Lidé

Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Autoři
Schulzová, K. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Publikováno v
In: 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 449-455. vol. 19. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-89-8.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Daylight in buildings is evaluated using the daylight factor DF [%], which is defined as the ratio of the light level inside a structure (Ei = illuminance due to daylight at a point on the indoors working plane) to the light level outside the structure (Eo = simultaneous outdoor illuminance on a horizontal plane from an unobstructed hemisphere of overcast sky). The illuminance values are calculated for the overcast winter sky with Eo=5000 lx. In the Czech republic (and many other European countries), the daylight factor in residential buildings is evaluated in two points in the room, located in the middle of the room’s depth and 1 m from the side walls on a horizontal working plane 0,85 m above the floor. The students of architecture are taught to calculate the daylight factor in the specific points of a room and to determine whether the values fit the legislative requirements. However, they have a hard time imagining what the room and its daylighting actually looks like. Therefore, a practical experimental simulation was performed. Various values of daylight factor were simulated and the participants were asked to perform several task in three different lighting conditions The goals of the experiment were: To demonstrate to the participants what the required daylight factor values actually look like, so that they are able to connect the abstract values to real rooms. To determine whether the architecture student perception of daylight inside of buildings corresponds with the reality. To verify whether the daylight factor values required by the legislative are sufficient for performing certain visually demanding task commonly done at home. The experiment is a part of a larger research project, which aims to improve the teaching of building physics (designing buildings with a good indoor environmental quality) in architecture universities.
Autoři
Prokopová, L. ed. - Bošová, D. ed., - Schulzová, K. ed.
Publikováno v
Praha, 2019-05-07. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06647-8.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník
Autoři
Prokopová, L. ed.
Publikováno v
Praha, 2018-05-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-01-06468-9.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Prokopová, L. - Bošová, D.
Publikováno v
In: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 - Nano, Bio, Green ans Space - Technologies for a Sustainable Future. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 605-610. vol. 18. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-52-2.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Our paper is focused on translucence of daylight through micro-glass-bubbles. We applied Glass Micro Bubbles as outside thermal insulation on a cargo container and researched their influence on quantity of Daylight in interior. In the roof of the cargo container is a lengthwise roof skylight and its outside surface was coated of this innovative glass material. We used simple mono-cellular hollow spherical elements, known as the - Glass Micro Bubbles. They are made of borosilicate glass, which is resistant to water and is chemically stable. For this research we chose two identical cargo containers with a lengthwise roof skylight. Our input variables were - thin (2mm) external coating layer of Glass Micro Bubbles. Glass Micro-Bubbles were applied on the whole external surface of one of the container - including a roof skylight. Therefore, it was possible to measure translucence of daylight through the 2 mm layer of Glass Micro Bubbles on these two samples (containers). Our main question is: Is it possible to use this innovative material - Glass Micro Bubbles as outside thermal insulation in order to improve thermal and technical parameters and at the same time not to radically worsen daylighting parameters of indoor environment?
Autoři
Novotný, F. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Publikováno v
IJMMM - International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing. 2018, 6(3), 195-198. ISSN 1793-8198.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
As innovative materials based on glass our research picks substances that can be applied on the glass or glazed structures and objects and effects positively and improve the quality of their inner environment. In this research project is new material applied to the sample glass material and other matrices for which we assume "inappropriate" physical properties of thermal conductivity and light transmittance. Glass bubbles are used as thin-layered internal isolation. Observed parameters are the thickness, color, structure and texture of applied materials. Among the major measurable values is light and heat transmission in both summer and winter (ie bidirectional passages of the heat and light energy). These parameters also relate to the requirements for the quality and quantity of throughput light and heat radiation.
Autoři
Novotný, F. ed. - Prokopová, L. ed., - Bošová, D. ed.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-01-06461-0.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Novotný, F. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Publikováno v
In: Juniorstav 2017, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. pp. 47. ISBN 978-80-214-5462-0.
Rok
2017
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
Za inovativní materiály na bázi skla považujeme pro náš výzkum takové, které je možno aplikovat na skleněné resp. prosklené konstrukce objektů a které zlepšují kvalitu jejich vnitřního prostředí. Pro tento výzkumný záměr nanášíme materiály na vzorky skleněných konstrukcí a další matrice, u nichž předpokládáme „nevhodné“ fyzikální vlastnosti v oblasti tepelné vodivosti a světelné propustnosti. Zkoumanými parametry jsou tloušťka, barevnost, struktura a rozsah nanášených materiálů. Z hlavních měřitelných hodnot se jedná především o světelnou a tepelnou „propustnost“ jak v létě, tak v zimě (tedy o obousměrné prostupy tepelné a světelné energie). Tyto parametry dále vztahujeme k požadavkům na kvalitu a množství propuštěného světelného a tepelného záření. Pro první fázi výzkumu je rozhodujícím kritériem technologie nanášení zkoumaného materiálu a jeho zvolené nosné a fixační médium, které se liší dle použité matrice a polohy aplikace (interiér / exteriér). Dalším sledovaným parametrem budou v následujícím výzkumu limity estetického působení a výtvarného pojetí skleněné aplikace – výběrem materiálů a výrazových prostředků budeme cílit na originalitu návrhu, jeho praktické uplatnění a přínos oboru stavebního skla.
Autoři
Prokopová, L. - Bošová, D., - Novotný, F.
Publikováno v
In: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 615-620. Nano, Bio, Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. vol. 17. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-13-3.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Innovative materials, which can be applied to the glass and glass structures, allow us to improve their physical properties and thus directly affect the quality of the internal environment inside the glazed objects. For us it is examined innovative material is again glass - its form - elements that exhibit extreme reflective properties and allows a significant improvement in thermal and technical properties of glass constructions. We use simple mono-cellular hollow spherical elements, known as the "Glass Bubbles". They are made of borosilicate glass which is resistant to water and is chemically stable. Now we can focus on translucence of daylight through micro-glass-bubbles. We applied Glass Micro-Bubbles like indoor thermal insulation in cargo container and researched indoor thermal in context with quantity of Daylight in interior. In the roof of cargo container is linear skylight and its indoor surface was coated of this innovative glass material. Our main question is: It is possible to use this innovative material "Glass Bubbles" - 3M in order to improve thermal, technical and fundamentally do not worsen daylighting parameters of indoor environment?
Autoři
Prokopová, L. - Bošová, D.
Publikováno v
In: Proceedings of the 22nd International Conference Light 2017. Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2017. p. 188-193. ISBN 978-80-972865-0-7.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Paper is focus on translucence of daylight through micro-glass-bubbles. We applied Glass Micro-Bubbles like external thermal insulation and internal thermal insulation on skylight in cargo container and researched their influence on quantity of Daylight in interior. For this research were chosen three identical cargo containers with linear skylight. Glass Micro-Bubbles were completely applied into the whole external surface one of the containers and into the whole internal surface one of the containers - including a roof skylight. Therefore, it was possible to measure translucence of daylight through the 2 mm layer of Glass Micro Bubbles on these three samples (containers). Our main question is: It is possible to use this innovative material - Glass Micro-Bubbles like internal or external thermal insulation in order to improve thermal and technical parameters and fundamentally do not worsen daylighting parameters of indoor environment?
Autoři
Novotný, F. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Publikováno v
In: Sanace a rekonstrukce staveb 2017. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2017. pp. 110-111. ISBN 978-80-01-06347-7.
Rok
2017
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
Our research is based on innovative use of the hollow glass micro-spherical material "Glass micro-bubbles" 3MTM. We apply this material like a thin-layer additional thermal insulation/shielding for polycarbonate and steel matrices. 3 identical cargo container units with polycarbonate roof skylight are used for the research: A - without application, B - with inner application of Glass micro-bubble coating and C - with outside application of Glass micro-bubble coating. Observed parameters are translucence of daylight through layer of micro-glass bubbles on the skylight, the indoor temperature and humidity and the surface temperature of the outer and inner shell are measured.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.