S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Krajinářská architektura III

Intravilán

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou krajinářského architekta v intravilánu měst a vesnic. V rámci přednášek budou prezentována aktuální témata krajinářské architektury související s veřejnými prostranstvími ve vazbě na územní plánování. Zdůrazněny budou především současné přístupy směřující k novému využití tzv. brownfields a principy vytváření tzv. zelené infrastruktury, dále pak ekonomické, ekologické a sociální otázky a důležitost mezioborového přístupu.

Zařazeny budou také vybrané soukromé plochy a plochy s omezenou přístupností, které se významně podílejí na charakteru sídel. U jednotlivých typů veřejných prostranství (liniových a plošných) budou studenti seznámeni s různými řešeními ve vztahu k měřítku. Součástí předmětu bude vypracování analytické eseje na téma veřejného prostoru s využitím teoretických prací o současných autorů zmíněných v rámci přednášek s přesahem do architektury a urbanismu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková