Publikace

ArcGIS nástroj k výpočtu udržitelné úrovně čerpání územních zdrojů

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D., Ing. Daniel Franke, Ph.D.

Z hlediska územního plánování je klíčovým indikátorem, který lze nástroji a procesy územního plánování bezprostředně ovlivnit a který je možné a potřebné nástroji územního plánování sledovat především využití zastavěného a nezastavěného území. Využití území a s tím přímo související intenzita využití území a prostorové rozmístění aktivit se v důsledcích projevují ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten