Publikace

Z hlediska územního plánování je klíčovým indikátorem, který lze nástroji a procesy územního plánování bezprostředně ovlivnit a který je možné a potřebné nástroji územního plánování sledovat především využití zastavěného a nezastavěného území. Využití území a s tím přímo související intenzita využití území a prostorové rozmístění aktivit se v důsledcích projevují ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten