Cílem studentské vědecké konference je především vytvoření přehledu a vzájemných vazeb mezi probíhajícími výzkumy venkova v rámci FA ČVUT i ostatních vysokých škol v České republice. Značná šíře tématu konference pokrývající teoretický, historický i praktický výzkum v architektuře, urbanismu i územním plánování odpovídá rozsahu práce architekta v oblasti venkova a je proto nezbytná. Konference navazuje na stávající výzkum výuky venkova na školách architektury, který probíhá na FA ČVUT od 2. pololetí 2015, jehož součástí byla konference Inventura urbanismu. Po jejím vzoru si tato studentská vědecká konference klade za cíl pokračovat a posilovat interinstitucionální spolupráci, která je ve výzkumu na tomto poli nezbytná. Je pokračováním dlouhodobé snahy o vytvoření tematicky zaměřeného pracoviště přímo na Fakultě architektury ČVUT. Třetím cílem konference je popsání možných rolí architekta v oblasti rozvoje venkova. Na základě praktických postřehů i teoretických studií se pokusíme ve třech různorodých tematických okruzích nalézt přístupy, které mohou pozitivně ovlivnit stávající architektonicko-urbanistickou praxi v prostředí venkova a malých měst. Konference bude proto tematicky rozdělena do tří okruhů: a. Plánování a rozvoj venkova b. Současné intervence ve venkovském prostředí a případové studie c. Pozorování a hodnocení historických proměn venkova Jednacím jazykem konference bude čeština, slovenština a angličtina. Předpokládaný formát konference předpokládá intenzivní odbornou diskuzi nad jednotlivými příspěvky s důrazem na vzájemnou korekci výzkumných metod. Za tímto účelem budou pro účast na konferenci osloveni nejen studenti doktorských stupňů studia, ale i vybraní praktici, akademičtí a další výzkumní pracovníci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.