Nauka o přírodě a rostlinách V

Předmět zajišťuje Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (FAPZZ ČZU).

Aplikovaná hydrologie. Cílem je porozumění hydrologickým procesům v podmínkách povodí ovlivněných činností člověka a základním postupům používaným při jejich kvantifikaci a hodnocení. Studenti si osvojí pojmy povodí, hydrologické a vodohospodářské bilance a pravděpodobnosti hydrologických jevů. Seznámí se s procesy tvorby a metodami hodnocení povodňových i nízkých průtoků, principy oběhu podzemních vod a jejich interakce s povrchovými vodami, s mechanismy eroze a transportu splavenin, s vlivy na jakost vod a se základními interakcemi mezi vodami a ekosystémy. Získají základní informace o metodách měření a zpracování řad hydrologických veličin, o informačních zdrojích, odkud lze tyto řady získat a o metodách ekohydrologického průzkumu a revitalizace vodních toků. Naučí se pracovat s těmito informacemi v kontextu funkce vodních útvarů a na ně navázaných ekosystémů ve venkovské i městské krajině, hodnocení vlivu staveb a opatření na životní prostředí a v kontextu globální klimatické změny.

Dále se předmět se zaměřuje na komplexní pochopení oboru odvodňování urbanizovaných území, souvislostí a jeho dopadů v životním prostředí a plánování nápravných opatření v kontextu klimatické změny. Studenti si v předmětu osvojí znalosti z hydrologických procesů tvorby a koncentrace povrchového odtoku, dopady městského odvodnění na povrchové vody, inovativních technologií a plánování opatření dle místně-specifických podmínek.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.