V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Ateliéry

Ateliér Karel

Náhradní výuka v termínu od 12. 3. 2020 do odvolání

[Platí pro ateliérovou výuku i AMD2, PTV]

Studenti si založí na Google Disku složku se svým jménem. Ve složce si vytvoří interaktivní dokument
(Dokument Google) se jménem projektu. Každé zadání bude mít svůj dokument. Součástí každé
složky bude i podsložka obsahující dodatečnou fotodokumentaci a jiný materiál dokumentující vznik
a stav projektu.
Dokument bude kontrolován každé pondělí a čtvrtek v běžných konzultačních hodinách a bude
doplněn a komentován vedoucími pedagogy, asistenty popř. studenty Ph.D. Design. Komentáře musí
být studentem zpracovány do následující konzultace nebo dle dohody s pedagogem. Z důvodu
vysokého počtu studentů na ateliér (bakalářský, magisterský program, diplomové práce...) bychom
rádi eliminovali komunikaci formou emailu či Skype na nutné minimum a pouze v nejnutnějších
případech.
U interaktivního dokumentu shledáváme výhodu především v již zmíněné interakci a jednoduše
kontrolovatelné genezi projektu, která je snadno sledovatelná (a díky časové ose je možné studenta
v případě nízké iniciativy snadno adekvátně hodnotit). Dobře kontrolovatelná je i aktivita pedagoga a
časová dotace, kterou věnuje svým studentům.
Reakci na pedagogův komentář zapracuje student přímo do dané části dokumentu výrazně barevně
odlišeným písmem.
Student má povinnost uvádět u všech použitých materiálů zdroj (link, odkaz), které si má pedagog
povinnost ověřit.
Přípustné budou i odkazy na externí galerie na sociálních sítích (Pinterest, Facebook...)
Dokument musí obsahovat celou prozatímní práci – projekt zdokumentovaný od začátku semestru
do současnosti.
Struktura je stejná pro všechny ročníky včetně diplomových prací (u diplomových prací se počítá
s podrobněji propracovanou analytickou částí).
Navržená struktura dokumentu:
1. Titulní strana – název ateliéru, název projektu, datum založení, jméno studenta
2. Motivace
3. Cílová skupina- popis cílové skupiny
4. Analytická část – obsahující rešerši řešené problematiky včetně uživatelského výzkumu
(interaktivní formuláře, ankety...)
5. Proces navrhování
6. Scénář- scénář s modelový příkladem situace, jakým způsobem budou s produktem
intereagovat uživatelé)...
7. Návrh - fotodokumentace mapující vznik designérského návrhu, finální model
8. Technologie - nastínění technologického řešení finálního produktu (technologie výroby,
materiál, možno konzultovat s Josefem Majrychem / dílenský )
9. Závěr

Cílem koncepce vycházející ze spolupráce svébytných výtvarníků Mariana Karla a Josefa Šafaříka je příprava flexibilních a komplexně vzdělaných designérů, kteří se orientují v podmínkách dnešních „nových“ technologií a médií, jsou schopni zaplnit mezeru na současném profesním trhu a reagovat na aktuální technologické a sociální výzvy. Ateliér se zaměřuje na mezioborovou spolupráci a participaci na reálných projektech ČVUT. Studenti jsou vedeni k realizaci funkčního prototypu.


„Pták v hnízdě není týž jako pták v hnízdě na stromě, a je-li strom s ptačím hnízdem součástí krajiny, mění se i zde funkce, váha a charakter.“
Rudolf Arnheim: Die Macht der Mitte


Důležitým médiem je v tomto ateliéru sklo, jeho optické a mechanické kvality, které mají studenti možnost analyzovat a projektovat do svých designérských vizí. Ve spolupráci s HCI a Institutem intermédií ČVUT zde vznikla řada významných projektů (Expo 15, Kanárek, Tangible heat map, multimediální navigace na Institut intermédií, Pražské jaro, Stiletto, Breathing friend atd). Semestrální a absolventské práce posluchačů ateliéru získaly řadu ocenění v odborných médiích, na oborových soutěžích a festivalech.

ÚPD FA ČVUT/ATELIER KAREL

SBORNÍK KE SKLÁŘSKÉMU WORKSHOPU: Sklo ve výtvarné a designérské praxi

ÚPD FA ČVUT 2019
MgA. Lenka Stejskalová Skoumalová
PhDr. Jaroslav Polanecký PhD.
MgA. Klára Hulmáková
MgA. Milan Krajíček
BcA. Tereza Stachová

ISBN: 978-80-01-06676-8

Mísa jako fenomén, jedno ze zadání zimního semestru 2017/2018. Ohraničení nebo redefinice prostoru. Interaktivní nebo multimediální design. Eliminace stresu. Design-help nebo katalyzátor emocí. Vizualizace, mísa, muzeum v Praze, autorka Kateřina Rýdlová.
Letní semestr 2017/2018, světlo jako fenomén, zpracování v měřítku exteriéru a interiéru. Světlo ve formě pasivní nebo aktivní interakce, s vazbou na konkrétní prostorovou charakteristiku, uživatele nebo cílovou uživatelskou skupinu. Foto: svícen, autor Jan Krise.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková