Lidé

Ing. arch. Jaroslava Rolínková

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020
Anotace
1. Návrh objektu nebo území splňující současné požadavky na hospodaření s vodou. Dopad jednotlivých variant řešení na konkrétní objekt ( novostavba, rekonstrukce ),urbanizované území a krajinu. 1.1. VODNÍ STOPA OBJEKTU - produkce šedé a černé odpadní vody v objektu, nároky na separaci a využití jednotlivých typů odpadní vody, vliv na architektonický návrh, udržitelnost a životní prostředí. 1.1.1. Šedá odpadní voda -zpětné využití v objektu a území, ekonomické zhodnocení a vliv na architektonický návrh objektu 1.1.2. Žlutá a hnědá odpadní voda - současné tendence v jejich využití v kontextu udržitelného rozvoje. 1.2. MODRÁ VODNÍ STOPA - využití srážkové vody v objektu, zastavěném i nezastavěném území a vliv geomorfologie a geografie odvodněného místa na účel dalšího využití srážek. 1.2.1. Akumulace dešťové vody - možnosti přírodní akumulace, akumulační zařízení a využití vody - kapénková, plošná, cílená závlaha atd., ekonomické zhodnocení návrhu 1.2.2. Retence dešťové vody - možnosti přírodní retence, retenční zařízení a likvidace vody, ekonomické zhodnocení návrhu 2. VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, URBANIZOVANÉHO ÚZEMÍ PŘÍPADNĚ KRAJINY z pohledu šedé a modré vodní stopy a vyhodnocení možnosti, vhodnosti a ekonomického dopadu zpětného využívání, akumulace a retence vod.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2019
Anotace
1. Využitelnost obnovitelných zdrojů energie v současné architektuře - novostavba a rekonstrukce 1.1. Aplikace zdrojů obnovitelné energie a prvků pasivní architektury při návrhu novostavby s přihlédnutím k požadovanému tepelně-technickému standardu budovy, ekonomice provozu a investičnímu záměru. 1.2. Možnosti zlepšení tepelně-technického standardu rekonstruovaných budov v závislosti na případném využití zdrojů obnovitelné energie a především na ekonomice provozu. 2. Inovativní metody získávání energie z obnovitelných zdrojů a jejich role v cirkulární ekonomice 2.1. Inovace ve způsobech výroby energií z udržitelného/obnovitelného zdroje - příspěvky věnované tendencím, inovacím a vývoji v poli současných metod získávání energií z obnovitelného zdroje 2.2 Role energie z obnovitelných zdrojů při přechodu na cirkulární ekonomiku - příspěvky věnované možnostem transformace a využití současných metod získávání energií a hledání nových zdrojů se zacílením na cirkulární ekonomiku
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Výzkum se zabývá energeticky efektivním návrhem sídelního celku v návaznosti na současné požadavky navrhování budov a sídel a to z hlediska celkové energetické bilance objektů a sídelních celků. Zkoumá pasivní a aktivní způsoby využitelnosti prostředků technické infrastruktury na základě daných přírodních a klimatických podmínek. Výzkum je zaměřen na využití energeticky efektivních zdrojů energie pro konkrétní sídelní celky, situované v konkrétních lokalitách s danými přírodními podmínkami, v návaznosti na míru dostupnosti zdrojů energie. Na základě analýzy vybraných referenčních energeticky efektivních sídelních celků zkoumá možnosti a limity energetických konceptů. Výsledky jsou konfrontovány, mimo jiné, s architektonickým hlediskem návrhu. Cílem je na základě příkladů konkrétních energetických návrhů sídel určit obecně platné poznatky využitelné pro navrhování sídelních celků v typově obdobných lokalitách s obdobnými vstupními podmínkami. Záměrem je vytipovat především středně velké, případně malé sídelní celky s obdobnými přírodními a klimatickými podmínkami.
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Studentská vědecká práce se bude zabývat praktickým ověřením pasivních metod ohřívání a chlazení historických budov na základě porovnání naměřených teplot v referenční budově a fyzickém modelu s pasivními opatřeními, nebo dvojici modelů. Pro ověření vhodnosti vybraných řešení bude měření probíhat během celého ročního cyklu. Stavbě modelu a následnému měření bude předcházet analýza vhodnosti jednotlivých řešení a teoretické výpočty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.