Lidé

Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Téma konference: Paralelní světy Anotace: Přirozená lidská touha optimalizovat svůj životní prostor získala v moderní době s vědeckými postupy novou dynamiku i impulzy a dotkla se prakticky všech druhů i měřítek staveb. Poměrně dlouho se sledoval jakýsi objektivní (občas spíše průměrný) stav jako průsečík multikriteriální analýzy prostředí. Byla to snaha dosáhnout ideálu "one size fits all" (či spíše one model fits every need). Tato snaha v architektonické profesi jako všeobecný program vrcholila zhruba v 50. a 60. letech a byla paralelní k přístupu v jiných oborech - typicky lékařství, pedagogika, či politika. Od 70. let se s příchodem postmoderny počal tento jednotný svět rozpadat i v architektuře - místní či individuální tendence i vlivy odhalují svoje opodstatnění a idiosynkrazie se stávají legitimním. Často však nejde jenom o ně, jakkoliv mohou být i tyto důležité. Mnohdy se jedná o zcela paralelní přístupy vybudované na stejném základě vědecké či kulturní zkušenosti, které zkrátka existují vedle sebe jako PARALELNÍ SVĚTY. Tato zkušenost, vcelku běžná v soukromém sektoru, kde se jistá individualizace očekává, má zcela specifické dopady na rozhodování ve veřejném sektoru, který je stále ještě z velké části založen či odvozuje svoji legitimitu od implicitního předpokladu onoho "ideálního" řešení. Cíl konference: Konference reVize Typologie 2021 si klade za cíl prozkoumat oblast PARALELNÍCH SVĚTŮ u veřejných staveb - především zdravotních, školských a správních, ale i v plánování v urbanistickém měřítku (zastavovací systémy, veřejná prostranství). Pokusí se hledat systémy generující odlišné sady zadávacích kritérií pro naše veřejné stavby. Na konkrétních projektech představí a porovná navrhování veřejných staveb, prostranství nebo zastavovacích systému vycházející z odlišných přístupů a individualizace zadání. Konference se také zaměřuje na propojení aktérů výstavby veřejných staveb (ev. staveb realizovaných z veřejných rozpočtů) a na předávání informací mezi n
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020
Anotace
Konference reVize Typologie bude zaměřena na Provozní vyhodnocení budov. V ČR byla přerušena tradice dlouhodobého sledování a vyhodnocování výkonnosti vystavěného prostředí - budov, veřejných prostranství, zastavovacích systémů. Relevantní, srovnatelné a důvěryhodné poznatky a data z provozních vyhodnocení přitom mají klíčový vliv na kvalitu a udržitelnost při plánování, výstavbě a užívání všech forem vystavěného prostředí. Motto konference: Data se shromažďují a analyzují s cílem vytvářet informace vhodné pro rozhodování. Cílem konference je zmapovat momentální situaci v oblasti provozního vyhodnocení staveb, umožnit vzájemné propojení odborníků zabývajících se tímto tématem a obrátit tímto směrem i pozornost správců systémů veřejné výstavby. Konference se zaměří na sociální, provozní a kulturní aspekty vystavěného prostředí a současně na jejich propojení s daty a informacemi týkajícími se environmentálních aspektů, technologií a ekonomie. Na konkrétních projektech chce konference představit způsoby sběru a vyhodnocování dat a poznatků a následnou aplikaci zjištění do plánování, výstavby a provozu. Předpokládaný program konference a tematické okruhy: Blok 1: Lidé & Fungování /Provoz & Kultura -Vliv prostředí na vnímání, chování užívajících osob, eventuálně na některé výkonové parametry (spokojenost, nemocnost, výkonnost atd.) -Efektivní provozní řešení, morální stárnutí, flexibilita prostředí Blok 2: Prostředí & Technologie & Finance -Vliv stavebních technologií, technologií tzb, chytré budovy -Životní a odpisové cykly staveb a jejich komponentů, Hodnota nemovitosti, investiční náklady - provozní náklady - náklady na pracovní vyčíslování Blok 3: Projekty - výzkum a praxe -Konkrétní příklady sběru a vyhodnocování dat z výzkumu a praxe Otázky a témata konference: -Jakým způsobem jsou data sbírána - metody, nástroje? Kým jsou tato data sbírána a za jakým účelem? -Jak jsou sebraná data vyhodnocována a zpětně využívána pro další provoz budov? -Jsou
Trvání projektu
2014
Anotace
Předmětem výzkumu je podrobná analýza jednoho z druhů svépomocného komunitního bydlení -cohousingu pro různé typy společenství: 1/ vícegenerační, 2/ seniorské a 3/ tzv. komunity 40+, a to v prostředí 1/městském, 2/předměstském a 3/venkovském. Navrhovaný výzkum sleduje kvality bydlení pro všechny generace, především s ohledem na sousedský charakter vystavěného prostředí bytových souborů. Protože žádný projekt takového komunitního bydlení nebyl v České republice doposud realizován, bude prováděna analýza zahraničních realizovaných příkladů, jejich kritika a srovnání s urbanisticko-architektonickými, legislativně-právními a kulturně-sociálními aspekty bydlení v České republice. Cílem výzkumu je vytvořit funkční modely jednotlivých typů komunit v jejich nejspecifičtějším urbanistickém prostředí pro Českou republiku a tyto modely dále prezentovat odborné i laické veřejnosti.
Trvání projektu
2010-2012
Anotace
Udržitelný rozvoj se oprávněně dostal do středu zájmu všech rozvinutých společností.Zvláštní roli mají v rámci výzkumu udržitelného rozvoje prostorové struktury. Specifikem je zejména vysoká setrvačnost dopadů rozhodování o prostorových strukturách a značný význam pro život společnosti. Problematika udržitelného rozvoje je charakteristická vysokou komplexností, závislostí na kontextu a nezbytností holistického přístupu. To je částečně v rozporu s běžným přístupem k vědeckému výzkumu, pro který je charakteristické zaostření zájmu a abstrahování od neurčitostí plynoucích z kontextu. Proto je cílem navrhovaného projektu zlepšení vidění kontextu jednotlivých užších témat a tím dosažení větší hloubky vhledu jednotlivých studentů do témat svých disertačních prací. Dalším cílem je zlepšení uchopení problematiky udržitelného rozvoje v oblasti urbanismu a prostorového plánování s důrazem na hledání vztahu mezi jazyky architektury, urbanismu a prostorového plánování a udržitelného rozvoje. Pro

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.