Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Organizace semestru

19. 9.

Organizace semestru – harmonogram přednášek – průběh zkoušky.

Přednášející: Dalibor Hlaváček

Světová komunita

26. 9.

Geneze "udržitelného rozvoje", vývoj chápání termínu, environmentální udržitelnost a její rysy, ekosystémové a přírodní služby, hlavní současné environmentální problémy. Současná epocha – antropocén, souvislosti se stavěním a architekturou (města budovy, slumy). Antropocén charakterizován mimo jiné rostoucím podílem městské populace, města jako environmentálně rozhodující fenomén (spotřeba zdrojů, odpady-emise, zábor půdy, infrastruktura, ale na druhé straně "emerging ecosystems"- útočiště rostlin a živočichů, a příjemné místo pro život lidí). "Zelená ekonomika" a další témata nadcházejícího summitu Rio+20 (například planetární meze), patří mezi ně i urbanizace.

Přednášející: Bedřich Moldan

Udržitelné město

3. 10.

Urbanismus: ulice, náměstí, města. Historické a moderní urbánní celky, udržitelnost jejich charakteru. Suburbanizace a urban sprawl (logistika, nákupní, kulturní centra, volný čas). Ekologické důsledky urbanizace a suburbanizace. Město jako organismus – hledání rovnováhy mezi městským a přírodním prostředím; toky energií a odpadů. energeticky úsporné? Vztah formy zástavby a nároků na (přírodní) prostředí, přírodní zdroje, energii. Usilování o udržitelné město: jaké prostorové uspořádání města je udržitelné – má být zelené? Kompaktní? Diskuse o možných formách ekologického města a života v něm.

Přednášející: Karel Maier

Technický koncept

10. 10.

Inženýrský pohled na účinnost architektonického konceptu. Životnost domu a jeho jednotlivých částí – jejich údržba, modernizace a náhrada. Otevřené a uzavřené systémy zásobování domu energiemi.

Přednášející: Jan Žemlička

Architektonikcý koncept

17. 10.

Hlediska, postupy a základní kroky při navrhování udržitelných staveb. Prostorový a funkční koncept. Motivace, zadání, místo, tvar a velikost stavby, dispoziční řešení, obálka stavby, stavební materiály, energie, technické vybavení, zeleň, životní cyklus stavby, úloha architekta v procesu.

Přednášející: Dalibor Hlaváček

Mobilita

24. 10.

Vliv dopravy na architekturu a urbanismus, na životní styl. Vlak / tramvaj /  auto / pěšák. Nový fenomén kolo. Vodní cesty. Příklady pozitivní negativní. Doprava jako dobrý služebník, ale zlý pán. Ekologické dopady jednotlivých druhů dopravy. Sociální dopady individuální automobilové dopravy. Vliv dopravy na kvalitu obytného prostředí, příklady neočekávaných důsledků velkých dopravních projektů. Obchvat nebo ponechání průjezdu městem? Doprava v klidu jako problém.

Přednášející: Richard Železný

Krajina a zeleň 1

31. 10.

Zelené fasády, střechy, zasypané domy, domovní stromy, aleje, větrolamy, městská zeleň, bloky zeleně jako hmota, obytné skleníky a zeleň v interiéru. Krajina a voda, sídlo jako součást krajiny, proudění vzduchu, prostupnost krajiny, krajina v budově, zelená infrastruktura.

Přednášející: Klára Salzmann

Krajina a zeleň 2

14. 11.

Přednášející: Klára Salzmann

Zdravý dům

21. 11.

Vztah stavby a lidského zdraví, Syndrom nemocných budov, pohoda prostředí a její hodnocení, vnitřní mikroklima a jak ho architekt může ovlivnit.

Přednášející: Kateřina Rottová

Produktová ekologie

28. 11.

Produktová ekologie coby souvislosti mezi environmentálními dopady produktů, tedy výrobků, materiálů ale i služeb. Vývoj představ o ochraně životního prostředí od počátků, od ochrany konkrétních přírodních hodnot až po současný koncept produktové ekologie. Co je koncept životního cyklu a jak mohou produkty škodit životnímu prostředí v různých fázích svého životního cyklu? Problematika recyklace materiálů a znovuužití výrobků.

Přednášející: Vladimír Kočí

Cirkulární ekonomika

5. 12.

Co je cirkulární ekonomika, co má společného s architekturou a jak může být odpovědí na udržitelnost staveb? Jak navrhovat stavby v rámci celého životního cyklu a ještě dál? A jak to vypadá v praxi? Architektura a stavby jsou výsledkem procesu materiálové přeměny. Jako architekti tyto přeměny navrhujeme.

Přednášející: Karel Goláň

Architekti a sociální udržitelnost

12. 12.

Co to je sociální udržitelnost a jak k ní mohou přispět architekti? Jaké role může mít architekt ve společnosti? Přednáška představí spolek Architekti bez hranic, jeho ambice a několik vybraných projektů. Organizace sdružuje mladé architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor a sociální přesahy architektury. Architekti bez hranic usilují o zlepšení kvality veřejného prostoru a zvýšení zájmu veřejnosti o témata spojená s architekturou. Věnují se těmto tématům jak teoreticky (píší texty, vydávají knihy a přednáší), tak prakticky (iniciují a realizují projekty - zejména pro znevýhodněné lidi či pro zanedbané lokality). Mezi jejich projekty patří Orientační systém v podchodech na Vltavské, přednáškový cyklus Hranice architektury či filmová série Architektura soužití.

Přednášející: Karolína Kripnerová

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.