Krajinářská architektura V

Předmět studenty blíže seznamuje s tzv. konstruovanou ekologií (Constructed Ecologies) jako soudobým kritickým přístupem pro navrhování a projektování v krajinářské architektuře. Cílem předmětu je definovat teoretický rámec a nabídnout praktický pohled na témata, která propojují přírodní systémy s konstruovaným prostředím sídel a kulturní krajiny. Studenti se seznámí s novými trendy, prostředky a technologiemi při projektování adaptačních opatření v krajině a pro zvyšování odolnosti a udržitelnosti urbanizovaného prostředí. Celkem 12 přednášek se věnuje především tématům modrozelené infrastruktury (MZI) v sídlech a otevřené krajině, ekosystémovému přístupu při plánování a projektování, role vegetace jako klíčového prvku MZI v urbánním prostředí, aspekty odolnosti (resilience) urbánního prostředí a otevřené krajiny, udržitelné produkce potravin a potravinových systémů a tzv. Nature Based Solutions v architektuře. Po absolvování předmětu budou mít studenti teoretický přehled a základní praktické znalosti o výše uvedených problematikách a informace budou umět využít v praxi krajinářského architekta. Praktická stránka předmětu je provázána s ateliérovým zadáním MSKA. Předmět je zakončen odevzdáním seminární práce na zvolené téma.

Související předměty

520KA1B, 520KA1K Krajinářská architektura I
520KA2B, 520KA2K Krajinářská architektura II
520KAN3, 520KA3K Krajinářská architektura III
520KA4 Krajinářská architektura IV

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.