Lidé

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

vedoucí ateliéru Achten – Pavlíček,

Autoři
Achten, H.
Publikováno v
Buildings. 2019, 9(3), ISSN 2075-5309.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
In this position paper, we present the results of ongoing theoretical investigation in the phenomenon of “interactive architecture.” Interaction in architecture deals with the meaningful exchange of information and physical acts between building and person. This goes beyond responsive systems like automated doors, shading systems, and so on. Most examples of interactive architecture are technological explorations that probe possibilities and potential of interaction. In this paper we claim that this is not enough. The notion of interactive architecture is explored through social aspects, user experience, situatedness, and agent-based theory. From this we argue that interactive buildings need comprehensive and consistent styles of interaction rather than series of isolated and unrelated interaction events. Different people in various contexts require different sets of behavior from an interactive building. These sets are conceptualized as “interaction narratives,” following the work of Maria Lehman. We argue that such narratives can provide a better fit of the interactive building with the user, and lead to more profound understanding of such systems.
Autoři
Kovářík, M. - Svoboda, P., - Achten, H.
Publikováno v
Solid State Phenomena. 2019, 2019(292), 249-256. ISSN 1662-9779.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Concrete shells are a very effective type of building structures due to their ability to bridge large spans with minimal construction thickness. This type of building structures built on the medieval vaulting techniques and, regarding the use of reinforced concrete over the last 100 years, it has overcome the limitations of the masonry vaulting technologies and enabled to increase the span of structures to tens of meters. The construction technology to realize concrete shells using monolithic casting into formwork is besides abovementioned advantages characterized by high labour and thanks to the cost and manufacturing intensity of double curved formwork panels it allows economical realization of only selected structural geometries. Its considerable limitation is, besides the costly production of double curvature formwork, also the laborious installation of formwork and falsework structures. The solution seems to be in line with the upcoming transition to Construction 4.0 robotizing the construction technology of shells that could create a similar increase in productivity and design possibilities as was the technological transition between vaults and shells. One of the promising technologies of robotic production seems to be digital fabrication methods and, in particular, 3D printing or in other words additive manufacturing. This wasteless technology, which has been used to date for experimental projects mainly for the realization of vertical bearing structures, has, despite the first attempts at realizing vaults, a number of technological limitations. In this article, authors aim to summarize and indicate possible constraints of on site 3D printing of domes.
Autoři
Achten, H.
Publikováno v
Architektúra a urbanizmus. 2018, 52(3-4), 168-173. ISSN 0044-8680.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
The lifespan of buildings extends for a long time. During this life-time, changes occur along various time scales – the inhabitants will change, usually in cycles of decades; the needs of the inhabitants change in cycles of years; their activities and ways of using the building change per season; they have their weekly and daily rhythms, and during the day many different things happen inside the building. This principle applies for all types of buildings; domestic, work, industry, entertainment, and so on. Changing buildings often is costly, involving much time and labor; therefore, the physical alteration of buildings is avoided rather than embraced. Yet conventional design methods are ill-equipped to take the changes described above into account, nor are there methods able to deliver building designs that appropriately incorporate such changes. Some attempts have been undertaken to deal with change, mainly through conventional means. Advances in contemporary technology have brought the notion of interactive architecture to a completely new level. We need to conceive buildings as agents, not as passive technology containers. In consequence, the architectural discourse should include research and understanding derived from computer science, interaction design, cognitive science, and many other disciplines. In this paper, we provide a concise critical reading of such sources, to arrive at our claim that interaction narratives form an approach to unify such concepts in an architecturally productive way.
Autoři
Kovářík, M. - Achten, H., - Svoboda, P.
Publikováno v
In: 25. betonářské dny. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. ISBN 978-80-906759-6-4.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Betonové skořepiny jsou velmi efektivním druhem konstrukcí díky svojí schopnosti překlenout velké rozpony při minimální tloušťce konstrukce. Tento typ stavební konstrukcí navázal na středověké klenební stavitelství a díky využití železobetonu v posledních 100 letech překonal omezení technologií zděných kleneb a umožnil zvýšit rozpon konstrukcí na desítky metrů. Technologie realizace skořepin s využitím monolitické betonáže do bednění se přes svoje zmíněné výhody vyznačuje vysokou pracností a díky ekonomické i výrobní náročnosti bednících dílců dvojí křivosti umožňuje ekonomickou realizaci pouze vybraných geometrií konstrukcí. Jejím značným omezením je vedle pracné výroby bednění dvojí křivosti také pracná instalace bednění a pomocných konstrukcí. Řešením se zdá být v souladu s nastupujícím přechodem na Stavebnictví 4.0 robotizace technologie výroby skořepin, která by mohla vytvořit obdobné zvýšení produktivity a konstrukčních možností jako při technologickém přechodu mezi klenbami a skořepinami. Jednou z perspektivních technologií robotické výroby se zdají být metody digitální fabrikace a z nich především 3D tisk neboli též aditivní výroba. Tato bezodpadová technologie, využívaná dosud na experimentálních projektech převážně pro realizaci svislých nosných konstrukcí má ale i přes první pokusy o realizaci kleneb řadu technologických omezení. V tomto článku se autor snaží tato omezení popsat, shrnout a naznačit možné způsoby jejich překonání s cílem definovat parametry robotické technologie, využitelné pro realizaci betonových skořepin.
Autoři
Kormaníková, L. - Achten, H. - Kopřiva, M., - Kmeť, S.
Publikováno v
Frontiers of Architectural Research. 2018, 7(3), 383-394. ISSN 2095-2635.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
The changes in weather and slow, but noticeable changes in climate ask for reconsidering the approach to buildings’ design. These environmental parameters and their fluctuation influence the lifespan of buildings. If the effects of environmental factors of the locality, weather conditions, and the local microclimate, are taken into account early in the conceptual stage of design, this could improve the performance of the building in the changing ambient conditions. Parametric designing enables to search for the best suitable architectural shape based on the specific weather data. The paper intends to investigate how this design approach, together with Computational Fluid Dynamics simulations, can be used to create a wind-induced architecture.
Autoři
Kovářík, M. - Achten, H., - Svoboda, P.
Publikováno v
In: JUNIORSTAV 2018 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. p. 175-183. ISBN 978-80-86433-69-1.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Tento příspěvek navrhuje způsob realizace plně tlačených skořepin technologií aditivní výroby za pomoci robotického výrobního zařízení. Autor na základě rešerše technologií aditivní výroby a technologie výstavby kleneb tzv. zděním z ruky navrhuje způsob robotizace technologie pro realizaci skořepin bez nutnosti dočasných podpůrných konstrukcí nebo lešení. Výsledkem této části výzkumu by měl být návrh způsobu rozdělení skořepiny na samostatně realizovatelné záběry a parametry pro návrh optimální trajektorie pohybu robotické ruky, nesoucí tiskovou hlavu. Tato trajektorie bude podkladem pro algoritmus, zajišťující ovládání plně robotického výrobního zařízení na principu robotické ruky, který umožní počítačovou simulaci realizace skořepiny s cílem dosáhnout časově efektivního provádění.
Autoři
Zupancic, T - Verbeke, J - Herneoja, A, - Achten, H.
Publikováno v
In: ShoCK! Sharing of Computable Knowledge! Proceedings of the 35th International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe, 20th-22nd September 2017, Rome, Italy. Volume 1.. Řím: Sapienza University of Rome, 2017. p. 289-296. vol. 1. ISBN 9789491207129.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The use of ``digital technology'' - computer software, new material application, rapid prototyping, Computer Aided Manufacturing, Virtual Reality, collaborative design - is no longer a novel and innovative aspect of architectural design. In fact, many offices and architects use a varied mix of these technologies in their daily practice. We can observe that digital technology has become a mature part of architectural practice. In this paper, we want to outline an outstanding level of excellence in the use of digital technologies that enable certain widely acknowledged offices (for example Foster and Partners, UN Studio, BIG, and so on) to take their design work to high degree of quality and performance. We call this level and phenomenon ``digital leadership.'' Digital leadership goes beyond technical digital skills. It is an integrated and holistic approach that makes no distinction between ``architectural design'' and ``digital technology'' and in fact creates a new blend of both. We propose that digital leadership has six key areas: Technological Ecologies; Creativity, Knowledge Processes, and Experimentation; Design and Research; Human Resources and Leadership; Collaborative and Explorative Environments and Impact of Digital Leadership. These are discussed in more detail in this paper.
Autoři
Nováková, K. - Šeps, K., - Achten, H.
Publikováno v
Journal of Building Engineering. 2017, 12(12), 239-247. ISSN 2352-7102.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Consumer goods PET (polyethylene terephthalate) bottles are usually thrown away after consumption. A huge number of them ends up somewhere in the environment. In many developing countries PET bottles are used in construction, mainly as fill-in material in concrete or adobe walls. Special purpose PET bottles have been designed and produced earlier that can be stacked in wall systems. In our research we produced a special PET bottle that fulfils the following conditions: (a) produced with blow-moulding technology; (b) good stacking features to eliminate or minimize binding medium between PET bottles; and (c) produced out of recycled PET. This special PET bottle resulted in a series produced and patented brick called PET(b)rick 1.0. We subjected the PET(b)ricks to various tests as done on regular building bricks: stress, pressure, and heat-freeze. PET(b)rick has reasonable resistance to stress greatly dependent on the filling medium, low resistance to pressure, and a small bandwidth of performance in heat-freeze. We have demonstrated stable and safe application of PET(b)ricks in small seating objects. PET(b)rick does not seem suitable as a self-standing wall, but can function as easily stackable fill-in material within a load-bearing structure.
Autoři
Abramovič, V. - Glynn, R., - Achten, H.
Publikováno v
In: Proceedings of the 35th International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe. Řím: Sapienza University of Rome, 2017. p. 87-96. 1. vol. 2. ISBN 978-94-91207-13-6.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
The rise in robotics is not only changing fabrication research in architecture but increasingly providing opportunities for animating the materiality of architecture, offering responsive, performative and adaptive design possibilities for the built environment. A fundamental challenge with robotics is its suitability to safe, and comfortable use in proximity to the human body. Here we present the preliminary results of the Roamniture Project, a hybrid approach to developing kinetic architecture based on a combination of rigid and soft body dynamics.
Autoři
Fialka Sobková, L. - Achten, H.
Publikováno v
In: Architectural Research Addressing Societal Challenges: Proceedings of the EAAE ARCC 10th International Conference (EAAE ARCC 2016), 15-18 June 2016, Lisbon, Portugal. London: CRC Press, 2017. p. 77-80. ISBN 978-1-138-02966-8.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The mobility of people can be monitored using a simple smartphone application that maps their movement. Sensors in smartphones are a low-cost source of information which can be interpreted and subsequently used as a dynamic indicator of urban life. By using this wide spread and accessible tool, we can collect data about the lifestyle in urban structures. However, it is necessary to develop an appropriate marketing strategy for a successful acquisition of the data. We can gain access to the data through crowdsourcing or by offering attractive and gripping benefits. The data could be used for intelligent and smart urban planning, as well as for commercial and marketing strategies. The proposed application “UrbanFit” for Android-based smartphones introduces an innovative technology, which monitors the daily exercise habits and caloric consumption of individuals through smartphone sensors. The UrbanFit is designed as a long-term source of mobility data for the Czech Republic.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.