Nauka o přírodě a rostlinách II

Pedologie. Cílem předmětu je seznámení se základy geologie a pedologie. Získat základní přehled o minerálech a horninách vyskytujících se v našem prostředí spočívající v klasifikaci, vyvětrávacích procesech a procesech tvorby půd. Poznání geologické stavby ČR a aplikovat získané poznatky v navazujících předmětech a v praxi. Cílem předmětu je seznámení

s funkcemi půdy a s postavením půdy v ekosystému. Předmět má rovněž za cíl seznámit studenty se základními půdními složkami, zákonitostmi půdních procesů a možnostmi jejich praktické aplikace v krajinné tvorbě. Hodnotí hlavní půdní představitele ČR z hlediska ekologického a zařazuje je do klasifikačního systému. V závěru se rovněž zabývá ochranou půdy. Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení v pedologické laboratoři.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.