Krajinářská architektura V

Předmět objasní ekologické a estetické funkce různých porostů vegetačních prvků a jejich možnosti použití v souladu s odpovídajícími stanovištními podmínkami a ekologickými vlastnostmi. Rovněž objasní zásady biodiversity a vhodnosti kombinování rostlin na různých stanovištích. Studenti se blíže seznámí s různými formami rostlin a jejich odpovídajícími formami uplatnění v krajinářské architektuře. Probráno bude rozdílné použití dřevinného a bylinného společenstva, včetně specifických stanovišť, jako jsou mokřady a zeleň na antropogenním a devastovaném stanovišti či omezené vrstvě substrátu.

Cílem předmětu je získání zásad pro výběr a použití správných druhů rostlin v souvislosti krajinou i architekturou. Speciální pozornost bude věnována autochtonním rostlinám a jejich správnému uplatnění, použití vhodných rostlin pro extravilán, intravilán městského I vesnického prostředí a volnou krajinu. Získané znalosti studenti uplatní při vlastních návrzích v reálných situacích, kde si prověří použití různých forem rostlin na různých formách stanoviště.

Hlavní témata přednášek

Rozdělení rostlin a zásady jejich použití, travní společenstva a formy použití, stanovištní okruhy trvalek a jejich vlastnosti, zásady koncepce trvalkových záhonů. Sezónní rostliny a jejich uplatnění, zásady koncepce záhonů letniček a cibulovin. Mokřadní společenstva a biojezírka, střešní zahrady a zeleň na konstrukcích, rostliny v nádobách, interiérové rostliny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková