Lidé

doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Jako akademický pracovník působí na Ústavu stavitelství II., Fakultě architektury od roku 2015, docent od roku 2022. Je garantem předmětu pro prezenční i doktorskou formu studia. Vede konzultace z hlediska stavební fyziky a technického zařízení budov ateliérových projektů včetně bakalářských a diplomových prací. V praxi se věnuje odborným posudkům se zaměřením na denní osvětlení a proslunění staveb.

Doc. Prokopová je garantem předmětu pro prezenční formu studia: TZB a infrastruktura sídel I. Vede cvičení a přednášky v předmětech TZB a infrastruktura sídel I, TZB a infrastruktura sídel III, Stavební fyzika I a Stavební fyzika II a je jedním z vyučujících doktorských předmětů „Stavební konstrukce, materiály a technologie“ a „Teorie a technika vnitřního prostředí budov“. Dále vede konzultace z hlediska stavební fyziky a technického zařízení budov ateliérových projektů včetně bakalářských a diplomových prací. Pro předmět Stavební fyzika I byla spoluautorkou odborných skript „Stavební fyzika I Osvětlení, oslunění, akustika budov“ a vytvořila studijní materiály pro předměty TZB a infrastruktura sídel I, Stavební fyzika I a Stavební fyzika II. V současné době je školitelkou 2 doktorandů v oboru P0731D010005 Architektura a urbanismus.

 

V rámci vědeckovýzkumné činnosti se věnuje problematice denního osvětlení a technických zařízení budov. Zaměřuje se na oblasti hodnocení kvality a kvantity denního světla v interiérech, problematice proslunění budov, experimentální analýza přenosu světla tubusovým světlovodem, experimentální měření denního světla na architektonických modelech a experimentální výzkum skleněných a plastových mikrokuliček z hlediska propustnosti světla a tepla zejména na rozvodech a jednotlivých prvcích soustav technického zařízení budov. Absolvovala odbornou stáž na Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, pod vedení doc. Ing. Stanislav Daruly, CSc., kde byla zapojena do projektu LLP - Erasmus 2012-2013. Spolupráce se Slovenskou akademií věd v Bratislavě, participace na projektu VEGA 2/0029/11. V roce 2012 absolvovala mezinárodní workshop LumeNet 2012 zaměřený na osvětlení na The University of Schefield. V roce 2010 výměnný program Athens na Politecnico di Milano (Lecco) na téma Obnovitelné nízko-energetické domy. Autorka více jak 50 odborných posudků a recenzí příspěvků odborných konferencí. 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.