S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Industriální topografie České republiky je dlouhodobým badatelským projektem Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, podpořeným na období 2011-2015 dotací z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity NAKI MK ČR (č. F11P01OVV0116). Industriální topografie umožňuje metodické zpracovávání, uchovávání, propojování a vyhodnocování probíhajících plošných a tematických výzkumů VCPD a širokého okruhu spolupracovníků. Struktura je založena na vrstevnatém provazování shromážděných dat, zobrazování v širším společensko-hospodářském a geografickém kontextu, s důrazem na protnutí roviny historických souvislostí a současného/budoucího potenciálu průmyslového dědictví. Industriální topografie svým mezioborovým záběrem slouží odborné i laické veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten