Pozemní stavitelství II

1. přednáška: Schodiště. Parter. - Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

Rampy, výtahy, eskalátory, pohyblivé chodníky. Komunikační jádra, shozy na prádlo, na odpadky. Předložená schodiště, okapové chodníčky, komunikace na pozemku – pěší a pojížděné plochy – povrchy a skladby.(15.2.2002)

1.cvičení: Stropní keramobetonová montovaná konstrukce

Půdorys části domu 1:50, varianty stropů vč. řezů sklopeného a příčného. Výkres sestavy stropních dílců, sestavy s nosníky monolitickými, polomontovanými a montovanými. Podrobnosti stropu, věnců, keramobetonových prefabrikovaných překladů.

Výkres č. 1 - Keramobetonový strop (půdorys, sklopené řezy)

 

Cvičící:  Ing.arch. Jan Hlavín, Ph.D, Ing. Vladimír Jirka Ph.D., Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D., Ing. Miloš Rehberger, Ing. arch. Vít Wasserbauer, Ing. arch. Tomáš Klanc, Ing. arch. Martin Majna, Ing. arch. Ondřej Vápeník 

2. přednáška: Konstrukční systémy skeletové - Ing.Vladimír Jirka, Ph.D.

Varianty materiálové a technologické. Železobetonové, ocelové, dřevěné, kombinované. Principy návrhu, ztužení a stabilita, řešení pláště, schodišť, stropů.  (22.2.2021)

2.cvičení: Stropní keramobetonová montovaná konstrukce

Komín z prefabrikovaných dílců, silikátové, zděné a panelové příčky – zobrazování, kótování, popis.

Výkres č. 2 - Keramobetonový strop (detaily překladu, příčky)

Konzultace

3. přednáška: Vodorovné a předsazené konstrukce - Ing. Miloš Rehberger

Římsy, balkóny, arkýře, markýzy. Konstrukční a materiálové provedení. Řešení tepelných mostů – izo-nosníky. Nosné a nenosné konstrukce - dilatace, požární bezpečnost. 

 

Předsazené a ustupující konstrukce: historie a základní typologie předsazených a ustupujících konstrukcí, základní konstrukční a uživatelské problémy, základní statická schémata, spektrum materiálového řešení, problematika přerušování tepelných mostů, estetika konstrukčního detailu, obecná konstrukční doporučení na příkladech z praxe.

Dilatace: důvody dilatování stavebních objektů a stavebních konstrukcí, výhody a nevýhody dilatací, samovolné vytváření dilatací vedoucí k poruchám staveb, dilatace z důvodu objemových změn, dilatace z důvodu rozdílného sedání budov nebo jejich částí, dilatace z důvodu zamezení vzájemných účinků staveb nebo jejich částí, dilatace z důvodů realizace stavby, základní statická schémata řešení dilatací, základní schémata tvorby detailu dilatační spáry z pohledu stavební fyziky, estetiky a působení vnějších vlivů. Subdilatace stavebních konstrukcí.

Požární bezpečnost stavebních konstrukcí: materiálové a konstrukční řešení požárně dělících konstrukcí s ohledem na integrovaný návrh konstrukce jako celku - včetně zabudovaných prvků, koncových elementů a estetického působení konstrukce.   (1.3.2021)

3. cvičení: Skelet železobetonový monolitický

Půdorys domu, orientace a rozvržení rámů, žeber stropu, návrh sloupu, průvlaku a žebra. Kreslení a kótování kostrové (skeletové, sloupové) konstrukce měř. 1:50. 

Výkres č. 3 – Železobetonový skelet monolitický (půdorys, výpočty)

4. přednáška: Stavby na bázi dřeva - Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

Dřevo jako konstrukční materiál tradiční i soudobé architektury. - Konstrukční systémy od lehkých rámových staveb po masivní vrstvené panely. Od drobného měřítka po vícepodlažní budovy. Principy návrhu, příklady staveb. Ucelený vhled do širokého tématu dřevostaveb.   (8.3.2021)

4. cvičení: Skelet železobetonový monolitický

Umístění a kotvení vrstveného pláště. Průčelí, kreslení a kótování. 

Výkres č. 4 – Železobetonový skelet monolit. (fasáda, plášť, řez)

Konzultace

5. přednáška: Střešní a krovové konstrukce - Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

Požadavky, charakteristika, členění a tvarosloví střech, materiálové varianty. (15.3.2021)

5.cvičení: Schodiště v železobetonovém monolitickém skeletu

Konstrukční řešení zajištění mezipodest, zavěšení pod nosníky, montovaná ramena desková, schodnicová, geometrické řešení sestavy, dimenzování stupňů, výpočet, odstupy schodů, uložení ramen.

Výkres č. 9 – Schodiště v žel. bet. monolit. skeletu (půdorys výseku, řez, detaily)

6. přednáška: Střešní a krovové konstrukce - Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

Krovy tradiční a novodobé – jednotlivé prvky krovu. Rozměry a principy návrhu, příklady řešení. Soustavy hambalkové, vaznicové, vlašské. Spoje tesařských konstrukcí.  (22.3.2021)

6.cvičení: Schodiště v železobetonovém monolitickém skeletu

Návrh schodišťového zábradlí, madel. Povrchové úpravy stupnic a podstupnic, vzájemná poloha nástupních a výstupních stupňů na kolmo orientovaných ramenech. 

Konzultace

7. přednáška: Základy a spodní stavba - Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Stavební konstrukce spodní stavby, obvodové, tlakem namáhané stěny, závislost způsobu založení na přítomnosti tlakové vody v podloží, zakládání podsklepených a nepodsklepených částí objektu, vyrovnávací schody, větrací a osvětlovací šachtice, řešení soklu. Stavební jáma svahovaná, pažená, Milánské stěny, horninové kotvy, prosakující voda ve výkopech a její regulace či odstranění, tepelné izolace pod terénem, výskyt radonu a opatření na jeho eliminaci.
(29.3.2021)

7. cvičení: Dřevostavba

Nosná konstrukce tesařsky vázaná, sbíjená z fošen, z panelů CLT. Kotvení prahů, úpravy pro otvory, prostupy, komín, návrh stropních nosných prvků. Skladby vrstev podlah, obvodového pláště a vnitřních dělících stěn 

Výkres č. 5, 6 – Dřevostavba (půdorys, řez, detaily)

8. přednáška: odpadá (Velikonoční pondělí)

... hody, hody, doprovody! (5.4.2021)

8. cvičení: Zastřešení krovem

Půdorys střešního pláště, střecha plochá a šikmá, geometrie návrhu, možnosti konstrukčního řešení, dimenze prvků. Prostupy střešním pláštěm – střešní okna, vikýře, odvětrání prvků TZB, kótování. Výkres krovu a pergoly, půdorysy a řezy.

Výkres č. 7 – Zastřešení krovem (půdorys, výpočty)

9. přednáška: Základy a spodní stavba - Ing. Miloš Rehberger

Geologie, zakládání, výkopy. Požadavky, základové poměry, návrh základů, protiradonová opatření. Plošné základy.

Geologie: horninové podloží z hlediska stavebního řešení založení a spodní stavby, základní pojmy – únosnost, soudržnost, namrzavost. Inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, Hydrogeologie. Radonový průzkum. Problematika emise Radonu. Uzemnění a bludné proudy. Vibrace. Regulativy provádění výkopových prací otevřeným výkopem.

Plošné založení staveb menšího rozsahu: historie vývoje a současné trendy. Dimenzování základových konstrukcí. Návrh základových konstrukcí ustupujících částí stavebního objektu. Zakládání do zámrzné a nezámrzné hloubky. Drenážní systémy a drenážní clony. Interakce spodní stavby a založení s ohledem na hydroizolační opatření v navazující 10. přednášce.

(12.4.2021)

9. cvičení: Zastřešení krovem

Detaily konstrukce krovu, spoje dřevěných tesařských prvků – tradiční i novodobé, axonometrické zobrazení části konstrukce.

Výkres č. 8 – Zastřešení krovem (řezy, detaily)

Konzultace

10. přednáška: Základy a spodní stavba - Ing. Miloš Rehberger

 Základy hlubinné, mělké založení. Zakládání v proluce, zajištění stavební jámy.

Stavební jáma, zemní práce: na příkladech z praxe bude podáno vysvětlení vazby ekonomizace návrhu provádění nejběžnějších variant provádění hrubých terénních úprav a zajištění stavebních jam s ohledem na skutečné poměry zájmového území výstavby - vazby na velikost pozemku, sousední pozemky, geologii a hydrogeologii, klimatické podmínky (odvodnění stavebních jam) a etapizaci výstavby tak, aby studenti pochopili šíři problematiky osazení navrhovaného objektu do zájmového území a využili tyto znalosti pro ateliérovou tvorbu a tvorbu bakalářské práce.

Současné trendy navrhování a realizace základových konstrukcí staveb většího rozsahu: základy plošné a hlubinné – historický vývoj a současné trendy. Hlubinné zakládání – tlakové a tahové prvky a jejich účinek s ohledem na vnější vlivy zájmového území výstavby. Interakce spodní stavby a hlubinného založení s ohledem na hydroizolační opatření v navazující 11. přednášce.

(19.4.2021)

10. cvičení: Základy a spodní stavba

Návrh plošných základů domu, výpočet a dimenzování, řešení základové spáry, stavební jámy. Půdorys a řez podzemního podlaží i základů rodinného domu M 1:50, M 1:100

Výkres č. 10 – Základy a spodní stavba (půdorys, řez, výpočty)

11. přednáška: Úvod do hydroizolačních systémů staveb - Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Přehled hydroizolačních systémů ve stavebnictví v celkové souvislosti stavebních izolací. Základní zásady řešení izolačních systémů pro spodní stavby, střechy a další stavební konstrukce obsahující izolace. Základní materiály a technické principy řešení, zejména pro spodní stavby a střechy (vše s povlakovými izolacemi). Základní principy řešení skladeb a konstrukčních detailů. Základní materiály a prvky používané při řešení izolačních systémů. Vše bude prohloubeno v následujících předmětech Stavební materiály, resp. PS IV.

 (26.4.2021)

11. cvičení: Základy a spodní stavba

Řešení větracích a osvětlovacích šachet, kreslení detailu M 1:20 

Výkres č. 11 – Základy a spodní stavba (detail šachty, soklu)

Konzultace

12. přednáška: Konstrukce pro výškové stavby a superkonstrukce - Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Zásady návrhu, stabilita konstrukce, principy zavětrování, komunikační jádra, historie vývoje těchto staveb, filosofie superkonstrukcí, části primární a sekundární.  (3.5.2021)

12. cvičení: Situace, terénní úpravy

umístění objektu na stavební parcele a vazby na okolní zástavbu i komunikace, adaptace k svažitosti terénu, výškopis, polohopis. Koordinace inženýrských sítí, přípojky. 

Výkres č. 12 – Situace a koordinační výkres, terénní úpravy  

 

13. přednáška: Konstrukční systémy kombinované a modulární - Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Konstrukční principy, kombinace horizontální a vertikální, specifické, smíšené konstrukce.
Materiálové varianty, modulová koordinace, otevřené a uzavřené systémy, průmyslová výroba.
(10.5.2021)

13. cvičení: Odevzdání, vyhodnocení, zápočty

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková