Výzkumné projekty

Modely oceňování veřejných statků pro účely prostorového plánování.

Vytvořit praktické nástroje (valuační modely), které umožní a) z dat o cenách tržních statků (zde nemovitostí) případně z dalších dat, odhadnout užitnou hodnotu veřejných statků, zejména veřejné vybavenosti, veřejných prostranství a veřejné infrastruktury, které nejsou trhem přímo oceněné; b) odhadnout dopad připravovaných veřejných i soukromých záměrů na cenu residenčních, případně i komerčních nemovitostí. Dalším cílem projektu bude prověřit možná využití valuačních modelů v procesu územního plánování a územního rozhodování a ex-ante posuzování proveditelnosti rozvojových záměrů na území pražského metropolitního regionu, a také v odborném vzdělávání.
Projekt aplikuje ekonomické teorie ocenění netržních statků, zde veřejných statků, a metody odvozených preferencí pro návrh praktických nástrojů územního plánování a nástrojů řízení rozvoje území. Zavádění exaktních, na datech založených metod do pořizování koncepcí rozvoje měst. Teorie preferencí spotřebitelů a zejména teorie hedonických cen bude aplikována pro účely oceňování veřejných statků, určování poptávky po veřejných statcích a odhadování užitných hodnot veřejných statků. V oblasti prostorového plánování je dlouhodbě poukazováno na chybějící ekonomické nástroje analýzy a řízení územního rozvoje. Zejména chybí nástroje hodnotící externality, nástroje internalizace externalit, nástroje vyhodnocující dopady územně plánovacích regulativů a investic do veřejné infastruktury na hodnotu území, nástroje spravedlivého rozdělení nákladů a užitků mezi účastníky územního rozvoje, nástroje vyčíslující kompenzační opatření znevýhodněných územním rozvojem a nástroje vyčíslující zdanění pozemkové renty. Výše uvedené teorie umožní upřesnit dopady veřejných i sokromých rozvojových záměrů v území a mohou nepřímo přispět ke spravedlivému rozdělení nákladů a užitků mezi aktéry v území a zároveň mohou napomoci nalezení takového řešení, které maximalizuje celospolečenský užitek plynoucí z rozvoje území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.