Krajinářská architektura III

Intravilán

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou krajinářského architekta v intravilánu měst a vesnic. V rámci přednášek budou prezentována aktuální témata krajinářské architektury související s veřejnými prostranstvími ve vazbě na územní plánování. Zdůrazněny budou především současné přístupy směřující k novému využití tzv. brownfields a principy vytváření tzv. zelené infrastruktury, dále pak ekonomické, ekologické a sociální otázky a důležitost mezioborového přístupu.

Zařazeny budou také vybrané soukromé plochy a plochy s omezenou přístupností, které se významně podílejí na charakteru sídel. U jednotlivých typů veřejných prostranství (liniových a plošných) budou studenti seznámeni s různými řešeními ve vztahu k měřítku. Součástí předmětu bude vypracování analytické eseje na téma veřejného prostoru s využitím teoretických prací o současných autorů zmíněných v rámci přednášek s přesahem do architektury a urbanismu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.