Lidé

doc. Ing. arch. Václav Mudra

pedagog se specializací na sportovní stavby

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Mudra, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2022
Anotace
Sportovní hala je jeden z několika /stadion, bazén, otevřené hřiště / nejzákladnějších typologických druhů v oboru sportovních staveb. Její existenci a vývoj lze sledovat I do historie. Publikace hutná obsahem, nevelká objemem, zpracuje metodiku pro zadání, návrh i vyhodnocení tohoto typu, představí i příklad haly pro většinu českých měst střední velikosti. Publikace uvede studenty do problematiky a pomůže vedoucím ateliérům při zadávání a korigování úloh tohoto typu při ateliérové výuce. Na základě odborných zkušeností, diskuze mezi více odborníky a spolupráce se sportovními svazy bude vypracována metodika shrnující základní principy pro návrh zadání a architektonický návrh sportovní haly, doplněná o obrazovou dokumentaci a komentář projektu haly v podrobnosti dispoziční studie. S vývojem společnosti, především s rostoucími nároky na pohodlí a hygienu, se tento druh stal velmi sofistikovanou stavbou s mnoha vazbami společenskými, provozními /tj. sportovními/ a technickými /rozpony, hospodaření s energií/. Rozhlédneme-li se po republice a srovnáme-li současný poněkud neutěšený stav /četnost, kvalita / se zahraničím, vidíme, že zde mají čeští architekti před sebou úkol. Úkol to není snadný, neboť typologie druhu vede k velkému stavebnímu objemu s nezanedbatelnou výškou a s omezeným počtem a rozsahem otvorů ve fasádě. Další otázkou, která nemá jednoduché řešení, je dualita situací trénink a utkání s účastí diváků. Ekonomika tak nákladných staveb vyžaduje velmi intenzivní využívání i na komerční bázi, jinak se stávají provozní náklady pro danou municipalitu značnou zátěží. Intenzifikace užívání velkého sálu v městských komunitách samozřejmě vybízí i k mimosportovním aktivitám - k akcím společenským, politickým, kulturním. I tyto aspekty je nutné do návrhu promítnout.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout