Lidé

Mgr. Tomáš Vácha

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021-2022
Anotace
Výzkum se zaměří na potenciál pilotních projektů (městských experimentů) podporovat organizační a sociální učení zapojených aktérů a možnost toto učení zachytit a zprostředkovat. Projekt zhodnotí několik vybraných projektů s ohledem na to, jak se liší individuální zkušenost zapojených aktérů a oficiální výstupy projektu a do jaké míry měl projekt praktický přínos pro zapojené město. Cílem projektu je zmapovat zkušenosti aktérů městských inovačních projektů s pilotními projekty a městskými experimenty. Důraz je kladen na to, jak tyto projekty podpořili organizační učení v rámci zapojených organizací a jakou roli hrají v pochopení organizační, procesní a sociální stránky městských inovací vyvářených a ověřovaných v rámci projektu. Výzkum je dílčí součástí výzkumu realizovaného v rámci disertace Tomáše Váchy pod vedením Jiřího Plose, jehož součástí je mapování české (a zejména Pražské) zkušenosti s využíváním pilotních projektů (experimentů). Projekt pomůže získat cenný vhled do potenciálu a dobré i špatné praxe ve využívání městských experimentů a podpořit tak jejich účelné využívání v budoucnu. Dodatečným cílem je podpořit probíhající spolupráci s University of Manchester a rozvíjet společné výzkumné téma "Process learning"- Process learning je koncept který v současné době rozvíjíme ve spolupráci s týmem Prof. Jamese Evanse a který se zaměřuje na popis procesu učení skrze přímé či zprostředkované zapojení do městského experimentu s důrazem na získání poznatků o procesech a organizačních změnách, které souvisí s procesem inovací v určité oblasti fungování města.
Hlavní řešitel
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Hlavním cílem projektu je vytvoření odborné knihy, která popíše proces přípravné fáze stavebního projektu s důrazem na participativní design, mezioborovou spolupráci a udržitelnost stavby. Knihu doplní informační web nabízející vedle elektronického dokumentu také vzory zadávací dokumentace, knihovnu metod včetně šablon pro jejich využívání a příklady dobré praxe. Publikace a další výstupy vyjdou z podkladové studie zaměřené na potřeby a problémy měst a evaluaci dostupných metod a realizovaných projektů. Postup bude ověřen ve dvou obcích, pro které bude vytvořena funkční specifikace budovy. Výstupy projektu nabídnou obcím komplexní znalostní základnu pro zadávání kvalitních stavebních projektů a podpoří spolupráci mezioborových týmů při přípravě projektů udržitelných veřejných staveb.
Hlavní řešitel
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Cílem projektu je přispět k implementaci a monitoringu konceptu Smart Cities (SC) v České republice prostřednictvím specifického veřejného softwarového nástroje Smart City Compass. Nástroj přináší tři klíčové funkce: (1) VZDĚLÁVACÍ funkce ve vztahu k obcím ČR, (2) funkce PRŮVODCE pro stanovení kvantifikovaných cílů SC, (3) umožnění monitoringu a EVALUACE pokroku při implementaci konceptu SC na místní úrovni. Projekt vychází z existující metodiky vyvinuté pro MMR ve spolupráci ČVUT a CZGBC a z potřeby identifikované spolu s MMR. Klíčovou přidanou hodnotou nástroje bude převedení indikátorů SC do interaktivní elektronické podoby a usnadnění procesu evaluace. Nástroj bude dokončen do dubna 2021.
Hlavní řešitel
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018-2022
Anotace
Evropa je na začátku nové éry energetiky zaměřené na maximalizaci využití obnovitelných lokálních zdrojů a vedoucí k snížení zatížení centrální rozvodné sítě. Přínosem projektu je vytvoření úspor z rozsahu spojením jednotlivých staveb do komunitních energetických řešení. Tato řešení však bez vysokého stupně řízení hrozí nekontrolovanými přetoky do vnější sítě a její destabilizací. Energetické systémy s intermitentními zdroji energie a akumulacemi mají zvýšené nároky na správné dimenzování technologií s ohledem na budoucí využití. V rámci projektu budou vyvinuty SW nástroje pro optimální dimenzování energetických systémů a řídící systém pro optimální provoz energetických systémů. SW nástroje povedou k úsporám v provozu budov pro majitele a pomohou šetřit životní prosředí.
Hlavní řešitel
Vácha, T.
Řešitelský tým
Trvání projektu
-
Anotace
Nabídka do výběrového řízení TAČR BÉTA II Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR včetně pilotních projektů: Hlavní cíl projektu je výzkum podmínek vzniku a fungování občanských energetických společenství či společenství pro obnovitelné zdroje v rámci lokální, komunitní a komunální energetiky, a to prostřednictvím následujících kroků: 1. analýza a popis vhodných organizačních modelů pro vznik a fungování energetických komunit v podmínkách ČR, 2. tvorba univerzálního rámce podporující vznik energetických komunit pro poskytovatele podpory a nastavení podmínek výzev pro efektivní rozvoj energetických komunit v podmínkách ČR, 3. navržení podpůrných nástrojů jak pro státní správu, tak pro municipality v participativní politice usnadňující tvorbu strategických či koncepčních materiálů pro vznik energetických komunit 4. analýza vybraných pilotních projektů pro testování předešlých výsledků z výzkumu dle reálných podmínek ve vybraných lokalitách, 5. detailní analýza zainteresovaných stran a jejich role při rozvoji komunitní energetiky - sociologický průzkum, 6. návrh na doplnění sektorových politiky především Politiky ochrany klimatu v ČR a Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu jakožto i ostatních strategických vládních materiálů dotýkajících se ostatních resortů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík