TZB a infrastruktura sídel II

Předmět definuje pojem technické infrastruktury v urbanizovaném území, vymezuje její kategorie a funkce. Zabývá se způsoby vedení, uložením, materiálovým zabezpečením a dalšími specifiky jednotlivých vedení. Definuje a zohledňuje ochranná a bezpečnostní pásma při návrhu rozvodů technické infrastruktury.

Zaměřuje se na popis a funkčnost jednotlivých vedení technické infrastruktury, seznamuje se systémy zásobování vodou, jednotnými a oddílnými odvodňovacími systémy a rozebírá energetické systémy sídla. Do této kategorie řadíme zásobování urbanizovaného území plynem, centrálním zásobováním teplem a zásobování elektrickou energií. Dále se předmět věnuje systémům přenosů dat, produktovodům a odpadovému hospodářství.

Nabyté vědomosti se aplikují při samostatném posouzení vybrané části urbanizovaného území, kde posuzujeme a navrhujeme vodovodní a kanalizační rozvody a zjišťujeme energetickou zátěž tohoto území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková