Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

doc. Ing. arch. Václav Mudra

pedagog se specializací na sportovní stavby

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Mudra, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2022
Anotace
Sportovní hala je jeden z několika /stadion, bazén, otevřené hřiště / nejzákladnějších typologických druhů v oboru sportovních staveb. Její existenci a vývoj lze sledovat I do historie. Publikace hutná obsahem, nevelká objemem, zpracuje metodiku pro zadání, návrh i vyhodnocení tohoto typu, představí i příklad haly pro většinu českých měst střední velikosti. Publikace uvede studenty do problematiky a pomůže vedoucím ateliérům při zadávání a korigování úloh tohoto typu při ateliérové výuce. Na základě odborných zkušeností, diskuze mezi více odborníky a spolupráce se sportovními svazy bude vypracována metodika shrnující základní principy pro návrh zadání a architektonický návrh sportovní haly, doplněná o obrazovou dokumentaci a komentář projektu haly v podrobnosti dispoziční studie. S vývojem společnosti, především s rostoucími nároky na pohodlí a hygienu, se tento druh stal velmi sofistikovanou stavbou s mnoha vazbami společenskými, provozními /tj. sportovními/ a technickými /rozpony, hospodaření s energií/. Rozhlédneme-li se po republice a srovnáme-li současný poněkud neutěšený stav /četnost, kvalita / se zahraničím, vidíme, že zde mají čeští architekti před sebou úkol. Úkol to není snadný, neboť typologie druhu vede k velkému stavebnímu objemu s nezanedbatelnou výškou a s omezeným počtem a rozsahem otvorů ve fasádě. Další otázkou, která nemá jednoduché řešení, je dualita situací trénink a utkání s účastí diváků. Ekonomika tak nákladných staveb vyžaduje velmi intenzivní využívání i na komerční bázi, jinak se stávají provozní náklady pro danou municipalitu značnou zátěží. Intenzifikace užívání velkého sálu v městských komunitách samozřejmě vybízí i k mimosportovním aktivitám - k akcím společenským, politickým, kulturním. I tyto aspekty je nutné do návrhu promítnout.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout