TZB a infrastruktura sídel I

Seznámit studenta se základními systémy technických zařízení, s principy zásobování teplem, vodou, plynem a elektrickou energií, se vzduchotechnickými systémy, s odváděním splaškových vod, a hospodařením s dešťovými vodami a domovními odpady a také s hromosvody a výtahy. Hlavním cílem je vést studenta k pochopení potřeby týmové práce a ke zvládnutí spolupráce a koordinace mezi tvůrci stavebního díla, architekty a odborníky všech profesí podílejících se na projekční činnosti, realizaci stavby i na jejím následném provozu – užívání. Příprava ke zpracování Bakalářské práce (Dokumentace pro stavební povolení).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková