TZB a infrastruktura sídel III

Předmět Obnovitelné zdroje energie (OZE) se zabývá energetickou náročností budov a její snížení v souvislosti s aplikací obnovitelných zdrojů. Náplň tvoří cyklus přednášek, kde se studenti seznámí s jednotlivými druhy obnovitelných energií a způsoby jejich využití ( aktivní a pasivní způsob využívání sluneční energie, princip a typy tepelných čerpadel, využití biomasy, energie geotermální, energie větru a vody, energetické využití šedé odpadní vody a zpětné využití vody dešťové). Speciální přednášky budou věnovány chladicím systémům, umělým a sdruženým osvětlovacím soustavám a inteligentním budovám jako takovým.

Na přednášky navazují cvičení, která budou zaměřena na aplikaci informací z přednáškového cyklu na individuální zadání (rodinný dům, menší objekt). Pro zvolený objekt se nejprve zpracuje jeho tepelně-technické posouzení, zatřídí se do energetické třídy a případně se navrhnou varianty na zlepšení stávajícího energetického stavu. Tyto varianty by měly být kombinací tradičního způsobu – stavebních úprav (zateplení, výměna oken,snížení stupně zasklení, orientace objektu) a volby využití vhodného typu alternativního zdroje tepla na vytápění, ohřev TV, případně chlazení, doplněného systémem hospodaření s odpadními vodami. Předmět je zakončen prezentací vlastního návrhu energeticky úsporného objektu.

 

 

Distanční výuka:

TZ2N –Obnovitelné zdroje energie; Povinně volitelný předmět ( 7 +7 )
Přednášky
:
Přednášky jsou a budou v termínu konání zveřejněny na moodlu a stránkách ústavu. Budou vyhrazeny určené hodiny chatu přes MS Teams, kdy je možné vznášet dotazy k přednáškám, případně ujasnit některé nejasnosti. Předpoklad  - úterý 13.00 – 15.00 hod.
Cvičení :
Cvičení probíhá formou postupného zpracovávání samostatné práce ( jak přibývají informace na přednáškách ). Konzultace postupů bude možná, stejně jako přednášky, přes MS Teams v určených hodinách. Předpoklad  - úterý 13.00 – 15.00 hod.Veškeré podklady, postupy a odkazy nutné ke zpracování seminární práce jsou nebo budou nahrány na moodlu a  zveřejněny na stránkách ústavu.
Ukončení předmětu :
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který bude udělen, po splnění požadavků na seminární práci, na základě postru A3 nahraného do požadovaného termínu na moodlu a případné osobní prezentaci seminární práce. Její termín a forma budou upřesněny podle vývoje situace.

Související předměty

524TZIB, 524TZIK TZB a infrastruktura sídel I
524TZ1N, 524TZI2K TZB a infrastruktura sídel II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.