TZB a infrastruktura sídel II

Předmět Technická infrastruktura měst a sídel definuje pojem technické infrastruktury v urbanizovaném území, vymezuje její kategorie a funkce. Zabývá se způsoby vedení a uložením rozvodů TI, materiálovým zabezpečením a dalšími specifiky jednotlivých vedení. Definuje a zohledňuje ochranná a bezpečnostní pásma, případně jiná omezení při návrhu rozvodů technické infrastruktury. Zaměřuje se na popis a funkčnost jednotlivých vedení technické infrastruktury: seznamuje se systémy zásobování vodou a variantami s jejím hospodařením, jednotnými a oddílnými odvodňovacími systémy a stanovuje energetickou zátěž sídla. Energetické nároky sídla zahrnují zásobování urbanizovaného území plynem, centrálním teplem a elektrickou energií, případně zapojení obnovitelných zdrojů energie. Dále se předmět věnuje systémům přenosů dat, produktovodům a odpadovému hospodářství.

Nabyté vědomosti jsou aplikovány při samostatném rozboru vybrané části urbanizovaného území, kde jsou posuzovány a navrhovány vodovodní a kanalizační rozvody a stanovena energetická zátěž tohoto územního celku.

Související předměty

524TZIB, 524TZIK TZB a infrastruktura sídel I
524TZ2N TZB a infrastruktura sídel III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.