Lidé

doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Prokopová, L.
Trvání projektu
2022
Anotace
Projekt bude řešit inovaci předmětu Stavební fyzika I (SF1B), který je určen převážně studentům 2. ročníků fakulty architektury ČVUT v Praze. Předmět SF1 se zabývá osluněním, denním osvětlením a akustikou. Nyní máme možnost s modernějším softwearovým vybavením tento předmět posunout a nabídnout tak studentům sofistikovanější formu výuky, která kopíruje současné metodiky používané v projektantské praxi včetně odezvy na novou evropskou normu v oblasti denního osvětlení a oslunění. Programy pro výpočet oslunění a denního osvětlení máme již na Ústavě stavebnictví II zakoupené, včetně aktualizace s novou evropskou normou. Dále vyhodnotíme i akustické výpočetní programy a vybereme pro studenty nejpoužitelnější. Nyní bychom rádi vytvořili příkladové studie včetně podrobného popisu, které by posloužily studentům při výuce jako důležitá pomůcka. Podklady by dostávali studenti během výuky, aby si do nich mohli dělat další poznámky a reagovat tak na jejich osobní potřeby během výuky.
Hlavní řešitel
Majna, M.
Trvání projektu
2021
Anotace
Výzkumný záměr pro SGS bude dílčí součástí projektu mobilního dřevěného objektu. Cílem jednoletého projektu bude architektonický návrh a konstrukční řešení mobilního objektu s možnými variantami. Hlavním konstrukčním prvkem budou dřevěné desky / panely na již homologovaném přívěsu, při jejímž návrhu budou využívány nástroje metody BIM. Tenhle proces bude podrobně zdokumentován a bude se porovnávat s tradičním CAD procesem se zaměřením na rozdíly při navrhování z masivních panelů.
Trvání projektu
2020
Anotace
Vzhledem ke kladným ohlasům studentů, je již 3. ročník úspěšné konference z roku 2018 a 2019 zaměřena na navrhování a provádění dřevostaveb a dřevo jako konstrukční a designový prvek. Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat je s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování, s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov, s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení, s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. a letos právě s důrazem na samotný materiál - dřevo, který je jak konstrukční prvek, tak také krásný designový prvek. Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobách diplomových a dizertačních prací, prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi. Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádán 3. ročník výstavy posterů nejlepších prací, kterou se nám jak v roce 2018, tak v roce 2019 podařilo propojit s veřejně uznávanou akcí "Salon dřevostaveb".
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2019
Anotace
1. Využitelnost obnovitelných zdrojů energie v současné architektuře - novostavba a rekonstrukce 1.1. Aplikace zdrojů obnovitelné energie a prvků pasivní architektury při návrhu novostavby s přihlédnutím k požadovanému tepelně-technickému standardu budovy, ekonomice provozu a investičnímu záměru. 1.2. Možnosti zlepšení tepelně-technického standardu rekonstruovaných budov v závislosti na případném využití zdrojů obnovitelné energie a především na ekonomice provozu. 2. Inovativní metody získávání energie z obnovitelných zdrojů a jejich role v cirkulární ekonomice 2.1. Inovace ve způsobech výroby energií z udržitelného/obnovitelného zdroje - příspěvky věnované tendencím, inovacím a vývoji v poli současných metod získávání energií z obnovitelného zdroje 2.2 Role energie z obnovitelných zdrojů při přechodu na cirkulární ekonomiku - příspěvky věnované možnostem transformace a využití současných metod získávání energií a hledání nových zdrojů se zacílením na cirkulární ekonomiku
Trvání projektu
2019
Anotace
2. ročník úspěšné konference z roku 2018 je zaměřena na navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu. Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat je s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování; s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov; s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení; s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. a to vše především v sektoru staveb pro občanskou vybavenost. Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobám diplomových a dizertačních prací, a prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi. Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádán 2. ročník výstavy posterů nejlepších prací, kterou se nám již v roce 2018 podařila propojit s veřejně uznávanou akcí "Salon dřevostaveb".
Trvání projektu
2018
Anotace
Konference je zaměřena na navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a energeticky úsporných dřevostaveb. Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování (např. velkoplošné panely CLT, spřažené dřevobetonové konstrukce apod.); s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov; s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení; s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobám diplomových a dizertačních prací, a prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi. Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádána výstava posterů nejlepších prací.
Hlavní řešitel
Schulzová, K.
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Výzkum se zabývá architektonickým návrhem se zaměřením na vnitřní prostředí budov a klade si za cíl, propojení výuky stavební fyziky s ateliérovou výukou na školách architektury s následným přesahem do architektonické praxe. Na základě analýzy vybraných vzorků referenčních staveb zkoumá vliv rozhodnutí architekta ve fázi studie na výslednou kvalitu denního osvětlení, oslunění, tepelně technických a akustických vlastností navržených prostor, hledá společné znaky a převádí získané poznatky do formy doplňkového výukového materiálu určeného především studentům architektonických oborů, ale také již v praxi činným architektům.
Trvání projektu
2015-2017
Anotace
Inovativní materiály, které je možno aplikovat na skleněné resp. celoskleněné konstrukce nám umožňují zlepšovat kvalitu vnitřního prostředí uvnitř prosklených objektů. Pro tento výzkumný záměr plánujeme materiály nanášet na vzorky skleněných konstrukcí a na celoskleněné modely. Zkoumaným parametrem bude tloušťka, barevnost, struktura a rozsah nanášených materiálů ve vztahu na kvalitu vnitřního prostředí. Bude se jednat především o tepelnou pohodu jak v létě, tak v zimě, ale také o zajištění soukromí v diskrétních zónách. Tyto parametry budeme navíc optimalizovat v závislosti na požadavcích kvality a množství denního osvětlení uvnitř objektu. Dalším sledovaným parametrem budou limity estetického působení a výtvarného pojetí skleněného objektu, kdy aplikaci funkční vrstvy budeme podřizovat také výtvarnému výrazu ověřované konstrukce. Výběrem zkoumaných materiálů a výrazových prostředků budeme cílit na originalitu návrhu, jeho praktické uplatnění a přínos oboru stavebního skla.
Trvání projektu
2013-2014
Anotace
V rámci trvale udržitelného rozvoje se snažíme maximálně využít pozemky i již stávající prostory pro lidské potřeby - ať už pro bydlení, práci, zdravotnictví či např. školství. Tyto prostory mají různé nároky na zrakové činnosti a tudíž na množství denního osvětlení. Někdy se nám již nepodaří poskytnou dostatek denního světla okenním otvorem a vytvořit tak ideální zrakové podmínky. Jednou z mála možností přenosu denního osvětlení může být světlovodný tubus, který dokáže přenést světlo na delší vzdálenosti. Jeho navržení je však velmi komplikované, jelikož výrobci uvádějí jen odrazivosti materiálu tubusu světlovodu, ale nedokážou zaručit potřebné množství světla na danou vzdálenost či počet zalomení světlovodu.Problém může být i z hlediska tepelně technického, kde mají výrobci certifikované jen jednotlivé prvky světlovodu, ale už ne celý světlovod.
Hlavní řešitel
Prokopová, L.
Trvání projektu
2011-2012
Anotace
Denní osvětlení je pro lidský organismus důležité především ze zdravotního hlediska, kdy při jeho nedostatku může docházet k různým chorobám, kterými se zabývá mnoho odborníků. Vhodným osvětlovacím prostředkem se proto stávají světlovody, které dokážou přenášet světlo na velké vzdálenosti. Jejich pořízení nepatří k nejlevnějším investicím, proto bychom měli velkou pozornost věnovat optimalizaci návrhu, aby jeho instalace přinesla co nejefektivnější využití. A zároveň bychom měli světlovod navrhnout tak, aby netvořil tepelný most a nedocházelo na jeho povrchu ke kondenzaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.