Pozemní stavitelství II

PROGRAM SEMESTRU
  PŘEDNÁŠKY CVIČENÍ
1. TÝDEN Schodiště. Parter - Rampy, výtahy, eskalátory, pohyblivé chodníky. Komunikační jádra, shozy na prádlo, na odpadky. Předložená schodiště, okapové chodníčky, komunikace na pozemku – pěší a pojížděné plochy – povrchy a skladby Stropní konstrukce montovaná – keramobetonová, „ocelová“ – půdorys části domu M 1:50 – varianty stropů vč. řezů – sklopeného a příčného. Výkres sestavy stropních dílců, systémy s nosníky monolitickými, polomontovanými a montovanými. Podrobnosti stropu, věnců, keramobetonových, prefabrikovaných překladů.
2. TÝDEN Vodorovné a předsazené konstrukce - Předsazené a ustupující konstrukce: historie a základní typologie předsazených a ustupujících konstrukcí, základní konstrukční a uživatelské problémy, základní statická schémata, spektrum materiálového řešení, problematika přerušování tepelných mostů, estetika konstrukčního detailu, obecná konstrukční doporučení na příkladech z praxe.
Dilatace: důvody dilatování stavebních objektů a stavebních konstrukcí, výhody a nevýhody dilatací, samovolné vytváření dilatací vedoucí k poruchám staveb, dilatace z důvodu objemových změn, dilatace z důvodu rozdílného sedání budov nebo jejich částí, dilatace z důvodu zamezení vzájemných účinků staveb nebo jejich částí, dilatace z důvodů realizace stavby, základní statická schémata řešení dilatací, základní schémata tvorby detailu dilatační spáry z pohledu stavební fyziky, estetiky a působení vnějších vlivů. Subdilatace stavebních konstrukcí.
Požární bezpečnost stavebních konstrukcí: materiálové a konstrukční řešení požárně dělících konstrukcí s ohledem na integrovaný návrh konstrukce jako celku - včetně zabudovaných prvků, koncových elementů a estetického působení konstrukce.
Stropní konstrukce montovaná – keramobetonová – komín z prefabrikovaných dílců, silikátové zděné a panelové příčky – zobrazování, kótování, popis.
3. TÝDEN Konstrukční systémy skeletové - Varianty materiálové a technologické. Železobetonové, ocelové, dřevěné, kombinované. Principy návrhu, ztužení a stabilita, řešení pláště, schodišť, stropů. Skelet železobetonový monolitický. Půdorys domu - orientace a rozvržení rámů, žeber stropu, návrh průvlaku, sloupu a žebra. Kreslení a kótování sloupové konstrukce M 1:50.
4. TÝDEN Stavby na bázi dřeva. Dřevo jako konstrukční materiál tradiční i soudobé architektury. - Konstrukční systémy od lehkých rámových staveb po masivní vrstvené panely. Od drobného měřítka po vícepodlažní budovy. Principy návrhu, příklady staveb. Ucelený vhled do širokého tématu dřevostaveb. Skelet železobetonový monolitický. Umístění a kotvení vrstveného pláště. Průčelí. Výkres pohledu vč. kót.
5. TÝDEN Střešní a krovové konstrukce – požadavky, charakteristika, členění a tvarosloví střech, materiálové varianty. Dřevostavba – nosná konstrukce tesařsky vázaná, sbíjená z fošen, z panelů CLT. Kotvení prahů, úpravy pro otvory, prostupy, komín, návrh stropních nosných prvků. Skladby vrstev podlah a obvodového pláště, příček.
6. TÝDEN Krovové konstrukce - krovy tradiční a novodobé – jednotlivé prvky krovu. Rozměry a principy návrhu, příklady řešení. Soustavy hambalkové, vaznicové, vlašské. Spoje tesařských konstrukcí. Zastřešení krovem - půdorys střešního pláště střecha plochá a šikmá – geometrie návrhu. Prostupy střešním pláštěm – střešní okna, vikýře, odvětrání – např. kanalizace, VZT. Kótování. Výkres konstrukce krovu – možnosti řešení, dimenze prvků. Půdorys a řez krovem. Půdorys a řez pergolou.
7. TÝDEN Základy a spodní stavba – Stavební konstrukce spodní stavby, obvodové, tlakem namáhané stěny, závislost způsobu založení na přítomnosti tlakové vody v podloží, zakládání podsklepených a nepodsklepených částí objektu, vyrovnávací schody, větrací a osvětlovací šachtice, řešení soklu. Stavební jáma svahovaná, pažená, Milánské stěny, horninové kotvy, prosakující voda ve výkopech a její regulace či odstranění, tepelné izolace pod terénem, výskyt radonu a opatření na jeho eliminaci. Zastřešení krovem – detaily konstrukce krovu, spoje dřevěných prvků – tradiční i novodobé. Axonometrie části konstrukce.
8. TÝDEN Základy a spodní stavba – Geologie, zakládání, výkopy. Požadavky, základové poměry, návrh základů, protiradonová opatření. Plošné základy.
Geologie: horninové podloží z hlediska stavebního řešení založení a spodní stavby, základní pojmy – únosnost, soudržnost, namrzavost. Inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, Hydrogeologie. Radonový průzkum. Problematika emise Radonu. Uzemnění a bludné proudy. Vibrace. Regulativy provádění výkopových prací otevřeným výkopem.
Plošné založení staveb menšího rozsahu: historie vývoje a současné trendy. Dimenzování základových konstrukcí. Návrh základových konstrukcí ustupujících částí stavebního objektu. Zakládání do zámrzné a nezámrzné hloubky. Drenážní systémy a drenážní clony. Interakce spodní stavby a založení s ohledem na hydroizolační opatření v navazující 10. přednášce.
Schodiště v žb. monolitickém skeletu – schody ve skeletu – výpočet, předpoklady umístění, odstupy stupňů. Řešení mezipodest, jejich zavěšení na konstrukce skeletu. Ramena desková, schodnicová.
9. TÝDEN Základy a spodní stavba – Základy hlubinné, mělké založení. Zakládání v proluce, zajištění stavební jámy.
Stavební jáma, zemní práce: na příkladech z praxe bude podáno vysvětlení vazby ekonomizace návrhu provádění nejběžnějších variant provádění hrubých terénních úprav a zajištění stavebních jam s ohledem na skutečné poměry zájmového území výstavby - vazby na velikost pozemku, sousední pozemky, geologii a hydrogeologii, klimatické podmínky (odvodnění stavebních jam) a etapizaci výstavby tak, aby studenti pochopili šíři problematiky osazení navrhovaného objektu do zájmového území a využili tyto znalosti pro ateliérovou tvorbu a tvorbu bakalářské práce.
Současné trendy navrhování a realizace základových konstrukcí staveb většího rozsahu: základy plošné a hlubinné – historický vývoj a současné trendy. Hlubinné zakládání – tlakové a tahové prvky a jejich účinek s ohledem na vnější vlivy zájmového území výstavby. Interakce spodní stavby a hlubinného založení s ohledem na hydroizolační opatření v navazující 11. přednášce.
Schodiště v žb. monolitickém skeletu – návrh zábradlí, madel. Povrchové úpravy stupnic a podstupnic, vzájemná poloha nástupních a výstupních stupňů.
10. TÝDEN Základy a spodní stavba – Přehled hydroizolačních systémů ve stavebnictví v celkové souvislosti stavebních izolací. Základní zásady řešení izolačních systémů pro spodní stavby, střechy a další stavební konstrukce obsahující izolace. Základní materiály a technické principy řešení, zejména pro spodní stavby a střechy (vše s povlakovými izolacemi). Základní principy řešení skladeb a konstrukčních detailů. Základní materiály a prvky používané při řešení izolačních systémů. Vše bude prohloubeno v následujících předmětech Stavební materiály, resp. PS IV. Základy a spodní stavba – výpočet a návrh základů stavby, řešení výkopů. Výkres spodní stavby a základů rodinného domu. M1:50, M 1:100.
11. TÝDEN Konstrukční systémy výškových staveb, supersystémy – Zásady návrhu, stabilita konstrukce, principy zavětrování, komunikační jádra, historie vývoje těchto staveb, filosofie superkonstrukcí, části primární a sekundární. Základy a spodní stavba – větrací a osvětlovací šachta – kreslení detailu M 1:20
12. TÝDEN Konstrukční systémy kombinované, prostorové – konstrukční principy, kombinace horizontální a vertikální, specifické, smíšené konstrukce. Materiálové varianty, modulová koordinace, otevřené a uzavřené systémy, průmyslová výroba. Situace, terénní úpravy – koordinační situace – osazení do terénu – výškopis, polohopis. Venkovní úpravy.
13. TÝDEN   Konzultace, zápočty.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.