S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Krajinářská architektura V

Předmět objasní ekologické a estetické funkce různých porostů vegetačních prvků a jejich možnosti použití v souladu s odpovídajícími stanovištními podmínkami a ekologickými vlastnostmi. Rovněž objasní zásady biodiversity a vhodnosti kombinování rostlin na různých stanovištích. Studenti se blíže seznámí s různými formami rostlin a jejich odpovídajícími formami uplatnění v krajinářské architektuře. Probráno bude rozdílné použití dřevinného a bylinného společenstva, včetně specifických stanovišť, jako jsou mokřady a zeleň na antropogenním a devastovaném stanovišti či omezené vrstvě substrátu. Cílem předmětu je získání zásad pro výběr a použití správných druhů rostlin v souvislosti krajinou i architekturou. Speciální pozornost bude věnována autochtonním rostlinám a jejich správnému uplatnění, použití vhodných rostlin pro extravilán, intravilán městského i vesnického prostředí a volnou krajinu. Získané znalosti studenti uplatní při vlastních návrzích v reálných situacích, kde si prověří použití různých forem rostlin na různých formách stanoviště.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková