Lidé

Ing. arch. Laura Jablonská

Autoři
Jablonská, L. - Dohnal, T.D.
Publikováno v
[Research Report] Vimperk - Vimperk II: Správa Národního parku Šumava, 2022.
Rok
2022
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Na ploše CHKO Šumava se nacházejí stovky sídel a drobných enkláv. Jedná se o mimořádně malebné území českého pohraničí, které přitahuje zájem turistů, stejně tak stoupá i tlak na výstavbu objektů pro osobní či komerční rekreaci. Novodobý územní rozvoj šumavských i pošumavských vsí od počátku vyvolával obavu o narušení specifického rázu území. S odchodem původního obyvatelstva a zánikem starých hospodářských vazeb pochopitelně došlo i k významným změnám ve způsobech využívání krajiny, jedinečná rázovitost území však zůstala zachována. Je třeba si proto uvědomit, že každou zásadní proměnou siluety sídel a navazující plužiny se stírají cenné části kulturní paměti a mizí hodnoty, které činily území výjimečným a přitažlivým a které se staly i východiskem pro vyhlášení plošné ochrany. Urbanisticko - architektonický manuál je rozdělen na tři základní části: - Analýza a prezentace charakteristických urbanistických a architektonických znaků sídel na území CHKO Šumava s poukazem na regionální specifika. - Podrobná analýza urbanistických a architektonických hodnot všech sídel ležících v CHKO Šumava. - Návrh zásad pro budoucí výstavbu na území CHKO, které mohou pomoci jak stavebníkům při hledání optimální hranice mezi osobními preferencemi a veřejným zájmem, tak i obcím a pracovníkům státní správy v územně plánovacím procesu i při rozhodování o jednotlivých stavebních záměrech. Tyto zásady jsou rozdělené na urbanistickou a architektonickou část. Zásady jsou přehledně ilustrovány grafickými schématy, každý jev je dopovázen návodnými příklady kvalitních a nevhodných řešení. Práce navazuje na projekt z roku 2010, kdy byla pro potřeby Národního parku Šumava analyzována sídla ležící na jeho území. Jeho završením byl architektonicko-urbanistický manuál sídel NPŠ vydaný jako samostatná publikace.
Autoři
Řezáč, V. - Maier, K., - Jablonská, L.
Publikováno v
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)
Anotace
Dokument obsahuje metodiku pro stanovení podílu stavebníka na výdajích obce nebo městské části na pořízení veřejné infrastruktury. Návrh vychází z analýzy poznatků ze zahraničí (analyzováno 7 zemí) a přihlíží k podmínkám v České republice, zejména k právní úpravě územního plánování a postavení a hospodaření obcí. Zvolený postup byl posouzen též z hledisek organizačních nároků, ekonomických přínosů a rizik negativních dopadů na rozvoj území. Metodika bere v úvahu dostupnost potřebných vstupních dat a náročnost jejich zpracování vzhledem ke kapacitám obcí zejména s ohledem na potřebu pravidelné aktualizace podmínek spoluúčasti. Metodika byla schválena zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 2. března 2020.
Autoři
Řezáč, V. - Maier, K., - Jablonská, L.
Publikováno v
[Results Reflected in the Directives and Non-legislative Regulations] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Výsledky promítnuté do směrnic a nelegisl. předpisů
Anotace
Dokument obsahuje metodiku pro stanovení podílu stavebníka na výdajích obce nebo městské části na pořízení veřejné infrastruktury. Návrh vychází z analýzy poznatků ze zahraničí (analyzováno 7 zemí) a přihlíží k podmínkám v České republice, zejména k právní úpravě územního plánování a postavení a hospodaření obcí. Zvolený postup byl posouzen též z hledisek organizačních nároků, ekonomických přínosů a rizik negativních dopadů na rozvoj území. Metodika bere v úvahu dostupnost potřebných vstupních dat a náročnost jejich zpracování vzhledem ke kapacitám obcí zejména s ohledem na potřebu pravidelné aktualizace podmínek spoluúčasti. Metodika byla schválena zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 2. března 2020.
Autoři
Řezáč, V. - Maier, K., - Jablonská, L.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Anotace
Metodika řeší způsob určení spoluúčasti soukromých stavebníků na veřejné infrastruktuře obcí. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru musí být založena no oboustranné výhodnosti, transparentnosti, předvídatelnosti a férovosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová