S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Stavební fyzika II

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenta se základními požadavky stavební tepelné techniky, tepelným odporem, tepelnými ztráty, tepelnou stabilitou místnosti, difúzí a kondenzací vodní páry. Předmět vede studenta k pochopení základních metod navrhování a posuzování budov z hlediska stavební tepelné techniky. Důležitým prvkem předmětu je naučit budoucího architekta správně navrhnout obálku budovy. Mezi nejdůležitější body proto patří základní teorie šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách.

Student se seznámí s požadavky norem dané problematiky a s metody používaných k jejich prokazování při územním a stavebním řízení. Měl by být schopen řešit jednoduché úlohy týkající se šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách. A s tím související praktické znalosti, jakou je výpočet součinitel prostupu tepla, riziko kondenzace vodní páry a navrhnout tak vhodné a správné konstrukční řešení stavebních konstrukcí a tím pádem i energeticky efektivních budovy.

Související předměty

Stavební fyzika I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková