Zprávy

Představujeme kandidáty a kandidátky do Akademického senátu ČVUT a Akademického senátu FA ČVUT

Osobně odprezentují své volební programy na shromáždění akademické obce 31. 10. v 18 hodin v posluchárně 155 – Gočár. Volby proběhnou elektronicky 14. a 15. listopadu 2022.
Volby probíhají 14. a 15. 11. 2022 elektronicky na adrese volby.cvut.cz.

AS FA ČVUT – Komora akademických pracovníků

V akademickém senátu FA ČVUT působím od února 2022 a stejně jako v minulém období, i v rámci této kandidatury je pro mne stěžejní vize FA jako přívětivé instituce, která naslouchá a zohledňuje různé potřeby svých zaměstnanců/kyň a studujících. Ráda bych navázala na svou dosavadní činnost (ve spolupráci s kolegy/němi jsem pro FA připravila koncepci ombudsmanství, participovala jsem na několika guerillových „vylepšeních“ prostředí FA: instalace přebalovacího pultu na WC v přízemí a krabičky s volně dostupnými dámskými hygienickými potřebami tamtéž aj.). V AS se proto chci soustředit zejména na:

 • DIALOG: se Spolkem posluchačů architektury a studujícími (aktivní naslouchání, reflexe potřeb), novou ombudsmankou (reflexe jejích poznatků a zjištění), Pracovní skupinou pro rovné příležitosti (zprostředkování informací a záměrů ze skupiny, jíž jsem členkou) a dalšími.
 • ZOHLEDŇOVÁNÍ OTÁZEK PÉČE: reflektovat téma přetížení, dbát na dostatečné kapacity psychologického poradenství CIPS a znovu otevřít téma dětské skupiny v kampusu – kterou pokládám za velkou potenciální pomoc pro studující a vyučující, kteří jsou rodiči malých dětí.
 • Za mimořádně důležité téma současnosti považuji také EKOLOGII a UDRŽITELNOST, a proto se chci zasadit o environmentálně šetrnější prostředí školy.

The first duty of the university is to teach wisdom, not a trade; character, not technicalities.

(Winston Churchill)
 

Do AS FA ČVUT kandiduji s jasnou představou, jaká by naše fakulta měla být, a pokud budu zvolen, budu podporovat cesty, které tuto vizi pomohou naplňovat.

 • Prestiž a kvalita

Jako člen Akademického senátu chci podporovat takové kroky, které povedou ke zvyšování kvality a prestiže naší školy, jejích pedagogů a absolventů. Jako důležité vnímám zapojení zahraničních pedagogů i studentů do výuky, zvýšení mobility našich akademických pracovníků a studujících, podporu exkurzí, workshopů, nebo větší spolupráci s ostatními českými a především zahraničními školami architektury. Ale také soustavné zlepšování výuky na škole: evolucí studijního plánu v reakci na měnící se požadavky celé společnosti, důrazem na kvalitu ateliérových vedoucích, získáváním zpětné vazby, či podporou aktivit, které studenty lépe seznámí s šíří a budoucími možnostmi povolání architekta (týmová práce, design-build projekty, zapojování do komunitního a společenského dění, mezioborové aktivity).

 • Komunikace a otevřenost

Senát vnímám nejen jako zastupitelský orgán akademické obce, ale též jako zásadní komunikační platformu, která dokáže propojit studenty a pedagogy mezi sebou a současně s vedením fakulty. Komunikace je zásadní pro její dobré fungování a vytvoření prostředí, v němž se všichni můžeme cítit dobře a v němž se bude dařit rozvíjet schopnosti studentů i vyučujících, ale také vědecké výsledky našich doktorandů a výzkumných pracovníků.

Ve všech činnostech chci podporovat otevřenost a transparentnost. Nejen v komunikaci, ale zejména v nastavení chodu naší fakulty. Senát může pomoci, aby organizace a fungování školy byly jasné, přehledné a férové pro všechny uvnitř, i vstřícné navenek.

 • Zapojení

Bez angažování mladší generace vyučujících z řad aktivních architektek a architektů může naše škola jen obtížně hledět do budoucna. Právě tito členové akademické obce by se měli více zapojovat do chodu fakulty a univerzity, být tahouny zvyšování kvality výuky a fungování celé školy.

Myslím, že nastal čas, abych i já tímto způsobem participoval a pokusil se nejen studentům při výuce, ale celé škole vracet, co mi v uplynulých letech dala.

 • MEZIOBOROVÝ DIALOG

Základní vzdělání i zkušenosti jsem získala v oboru architektura a urbanismus. Mimo to jsem členem organizačního týmu SVK "Mezi krajinami", která si klade za cíl propojovat témata urbanismu i krajinářské architektury. Fakt, že fakulta hostí několik oborů, se může stát její silnou stránkou. S tímto dialogem mezi jednotlivými obory chci vstoupit i do AS FA ČVUT.

 • SMYSLUPLNÁ VÝUKA

Již pátým rokem se také podílím na výuce v atelieru Sitta, kde připravujeme studenty do praxe. Výborně se nám osvědčila mezinárodní kombinace architektů a krajinářských architektů.

Díky této zkušenosti však také vím, co studentům ve výuce schází. To chci změnit prostřednictvím AS FA ČVUT.

 • Zlepšovat most mezi pedagogy a studenty a víc jej propojovat. Budu usilovat o překonání barier mezi některými předměty a častou „úmrtností“ u některých zkoušek a hledat řešení u studentů, kteří naráží na byrokratické bariéry.
 • Spolupráce se Spolkem posluchačů architektury a hledat a ještě více rozvíjet nové podněty, které by mohly být inspirující pro samotné studium i studentské zájmy.
 • Chci zavést pravidelné dobrovolné workshopy v oblasti sketchingu. Toto je zamýšleno jako prvotní podpora pro studentu prvního ročníku, ale nejen pro ně. Metodě sketchingu se věnuji mnoho let a stále ji zdokonaluji rozvíjím.
 • Budu se snažit o nákup jak velkých grafických tabletů tak i malých kontaktních, aby se zlepšily možnosti v grafických projevech, kdy rychlá kresba může např. doplňovat adjustaci projektu. Zároveň budu usilovat o nákup grafických softwarů (Adobe) pro všeobecné využití.
 • Častější mezinárodní spolupráce - nejen pedagogové hostující na FA, ale též naši učitelé v zahraničí. Budu se snažit o zlepšování informovanosti v této oblasti.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jmenuji se Vladan Klement a na ČVUT jsem krátce – dva měsíce i s cestou, jak se říká. Na jednu stranu je to moje nevýhoda, protože nejsem zběhlý v fungování interních institucí a nejsem v tom zaběhlý. Na druhou stranu je to moje přednost, protože slova o „novém pohledu“ či „novém závanu“ nejsou jen prázdnou floskulí. Nemám žádné osobní ani jiné vazby, které by mě mohly komplikovat či znemožňovat výkon senátora. Jakožto filosof, tedy člověk odborně zvenčí, můžu tuto svou devízu použít pro „filosofické nastavení zrcadla“ a zajištění transparentnosti. Pokud bych dostal vaše hlasy, rád bych se věnoval práci v komisích pro a) vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium, a b) pedagogické záležitosti. V těchto komisích můžu přinášet jiný pohled z prostředí humanitní fakulty (ať už v dobrém nebo ve zlém) nebo přinášet inspiraci ze zahraničí.

Bude mi ctí, pokud dostanu ve volbách vaši důvěru a budu moci působit v univerzitním senátu ve prospěch naší fakulty a univerzity jako celku. Pokud ji nedostanu, nic to nebude měnit na mém odhodlání přinášet filosofická témata poutavou formou na půdu ČVUT. Ostatně, kvůli funkcím to nedělám! :-)

Architekturu chápu jako společenskou službu. Schopnost dobře posloužit nás jako architekty činí nejen potřebnými pro jednotlivé klienty, ale zvyšuje naše možnosti přispět do společenské debaty o zásadních výzvách naší doby jakými jsou zvládnutí nových technologií, klimatická změna, rapidní urbanizace, sociální fragmentace atp. Abychom se jako instituce i jednotlivci v této debatě dobře uplatnily potřebujeme na FA ČVUT:

 • o vystavěném prostředí a společnosti hodně vědět...[výzkum a věda]
 • dokázat s informacemi i svým city tvůrčím způsobem nakládat...[kreativita]
 • znovuobjevit socio-ekonomický rozměr naší profese…[development]
 • pěstovat naše manažérské schopnosti…[leadership]
 • jednat lokálně, ale myslet globálně…[internacionalizace]
 • nezapomínat přitom všem normálně žít…[radost]

Leccos z výše uvedeného již na fakultě děláme, ale potřebujeme se v tom zlepšovat úměrně našim výzvám i konkurenci. Působením v AS FA ČVUT bych rád navázal na dosavadní prosazování těchto myšlenek do fungování fakulty.

Po skončení mého mandátu děkana FA ČVUT bych se chtěl znova zapojit do působení v samosprávných orgánech fakulty i univerzity. Předpokládám se angažovat zejména v oblasti rozvoje, financování a hospodaření školy, kterým jsem se věnoval před nástupem do funkce děkana a v této roli jsem měl možnost je poznat ještě hlouběji i z dalších poloh. Rád bych nabídl své zkušenosti člena akademické obce dlouhodobě působícího v samosprávných orgánech školy i ve výkonné funkci děkana a také z působení v oblasti vzdělávání v obecné poloze v orgánech České komory architektů či na MŠMT aj. - při hledání a formování komunikace a konsenzu o konceptu i kontextu směřování dalšího vývoje školy.   

Volební program v konkrétnější podobě při kandidatuře na senátora nemohu slibovat. Nemám za sebou žádnou stranu ani patřičně vybarvené hnutí, se kterým bych ho mohl a vlastně i chtěl prosazovat a realizovat. Vím jen, že budu členem jedné z komor senátu a budu se snažit, aby mé košaté kořeny v ní neovlivňovaly negativně moji schopnost empatie vůči druhé komoře. Vím jen, že schopnost empatie a porozumění i pochopení jiných a přitom schopnost argumentace vlastních názorů a stanovisek je nezbytným pilířem každé komunity, které byla svěřena možnost samosprávy a s ní související svoboda i nezbytná zodpovědnost. Vím jen, že práce v senátu nespočívá v prosazování vlastních programů, nebo dokonce hesel, ale v empatické diskusi při hledání a formování komunikace a konsenzu o konceptu i kontextu směřování dalšího vývoje školy.

Myslím, že fakulta by mohla být v lepší kondici než je nyní. Ráda bych pomohla vedení fakulty nastavit pravidla taková, aby se fakulta mohla rozvíjet. Věřím, že úcta k práci druhého a výsledná spolupráce bude základem.

Kandiduji též do senátu ČVUT a v případě zvolení do obou senátů bych ráda zprostředkovala potřebné informace mezi oběma senáty.

 • Kandiduji do akademického senátu, protože bych ráda přispěla ke vzájemně prospěšné spolupráci krajinářských architektů s architekty a urbanisty.
 • Záleží mi na naší škole, aby patřila mezi vyhlášené kvalitní školy, ze které vychází studenti dobře připraveni na praxi.
 • Chtěla bych úpravu studijních programů, aby studenti nebyli přetěžováni, ale dostali užitečné informace pro praxi.

Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost jako místopředsedkyně AS nahlédnout do činnosti nejvyššího orgánu fakulty. Ráda se i nadále budu podílet na tvorbě vzdělávací strategie a z této pozice se aktivně zapojovat do řešení témat souvisejících s pedagogickou a tvůrčí činností akademické obce. V současnosti jsem členkou pracovních skupin FA, Ediční rady, Rady RUV za design a spolupracuji při organizaci fakultních aktivit.

Mým hlavním zájmem je podpora oboru Design a jeho integrace do celofakultních struktur. Cílem je vzájemně přínosná symbióza, jež byla hlavním předpokladem založení tohoto oboru na Fakultě architektury.

 • Zajímá mě efektivita odborné výuky. Chci postupně cizelovat předměty s ohledem na specifické potřeby našich studentů.
 • Podporuji maximální využití mezioborových možností, jimiž ČVUT disponuje, přínosných zejména při vědeckovýzkumných projektech a praktické výuce.
 • Klíčové je rozšíření spektra tvůrčích aktivit v mezinárodním kontextu.

Jsem jediný kandidát za obor Design a jsem přesvědčená, že by měl být v senátu zastoupený a mít možnost spolurozhodovat o strategii školy.

KRÉDO PRÁCE PRO AKADEMICKÝ SENÁT:

 • KVALITA ŠKOLY

založená nejen na obecné kvalitě výuky, ale i na její různorodosti a názorové pestrosti   

 • PODPORA POSITIVNÍ ATMOSFÉRY UVNITŘ ŠKOLY

založené na vzájemné kolegialitě, důvěře a spolupráci všech součástí akademické obce jako nutné podmínce plnohodnotného akademického života

 • SPOLUVYTVÁŘENÍ “KULTURY KONSENSU“

cestou hledání toho, co spojuje akademickou obec tak, aby případné názorové odlišnosti byly ve výsledku přínosem

 • ROZHODOVÁNÍ (jako dominantní část práce senátu)

uvážlivé, nezaujaté, vyvážené, respektující šíři daného názorového pole

 • UPLATNĚNÍ ZKUŠENOSTÍ

získaných v průběhu dlouholeté výuky a opakovaným působením i vedením Akademického senátu také v nastávajícím volebním období

V otevřeném transparentním a velkorysém prostředí budovy naší fakulty se chci zasazovat o transparentní a velkorysé směřování a chod školy. Chci usilovat o vysokou úroveň vzdělání studentů architektury, vedoucí k jejich konkurenceschopnosti a umožňující  individuální svobodu jednotlivců. To vše pro zachování maximální míry svobody akademického prostředí hájícího obecné principy vzájemného respektu a hodnoty lidské společnosti, o které je nutné neustále pečovat.

 • Senát musí být pro vedení partnerem a místem konstruktivních a podnětných debat.
 • Naší fakultou jsem prošel jako student magisterského i doktorského stupně, znám ji i jako pedagog. Potřeby povolání architekta si uvědomuji z vlastní praxe. Veškeré tyto zkušenosti se budu snažit při svém rozhodování zúročit.
 • Jako pedagoga a architekta z praxe mě zajímá větší prolnutí ateliérové výuky s ostatními vyučovanými předměty.
 • Senátorství vnímám jako službu a budu se snažit ji dělat tak, jak nejlépe budu umět.
 • FA jako tvůrčí prostředí pro studentky a studenty, pedagožky a pedagogy i vědkyně a vědce
 • naplnění významu pojmu rovné příležitosti při studiu i v zaměstnání na FA
 • podpora mezioborové a mezinárodní spolupráce

Mým cílem je podporovat prostředí na Fakultě architektury ČVUT v Praze jako tvůrčí prostředí, jež je tvořeno studentkami a studenty, pedagožkami a pedagogy a vědkyněmi a vědci. Studentky a studenti jsou stěžejní součástí FA, chci podporovat jejich studijní prostředí a osobní přístup pro jejich rozvoj. Prostředí, kde se bude dobře studovat všem, kteří možná ještě ve svém přesném profesním zaměřením mírně tápou, i těm, kteří již míří do úzké specializace.

Do prostředí FA chci vnést dodržování základních principů rovných příležitostí jak při studiu, tak v zaměstnání. Prosazuji především přihlašování do ateliérů bez hodnocení kvality předchozích projektů na základě portfolií. Podporuji navazování a udržování mezinárodní spolupráce i spolupráce mezioborové, a to i v rámci fakulty.

AS FA ČVUT – Komora studentů

Jedna škola – jeden projekt

 • Jaký máš hlavní cíl?

Mým cílem je obecně podpora kvality vzdělání. Chci abychom měli možnost opravdu si vyzkoušet práci architekta dříve než u bakalářské práce.

 • Proč si myslíš, že je současný systém nevyhovující?

Neříkám, že je nevyhovující, jen by se dal vylepšit. Máme spoustu skvělých předmětů. Bohužel jejich učební plány většinou neodpovídají tomu, co bychom se měli naučit pro tvoření architektury.

 • Jako třeba?

Jako třeba kreslení kvádříků na výtvarce místo procvičování skicování našich vlastních návrhů. Počítání smyšlených budov na statice, místo práce na našich návrzích, třeba z minulého semestru.

Podle mě navíc úplně chybí předměty, které by vyučovaly teorii architektonického názvosloví, barev a obecně toho „krásna“ v architektuře a tak to suplují pedagogové v atelierech, ovšem ne vždy.

 • Je to vůbec potřeba?

Podle mě to potřeba je. Jsme jedna z nejtechničtějších škol architektury v Evropě. Pojďme toho využít! Nyní je mnohdy nejasné využití vyučovaných poznatků v praxi, mělo by se to změnit.

Mé jméno je Natálie Doskočilová a na fakultě architektury studuji třetím rokem. O místo v senátní radě FA ČVUT se ucházím za účelem zlepšení chodu a kvality naší fakulty. Jsem si vědoma existujících problému, u kterých je možné docílit východiska. Být součástí rady je příležitost jak posílit hlas studentů, kterým na naší fakultě záleží a stojí o progresivní změnu. Ráda bych studenty zastupovala a tím napomohla propojení mezi nejdůležitějšími orgány školy.

V Akademickém senátu FA ČVUT bych se v případě zvolení zabývala zejména těmito body:

 • Lepší propojenost mezi vedením fakulty a studenty

Studenti se denně setkávají s problémy a nedostatky, ale jen malé procento z nich se k vedení dostane a ještě menší se následně řeší. Chtěla bych napomoci v komunikaci, mezi těmito orgány a tím nastolila větší spokojenost na obou stranách.

 • Pořizování a následné zpřístupnění záznamů z přednáškových místností

Myslím si, že se nevyužitím této možnosti vracíme do minulosti a zabraňujeme pokroku. Je to skvělý způsob jak efektivněji využít zpřístupněné vědomosti a tak zlepšit vzdělání studentů.

 • Změna systému přihlášek do architektonických ateliérů

Přihlašování do ateliéru je často velice náročný a neorganizovaný proces. Určitě by mohl být prosazen systém, který by byl stejný pro všechny ateliéry a spolehlivě fungoval.

 • Zlepšení propagace školních aktivit a událostí

Naše fakulta pořádá velice zajímavé a edukativní akce. Bohužel se stále častěji setkávám s tím, že jsou málo propagované a k velkému počtu studentů se informace o nich nedostane.

Mám fakultu a lidi na ní ráda, zajímá mě, kam směřuje, a chci se tu cítit dobře. Stále je tu, co zlepšovat. Já bych chtěla hlavně:

 • aby se na mě škola dívala jako na osobnost, jejíž zájmy přesahují studijní plán a která se chce rozvíjet i mimo školu.
 • studium víc zaměřené na práci s podklady a jejich vyhledáváním – i na internetu – a to i v rámci zkoušek.
 • organizované seznámení se s grafickými programy už v základních ateliérech.
 • pokud by to jen trochu šlo, fasovat školní Adobe licence.
 • aby podrobné informace o průběhu a zakončení předmětů visely na fakultním webu.
 • mít přístup k záznamům přednášek dříve než ve zkouškovém období kvůli možnosti dohnat zameškanou výuku.
 • přehledně se ze sociálních sítí dozvídat, co má vedení školy v plánu, kam fakulta směřuje a co se děje v senátech.
 • aby škola a pedagogové měli ke studiu zdravý přístup a nečekali, že architektuře všichni obětujeme všechno.

S novým vedením se Fakulta architektury probudila na sklonku první čtvrtiny 21. století! Je to jako když člověk zaspí po večírku a zjistí, že měl být už půl hodiny v ateliéru. Bylo to včera hezké. A ono se to nějak vyřeší, dáme si Colu a rychle všechno doženeme.. Ale možná by bylo lepší nezaspávat...

Hostující ateliér, ombudsmanka, zlepšování prostředí v budově – klíčové iniciační kroky, které z fakulty udělají přívětivé a důvěrné prostředí, které třeba nepovede k tomu, že o sedm let později studium dokončuje polovina nastoupivších. Stále můžeme zlepšovat archicafé a vzduch v budově. Oblíbená předvolební hesla...

Ovšem je potřeba urychleně a za pochodu především upravovat sylaby (tak aniž by bylo nutné měnit akreditace). Workshopy a exkurze jsou cestou, jak postupně dekonstruovat klasickou frontální výuku a efektivně spolupracovat na všech frontách!

 • KANDIDÁT NA POMEZÍ

Jako vyučující doktorand mám dlouhodobě nablízku studentstvu. Jako studující doktorand na Ústavu teorie a dějin architektury se pohybuji mezi pedagogy. Doktorandi jsou v senátu potřeba – dokáží generovat efektivní spolupráci.

 • KANDIDÁT SE ZKUŠENOSTÍ

Roky ve SPA a zejména dvě období v akademickém senátu by mohla stačit. Ale proč ne do třetice všeho dobrého? Pupeční šňůra se stříhá těžko, zvlášť má-li to stále smysl.

 • KANDIDÁT V KRITICKÉM DIALOGU

Senát nemůže ze své podstaty měnit školu institucionálně! Může však systematickou spoluprací s vedením školy a ústavů rozvíjet dialog, který změny iniciuje. Je na čase učinit z pracovních skupin senátu efektivní platformy, kde pravidelně diskutují všichni členové.

 • Navázání na práci předchozích – nebudu hned ze startu dělat revoluci a dobré myšlenky už měli ti přede mnou
 • Jsem z nižších ročníků, za ně budu mluvit. – Nové ročníky na škole budou nejdéle, takže se jich dění týká a měli by se o něj zajímat.
 • Budu se divit, když mě zvolíte.
 • Kdo mě nebude volit, s tím nepůjdu na pivo. – jelikož je volba tajná nelze tento bod vymáhat, což ale nesnižuje jeho váhu

Jmenuji se Dagmar Richtrová a kandiduji do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů fakultních částí v řádných volbách, které se budou konat 14.-15.11. 2022. Jsem studentkou 2. ročníku doktorského studijního programu, obor Architektura a urbanismus. Ráda propojuji teorii s praxí, řeším aktuální témata praxe, jelikož také pracuji jako energetický specialista. A proč vlastně kandiduji? Za dobu studia jsem poznala světlé i stinné stránky jak FA, tak celého ČVUT a ráda bych přispěla k tomu, aby i studenti FA byli vidět a slyšet při zlepšování podmínek a studijního prostředí naší školy. Mé hlavní cíle jsou:

 • Propojení výuky a praxe
 • Rozšířit možnosti výjezdu na stáže pro FA o více zemí, nejenom v rámci EU
 • Digitalizace výukových materiálů na jednotných stránkách v rámci fakulty
 • Spolupráce technických a architektonických oborů v rámci výuky na FA - Sdílený prostor napříč fakultami - přispět tak k větší soudržnosti ČVUT
 •  Prosazovat a podporovat zájmy FA

Jmenuji se Vojtěch Trochta a jsem studentem 3. ročníku bakalářského programu Architektura a urbanismus. Kandiduji, neboť v minulosti byli do Akademického senátu FA ČVUT voleni zejména starší studenti – magistři a docenti. Já ovšem věřím, že mladší studenti si problémy naší fakulty uvědomují více a jsou schopni je přesně definovat. Proto si myslím, že je důležité mít v Akademickém senátu i schopné mladší zástupce, jako jsem já.

V Akademickém senátu FA ČVUT bych se v případě zvolení zabýval zejména těmito body:

 • Komunikační spojení všech studentů s vedením naší fakulty

Kromě Spolku posluchačů architektury jsem za tři roky svého studia nepřišel do kontaktu s nikým, kdo by měl možnost přímo komunikovat mé stížnosti a nápady někomu, kdo s tím může reálně něco udělat. Chci tuto chybějící roli zaplnit.

 • Pořizování a zpřístupnění záznamů z přednášek

Nejlepší univerzity jako je MIT, Cambridge, Harvard apod. nabízejí nespočet svých přednášek online zdarma ke zhlédnutí. Má-li naše fakulta patřit k evropským špičkám, měla by si brát příklad z těch nejlepších na světě a zpřístupnit studentům záznamy přednášek pro jejich lepší vzdělávání.

 • Koordinovanost zkoušejících při vypisování termínů zkoušek

Často se stává, že zkouškových termínů je málo, jsou vypisovány z týdne na týden a často i ve stejný čas jako je ateliérový týden nebo společné celo-ročníkové testy. Problémem je i střídání termínově přeplněných a prázdných týdnů.

 • Revize povinných předmětů

Věřím, že některé z předmětů, které jsou v bakalářském programu povinné, by měly být spíše volitelné. Student by měl mít větší volnost a výběr v sestavování svého vlastního rozvrhu.

Co se už za zhruba deset měsíců v AS FA ČVUT povedlo:

 • komunikovat s vedením a nebýt mu jen opozicí, ale především partnerem.
 • vést dialog s ústavy Stavitelství 1 a Nosných konstrukcí o předmětech, které jsou studenty vnímány jako problematické.
 • doporučit děkanovi vhodnou kandidátku na ombudsmanku. (společně s AS FA ČVUT a zejména díky iniciativě senátorky Kláry Brůhové)
 • dohodnout s vedením kompromis na streamu a záznamu přednášek v LS 2022. (společně se senátorkou Nikolou Hurychovou a s náčelníkem SPA Václavem Holušou)
 • vymezit se vůči vojenské agresi na Ukrajině. (společně se SPA a AS FA ČVUT)
 • komunikovat nová opatření EU se studenty z Ruska a Běloruska.

Jaké své úkoly bych rád dokončil:

 • zlepšení přístupnosti psychologické poradny CIPS ČVUT (včetně lepšího nastavení jejího financování) a prevence psychického přetěžování studentů. (společně se senátorkou Klárou Brůhovou)
 • změnu systému zápisů do ateliérů. (společně se SPA a Studijní komisí AS FA ČVUT)
 • ukotvení exkurzí do dokončených i rozestavěných budov jako standardní součást výuky jednotlivých předmětů.
 • zřízení stání pro kola a zázemí pro cyklisty přímo v Nové budově ČVUT.
 • osazení fotovoltaických panelů na střechu Nové budovy ČVUT.
 • redukci odpadu a jednorázových obalů z ArchiCafé, ale i dalších provozů školy.

S jakými tématy hodlám přijít:

 • rozšíření studentské komory AS FA z pěti na šest zástupců studentů (po vzoru Fakulty stavební ČVUT ze současného poměru 1:2 na poměr 2:3).
 • umístění dámských hygienických potřeb na (minimálně některé) toalety.
 • osazení také pánských toalet v přízemí přebalovacím pultem.
 • Lepšia integrácia zahraničných študentov

či už stáli alebo na výmennom pobyte, by sa mali dokázať jednoducho orientovať a nenarážať na jazykovú bariéru

 • LGBTQ+

vytvorenie príjemného, inkluzívneho prostredia pre členov LGBTQ+ komunity bez priestoru na diskrimináciu

 • Dženderová rovnosť

rovnaké práva bez rozdielu na pohlavie

 • Jazykové príležitosti

podpora vzdelávania v oblasti jazykov a rozšírenie ich počtu

AS ČVUT – Komora akademických pracovníků

V akademickém senátu ČVUT působím od února 2022 a stejně jako v minulém období, i v rámci této kandidatury je pro mne stěžejní vize ČVUT jako otevřeného prostředí, které zohledňuje různé potřeby svých zaměstnanců/kyň a studujících. Ráda bych navázala na svou dosavadní činnost (ve spolupráci s kolegy/němi jsem pro FA připravila koncepci ombudsmanství, participovala jsem na několika guerillových „vylepšeních“ prostředí FA: instalace přebalovacího pultu na WC v přízemí a krabičky s volně dostupnými dámskými hygienickými potřebami tamtéž, na univerzitní úrovni se podílím na aktivitách Týmu genderové rovnosti). V AS se proto chci soustředit zejména na:

 • TÉMA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ: za důležitou považuji např. úpravu současného oficiálního GEP (Plánu rovných příležitostí ČVUT), který je, podle mého názoru, třeba aktualizovat a konkretizovat – mj. na základě výsledků probíhajícího genderového auditu.
 • ZOHLEDŇOVÁNÍ OTÁZEK PÉČE: reflektovat téma přetížení, dbát na dostatečné kapacity psychologického poradenství CIPS a znovu otevřít téma dětské skupiny v kampusu – kterou pokládám za velkou potenciální pomoc pro studující a vyučující, kteří jsou rodiči malých dětí.
 • Za mimořádně důležité téma současnosti považuji také EKOLOGII a UDRŽITELNOST, a proto se chci zasadit o environmentálně šetrnější prostředí školy.

Po skončení mého mandátu děkana FA ČVUT bych se chtěl znova zapojit do působení v samosprávných orgánech fakulty i univerzity. Předpokládám se angažovat zejména v oblasti rozvoje, financování a hospodaření školy, kterým jsem se věnoval před nástupem do funkce děkana a v této roli jsem měl možnost je poznat ještě hlouběji i z dalších poloh. Rád bych nabídl své zkušenosti člena akademické obce dlouhodobě působícího v samosprávných orgánech školy i ve výkonné funkci děkana a také z působení v oblasti vzdělávání v obecné poloze v orgánech České komory architektů či na MŠMT aj. - při hledání a formování komunikace a konsenzu o konceptu i kontextu směřování dalšího vývoje školy.   

Volební program v konkrétnější podobě při kandidatuře na senátora nemohu slibovat. Nemám za sebou žádnou stranu ani patřičně vybarvené hnutí, se kterým bych ho mohl a vlastně i chtěl prosazovat a realizovat. Vím jen, že budu členem jedné z komor senátu a budu se snažit, aby mé košaté kořeny v ní neovlivňovaly negativně moji schopnost empatie vůči druhé komoře. Vím jen, že schopnost empatie a porozumění i pochopení jiných a přitom schopnost argumentace vlastních názorů a stanovisek je nezbytným pilířem každé komunity, které byla svěřena možnost samosprávy a s ní související svoboda i nezbytná zodpovědnost. Vím jen, že práce v senátu nespočívá v prosazování vlastních programů, nebo dokonce hesel, ale v empatické diskusi při hledání a formování komunikace a konsenzu o konceptu i kontextu směřování dalšího vývoje školy.

ČVUT je poměrně komplikovaný svazek fakult a ústavů. Tato různorodost se projevuje i v senátu ČVUT. Mám zkušenosti, že je potřeba často trpělivě vysvětlovat, debatovat v komisích a nacházet společně dobrá řešení. Čeká nás, jako celou republiku, nelehké období a bude nutné DOMLUVIT SE A SPOLUPRACOVAT.

AS ČVUT – Komora studentů

V rámci funkce náčelníka Spolku posluchačů architektury komunikuji dennodenně se studenty, pedagogy i vedením fakulty a zabývám se dlouhodobými problémy i mimořádnými situacemi. Vše řeším s čistou hlavou a diplomaticky, ale na problémy se nebojím veřejně upozornit. Univerzitní prostředí musí být svobodné, demokratické a otevřené všem – bez ohledu na jejich pohlaví, barvu pleti, víru, původ či sexuální orientaci a ideálně i ekonomickou situaci daného studenta či studentky. Chci, aby dění na rektorátu bylo lépe komunikováno akademické obci a aby univerzita nezaspala v současných otázkách, mj. klimatické krize. Pozice senátora ve „velkém senátu“ je z velké části pouze dozorčí a mnoho problémů vyžaduje koordinaci s dalšími senátory. Rád bych ale svého mandátu využíval také k postupnému prosazování drobných konkrétních bodů, a to například zvýšení dotace na jídla v menzách. ČVUT má momentálně jedny z nejdražších menz v celé Praze. Mimoto by menzám prospěla i větší variace jídel, veganské varianty a zejména dvojjazyčné názvy jídel pro naše zahraniční přátele. Nechci opomíjet ani problematiku kolejí, zejména aktuální trable se štěnicemi, podobu kampusu a nedostatečné občanské vybavenosti v něm, nedostatečnou zdravotní péči pro studenty či stále kapacitně nedostačující psychologickou poradnu CIPSu. Čím lepší prostředí bude kampus nabízet, tím lepší budou i naše studijní výsledky a projekty…

Za uplynulý rok, kdy jsem působila v Akademickém senátu ČVUT, jsem načerpala mnoho zkušeností, které bych ráda využila i v následujícím volebním období. Hlavními body mého programu je prosazovat a hájit práva studentů, podporovat činnost center CIPS a ELSA, lépe propojit komunikaci mezi studujícími a vyučujícími a v neposlední řadě zlepšovat kvalitu menz a kolejí ČVUT.

STUDENTI*KY

 • Prosazovat a hájit práva studujících
 • Podporovat studentské akce a jiné mimoškolní aktivity
 • Rozšířit a podporovat činnost center CIPS a ELSA


KOMUNIKACE

 • Apelovat na lepší spojení mezi studujícími a vyučujícími
 • Zabývat se hodnocením výuky z pohledu studujících

KOLEJE A MENZY

 • Studentské slevy v menze i při placení kartou
 • Lepší bydlení na kolejích

Jmenuji se Dagmar Richtrová a kandiduji do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů fakultních částí v řádných volbách, které se budou konat 14.-15.11. 2022. Jsem studentkou 2. ročníku doktorského studijního programu, obor Architektura a urbanismus. Ráda propojuji teorii s praxí, řeším aktuální témata praxe, jelikož také pracuji jako energetický specialista. A proč vlastně kandiduji? Za dobu studia jsem poznala světlé i stinné stránky jak FA, tak celého ČVUT a ráda bych přispěla k tomu, aby i studenti FA byli vidět a slyšet při zlepšování podmínek a studijního prostředí naší školy. Mé hlavní cíle jsou:

 • Propojení výuky a praxe
 • Rozšířit možnosti výjezdu na stáže pro FA o více zemí, nejenom v rámci EU
 • Digitalizace výukových materiálů na jednotných stránkách v rámci fakulty
 • Spolupráce technických a architektonických oborů v rámci výuky na FA - Sdílený prostor napříč fakultami - přispět tak k větší soudržnosti ČVUT
 •  Prosazovat a podporovat zájmy FA
 • KLIMATICKÉ ZÁVAZKY UNIVERZITY

ČVUT disponuje odbornicemi a odborníky na výstavbu, chytré softwary a technologie. Připadá mi nepřijatelné, že technická univerzita v roce 2022 nevede veřejnou debatu o řešeních klimatické krize a veřejně se nezavázala k uhlíkové neutralitě instituce v nadcházejících letech jako jiné univerzity.

 • KVALITU BYDLENÍ STUDENTŮ

Koleje ČVUT dnes naprosto neodpovídají potřebám bydlení a předražené nájmy v Praze si nemohou všichni dovolit. ČVUT by mělo intenzivně plánovat nové koleje, které studentům poskytnou plnohodnotné a důstojné bydlení, a zamyslet se nad transformací těch současných. Kolejím i kampusu navíc chybí pořádné kolárny, kde by si studenti mohli parkovat jízdní kola.

 • STRAVU V MENZÁCH

Menzy ČVUT nenabízejí možnost kvalitní stravy a jejich nabídka vytváří překážky ve studentském životě alergiků a veganů. Menzy by mohly poskytovat kvalitnější stravu s nižší cenou, kdyby obměnily jídelníčky směrem k rostlinné stravě.

 • PSYCHOLOGICKOU POMOC

Školní psycholožky v CIPS mají velmi dlouhé objednací lhůty a ne všechny problémy vydrží týdny čekání. CIPS potřebuje navýšit kapacitu, případně zřídit pomoc v akutní podobě.

 • ONLINE VÝUKU A KOS

Skoro každý je někdy nemocný a stream přednášek umožňuje jednak nešířit nákazu mezi ostatní a jednak neztratit kontakt s výukou. Kos by neměl při zapisování předmětů padat.

 • Lepšia integrácia zahraničných študentov

či už stáli alebo na výmennom pobyte, by sa mali dokázať jednoducho orientovať a nenarážať na jazykovú bariéru

 • LGBTQ+

vytvorenie príjemného, inkluzívneho prostredia pre členov LGBTQ+ komunity bez priestoru na diskrimináciu

 • Dženderová rovnosť

rovnaké práva bez rozdielu na pohlavie

 • Jazykové príležitosti

podpora vzdelávania v oblasti jazykov a rozšírenie ich počtu

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.