Hlavním cílem předmětu je seznámit studenta se základními požadavky stavební tepelné techniky, tepelným odporem, tepelnými ztráty, tepelnou stabilitou místnosti, difúzí a kondenzací vodní páry. Předmět vede studenta k pochopení základních metod navrhování a posuzování budov z hlediska stavební tepelné techniky. Důležitým prvkem předmětu je naučit budoucího architekta správně navrhnout obálku budovy. Mezi nejdůležitější body proto patří základní teorie šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách.

Student se seznámí s požadavky norem dané problematiky a s metody používaných k jejich prokazování při územním a stavebním řízení. Měl by být schopen řešit jednoduché úlohy týkající se šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách. A s tím související praktické znalosti, jakou je výpočet součinitel prostupu tepla, riziko kondenzace vodní páry a navrhnout tak vhodné a správné konstrukční řešení stavebních konstrukcí a tím pádem i energeticky efektivních budovy.

Související předměty

524SF1B Stavební fyzika I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.