Lidé

doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Vzdělání

2022 ČVUT v Praze, Fakulta architektury, habilitace v oboru Architektura, stavitelství a technologie.
2010-2015 ČVUT v Praze, Fakulta architektury doktorský studijní program: Architektura a urbanismus, titul Ph.D.
2004-2010 ČVUT v Praze, Fakulta stavební bakalářský studijní program: pozemní stavitelství, titul Bc. magisterský studijní program: Budovy a prostředí, titul Ing.

Profesní aktivity

 • člen komise pro obhajoby bakalářských a diplomových prací
 • člen komise pro státní doktorské zkoušky
 • člen komise pro obhajoby doktorských prací
 • 2013: pracovní stáž Erasmus – SAV v Bratislavě, ÚSTARCH– Laboratoř umělé oblohy
 • 2012: LumeNet 2012: mezinárodní workshop zaměřený na osvětlení, The University of Sheffield v UK
 • 2011-2015: TechOrg s.r.o - stavební inženýr technického zařízení budov (projekty vzduchotechniky, vytápění a chlazení, průkazy PENB)
 • 2010-2011: Hamman service s.r.o. - stavební inženýr ve specializaci na stavební fyziku (studie denního osvětlení a oslunění, tepelně technické posudky)
 • 2010: program Athens - Politecnico di Milano – Lecco : Obnovitelné nízko-energetické domy

Pedagogická činnost

od 2022 FA ČVUT, Ústavu stavitelství II – docent
2015 - 2022 FA ČVUT, Ústavu stavitelství II – odborný asistent

Vědeckovýzkumná a tvůrčí činnost

V rámci vědeckovýzkumné činnosti se věnuje problematice denního osvětlení a technických zařízení budov. Zaměřuje se na oblasti hodnocení kvality a kvantity denního světla v interiérech, problematice proslunění budov, experimentální analýza přenosu světla tubusovým světlovodem, experimentální měření denního světla na architektonických modelech a experimentální výzkum skleněných a plastových mikrokuliček z hlediska propustnosti světla a tepla zejména na rozvodech a jednotlivých prvcích soustav technického zařízení budov. Absolvovala odbornou stáž na Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, pod vedení doc. Ing. Stanislav Daruly, CSc., kde byla zapojena do projektu LLP - Erasmus 2012-2013. Spolupráce se Slovenskou akademií věd v Bratislavě, participace na projektu VEGA 2/0029/11. V roce 2012 absolvovala mezinárodní workshop LumeNet 2012 zaměřený na osvětlení na The University of Schefield. V roce 2010 výměnný program Athens na Politecnico di Milano (Lecco) na téma Obnovitelné nízko-energetické domy.

Zpracovala 1 x recenzi zahraniční knihy a 15 recenzí pro zahraniční konference. V neposlední řadě je v posledních pěti letech autorkou více jak 50 odborných posudků. V odborných publikacích jsou uvedeny 2 citace z toho obě v databázi Scopus.

Vybrané publikace

 • PROKOPOVÁ, L., BOŠOVÁ, D., and DARULA, S. Testing of illuminance meters. In: Applied Mechanics and Materials vol.824.
 • PROKOPOVÁ, L. and BOŠOVÁ, D. Architectural models for measurement of Daylight Factor. In: Applied Mechanics and Materials vol.824
 • PROKOPOVÁ JANEČKOVÁ, L., BOŠOVÁ, D., and DARULA, S. Transmission of skylight through tubular light guides. In: LUMEN V4 2014.
 • JANEČKOVÁ, L. and BOŠOVÁ, D. Daylight in interiors. In: Structures and Architecture: Concepts, Applications and Challenges
 • Prokopová, L.; Bošová, D.; Novotný, F.; Glass micro bubbles like thermal insulation having influence on daylight in interior; In: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017
 • BOŠOVÁ, D., PROKOPOVÁ, L.: Skripta: STAVEBNÍ FYZIKA 1- Osvětlení, oslunění, akustika budov.

Vybraná posudková a expertní činnost

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.