Výtvarná tvorba III

Designérská kresba I. Jako podpora grafického vyjadřování. Studenti si po zobecnění zákonitostí principů kresby z předmětu VTI a VTII znovu prověří své znalosti, tentokrát aplikované na kresbu produktů, předmětů a výrobků. Zejména navazování na znalosti perspektivy (zobrazení základních geometrických těles, elipsa, krychle, kužel atd. v prostoru). Jejich složeniny. Počátek kreslení zpaměti a nového navrhování  tvarů. Ověření charakteru a chování světla u zobrazovaného předmětu, poučené ze studia reality v předchozí výuce. Zobrazení světla a stínu, ideální způsob nasvícení předmětu. MATERIÁLY - nejprve realita, poté zjednodušené zobrazení, principy a zásady kresby lesklých, matných, transparentních povrchů atd. Zdokonalování kresby s důrazem na individuální pojetí, charakter návrháře i předmětu. Zpočátku tužka, uhel, zvolna přecházíme do designérských pomůcek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková