Kulturní krajina I

Extravilán (volná krajina). Cílem předmětu je ozřejmit, že kulturní charakteristiky krajiny jsou spolu s přírodními nedílnou součástí její identity a ukázat, jakým způsobem se působení člověka v krajině v minulosti projevovalo a jak se promítají stopy těchto procesů v současné podobě krajiny. Koncept výuky je založen na seznámení s podobami významných historických etap kulturní krajiny a s procesy, které je formovaly. Tento přístup vytváří předpoklady k pochopení původního kontextu, do něhož náležely jevy, jejichž rezidua jsou součástí dnešního obrazu krajiny. Studenti budou vedeni k tomu, aby si byli schopni identifikovat kulturních hodnoty krajiny a aby studovali podmínky, které podmiňují relativní stabilitu nebo přechodnost jevů v krajině a snažili se pochopit je. Předpokládá se, že na tyto znalosti uplatní při návrhu úprav krajiny. Předmět zároveň uvede studenta do specifik víceoborového přístupu k identifikaci kulturních hodnot krajiny a na spolupráci s příslušnými odborníky ze souvisejících oborů. Nedílnou součástí výuky budou exkurze. Do výuky v terénu se budou podle povahy studovaného tématu zapojeni odborníci z dalších souvisejících disciplín (ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství, archeologie, botanika, geologie apod.).

Související předměty

514KK2 Kulturní krajina II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.