Lidé

Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

Autoři
Kubcová, J. ed. - Kohout, M. ed., - Tichý, D. ed.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06758-1.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Kubcová, J. ed. - Dobrucká, L. ed.
Publikováno v
Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2020-09-17. Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06828-1.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Kubcová, J. - Kohout, M. supervisor
Publikováno v
Defense date 2018-06-06. PhD Thesis. CTU FA. Department of Building Theory. Supervised by M. KOHOUT.
Rok
2018
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Práce se zabývá dánským společenským svépomocným bydlením bofællesskab, které americký architekt Charles Durrett v 80. letech 20. století nazval cohousing. Teoretický úvod představuje definici cohousingu prostřednictvím klíčového zdroje – anglicky psané knihy amerických architektů Kathryn McCamantové a Charlese Durretta Cohousing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves, poprvé publikované v roce 1988. Dále jsou uvedeny informace o implementaci cohousingu ze severu Evropy do dalších zemí světa, o realizovaných příkladech, typech komunit i o historii hledání společenské vize bydlení obecně. Práce především analyzuje sto realizovaných vícegeneračních bytových souborů (cohousing) v Dánsku, což představuje přibližně třetinu až polovinu všech tam existujících. Zkoumá urbanisticko-architektonické charakteristiky, principy organizace a fungování komunit, společenský rozměr tohoto bydlení a sociologické údaje o jeho rezidentech. Zároveň analyzuje vývoj sledovaných charakteristik v čase podle data dokončení souborů, prostředí realizace a právního vztahu rezidentů k bytovým jednotkám. V neposlední řadě reviduje poznatky Charlese Durretta s ohledem na již padesátiletou tradici cohousingu v Dánsku a porovnává současnou podobu bytových souborů s příklady z předchozích dekád. Poznatky z analýzy jsou shrnuty do dvanácti tematických kapitol o cohousingu – ve formě popularizačních článků představují jednotlivé aspekty cohousingu. Dodatek je věnován zkoumání možností realizace cohousingu v České republice.
Autoři
Kubcová, J.
Publikováno v
In: AUR14 - Architektura a udržitelný rozvoj. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2015. p. 158-163. ISBN 978-80-01-05738-4.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Cohousing je komunitní bydlení, kde má každá domácnost samostatnou plnohodnotně vybavenou bytovou jednotku a s ostatními rezidenty bytového souboru sdílí různou škálu a druh společných prostor. Jde o svépomocně organizované komunity zaměřené na kvalitní sousedské bydlení, kde její členové svépomocně spravují bytový soubor a jeho pozemky. Ze zahraničních příkladů je zřejmé, že cohousing může fungovat v adaptovaných historických budovách nebo i jako nová výstavba v prostředí vnitřních městských periferií. Příspěvek představuje tři příklady implementace cohousingu v Dánsku. Komunita Bauneholm přestavěla historickou budovu zemědělské usedlosti ve venkovském prostředí. Komunita Glasvaerket využila historické budovy skláren v Odense, jako součást velké přestavby celého areálu původních skláren na obytnou čtvrť doplněnou o školy a veřejné úřady. Komunita Jernstoberiet adaptovala objekt historické slévárny a vytvořila zde zajímavý koncept tzv. obytné haly, který byl později úspěšně zopakován v dalších cohousingových souborech v Dánsku. Implementace cohousingu je předmětem studentského výzkumného projektu s názvem Komunitní bydlení - typové modely pro Českou republiku. Podmínky pro implementaci cohousingu do českého prostředí jsou velmi složité a koncept tohot obyxdlení je určen jen pro omezenou skupiny obyvatel, přesto jsou zde skupiny obyvatel, pro které může být tento koncept bydlení velmi zajímavý - rodiny s dětmi a senioři.
Autoři
Kubcová, J. ed. - Sigmund, V. ed. - Šilha, M. ed. - Búš, P. ed., - Felcman, J. ed.
Publikováno v
FA ČVUT, 2014-11-20/2014-11-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. ISBN 978-80-01-05580-9.
Rok
2014
Podkategorie
Sborník
Autoři
Kubcová, J. - Bešťáková, V.
Publikováno v
In: Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium studentů doktorského studia Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru.. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014, pp. 27-32. ISBN 978-80-01-05580-9. Available from: kolokvium.fa.cvut.cz/
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Příspěvek prezentuje část doktorského výzkumu Komunitní bydlení - typové modely pro Českou republiku, jehož cílem je vyhodnotit možnost implementace cohousingu do různých urbanistických prostředí v České republice a vytvoření teoretických modelů pro vybrané druhy komunit v jednotlivých prostředích. Cohousing je svépomocné, společensky orientované komunitní bydlení v plně vybavených a samostatných bytových jednotkách, doplněných o společné prostory a plochy, v neideologické a demokratické komunitě, která aktivně rozvíjí sociální vztahy mezi jednotlivými členy komunity. Cohousing má více než čtyřicetiletou tradici ce skandinávských zemích. V České republice je myšlenka cohousingu diskutována v posledních deseti letech, ale doposud nebyl žádný projekt tohoto typu u nás realizován. V návaznosti na analýzu zahraničních realizací byly definovány tři typy komunit: 1/vícegenerační; 2/seniorská a 3/sociálně specifická; a dále čtyři typy prostředí: 1/městské; 2/předměstské; 3/příměstské a 4/venkovské. Analýzy dále ukázaly, že prostředí, ve kterém je cohousing realizován, ovlivňují: 1/lokální tradice bydlení; 2/míra podpory veřejnou správou; 3/skupina zájemců o cohousing, která myšlenku převezme v době implementace; 4/současné trendy v bydlení v regionu a 5/současné společenské trendy. Ve Skandinávii dominuje realizace v příměstských lokalitách, ve Velké Británii naopak ve venkovských, Německo je specifické množstvím realizací v městském prostředí. Převládá realizace vícegeneračních komunit. Analýzy předpokládají největší potenciál v České republice pro komunity seniorské v prostředí předměstském a příměstském, pro komunity vícegenerační v prostředí příměstském a venkovském.
Autoři
Kubcová, J.
Publikováno v
ABS. 2012, 9(02), 46-47.
Rok
2012
Podkategorie
Článek
Anotace
Představení myšlenky cohousingu, základních principů a informativní popis fungování projektů. Dánský model je publikován jako možný příklad pro výstavbu v českých příměstských zónách. Zhodnocení rizik i pozitiv při výstavbě cohousingu v České republice, analýza vhodných pdmínek pro vznik podobných projektů, aktuální situace projektů cohousingu v ČR.
Autoři
Kubcová, J.
Publikováno v
In: Workshop W2-2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 170-179. ISBN 978-80-01-04675-3.
Rok
2010
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Principles of community housing seems to correspond with the actual desire for a higher level of socialization in Western society, as well as the pursuit of higher overall sustainability of housing. The question remains whether this model of housing is applicable in the Czech context. Summary of potential positive benefits and risks of building cohousing in suburbia in the Czech Republic are based on an analysis of completed cohousing estates abroad.
Autoři
Jeřábková, J.
Publikováno v
In: Dějiny staveb 2003. Plzeň: Nakladatelství Petr Mikota, 2004, pp. 234-240. ISBN 80-86596-41-9.
Rok
2004
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Analýza objeveného historického stavebního plánu z roku 1854 na znovuvýstavbu obytné budovy usedlosti v Křinicích (Broumovsko) a jeho porovnání s dochovanou budovou.
Autoři
Bergmann, P. - Burian, M., - Jeřábková, J.
Publikováno v
Broumov: Tuž se, Broumovsko, 2003. ISBN 80-239-4043-0.
Rok
2003
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace představující region Broumovsko ve všech základních aspektech (kulturní, přírodní historické zajímavosti), doplněná deseti naučnými trasami, jejich popisy vč. mapových listů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.