Lidé

Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Prokopová, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2020
Anotace
Vzhledem ke kladným ohlasům studentů, je již 3. ročník úspěšné konference z roku 2018 a 2019 zaměřena na navrhování a provádění dřevostaveb a dřevo jako konstrukční a designový prvek. Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat je s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování, s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov, s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení, s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. a letos právě s důrazem na samotný materiál - dřevo, který je jak konstrukční prvek, tak také krásný designový prvek. Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobách diplomových a dizertačních prací, prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi. Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádán 3. ročník výstavy posterů nejlepších prací, kterou se nám jak v roce 2018, tak v roce 2019 podařilo propojit s veřejně uznávanou akcí "Salon dřevostaveb".
Hlavní řešitel
Prokopová, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019
Anotace
2. ročník úspěšné konference z roku 2018 je zaměřena na navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu. Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat je s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování; s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov; s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení; s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. a to vše především v sektoru staveb pro občanskou vybavenost. Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobám diplomových a dizertačních prací, a prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi. Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádán 2. ročník výstavy posterů nejlepších prací, kterou se nám již v roce 2018 podařila propojit s veřejně uznávanou akcí "Salon dřevostaveb".
Hlavní řešitel
Prokopová, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Konference je zaměřena na navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a energeticky úsporných dřevostaveb. Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování (např. velkoplošné panely CLT, spřažené dřevobetonové konstrukce apod.); s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov; s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení; s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobám diplomových a dizertačních prací, a prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi. Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádána výstava posterů nejlepších prací.
Hlavní řešitel
Prokopová, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2015-2017
Anotace
Inovativní materiály, které je možno aplikovat na skleněné resp. celoskleněné konstrukce nám umožňují zlepšovat kvalitu vnitřního prostředí uvnitř prosklených objektů. Pro tento výzkumný záměr plánujeme materiály nanášet na vzorky skleněných konstrukcí a na celoskleněné modely. Zkoumaným parametrem bude tloušťka, barevnost, struktura a rozsah nanášených materiálů ve vztahu na kvalitu vnitřního prostředí. Bude se jednat především o tepelnou pohodu jak v létě, tak v zimě, ale také o zajištění soukromí v diskrétních zónách. Tyto parametry budeme navíc optimalizovat v závislosti na požadavcích kvality a množství denního osvětlení uvnitř objektu. Dalším sledovaným parametrem budou limity estetického působení a výtvarného pojetí skleněného objektu, kdy aplikaci funkční vrstvy budeme podřizovat také výtvarnému výrazu ověřované konstrukce. Výběrem zkoumaných materiálů a výrazových prostředků budeme cílit na originalitu návrhu, jeho praktické uplatnění a přínos oboru stavebního skla.
Hlavní řešitel
Prokopová, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2013-2014
Anotace
V rámci trvale udržitelného rozvoje se snažíme maximálně využít pozemky i již stávající prostory pro lidské potřeby - ať už pro bydlení, práci, zdravotnictví či např. školství. Tyto prostory mají různé nároky na zrakové činnosti a tudíž na množství denního osvětlení. Někdy se nám již nepodaří poskytnou dostatek denního světla okenním otvorem a vytvořit tak ideální zrakové podmínky. Jednou z mála možností přenosu denního osvětlení může být světlovodný tubus, který dokáže přenést světlo na delší vzdálenosti. Jeho navržení je však velmi komplikované, jelikož výrobci uvádějí jen odrazivosti materiálu tubusu světlovodu, ale nedokážou zaručit potřebné množství světla na danou vzdálenost či počet zalomení světlovodu.Problém může být i z hlediska tepelně technického, kde mají výrobci certifikované jen jednotlivé prvky světlovodu, ale už ne celý světlovod.
Hlavní řešitel
Prokopová, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2011-2012
Anotace
Denní osvětlení je pro lidský organismus důležité především ze zdravotního hlediska, kdy při jeho nedostatku může docházet k různým chorobám, kterými se zabývá mnoho odborníků. Vhodným osvětlovacím prostředkem se proto stávají světlovody, které dokážou přenášet světlo na velké vzdálenosti. Jejich pořízení nepatří k nejlevnějším investicím, proto bychom měli velkou pozornost věnovat optimalizaci návrhu, aby jeho instalace přinesla co nejefektivnější využití. A zároveň bychom měli světlovod navrhnout tak, aby netvořil tepelný most a nedocházelo na jeho povrchu ke kondenzaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.