TZB a infrastruktura sídel III

Předmět Obnovitelné zdroje energie (OZE) se zabývá energetickou náročností budov a její snížení v souvislosti s aplikací obnovitelných zdrojů. Náplň tvoří cyklus přednášek, kde se studenti seznámí s jednotlivými druhy obnovitelných energií a způsoby jejich využití ( aktivní a pasivní způsob využívání sluneční energie, princip a typy tepelných čerpadel, využití biomasy, energie geotermální, energie větru a vody, energetické využití šedé odpadní vody a zpětné využití vody dešťové). Speciální přednášky budou věnovány chladicím systémům, umělým a sdruženým osvětlovacím soustavám a inteligentním budovám jako takovým.

Na přednášky navazují cvičení, která budou zaměřena na aplikaci informací z přednáškového cyklu na individuální zadání (rodinný dům, menší objekt). Pro zvolený objekt se nejprve zpracuje jeho tepelně-technické posouzení, zatřídí se do energetické třídy a případně se navrhnou varianty na zlepšení stávajícího energetického stavu. Tyto varianty by měly být kombinací tradičního způsobu – stavebních úprav (zateplení, výměna oken,snížení stupně zasklení, orientace objektu) a volby využití vhodného typu alternativního zdroje tepla na vytápění, ohřev TV, případně chlazení, doplněného systémem hospodaření s odpadními vodami. Předmět je zakončen prezentací vlastního návrhu energeticky úsporného objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková