Zprávy

Akademický rok v Praze na Palmovce? Ano, s modulem Development

Pojďte s námi plánovat novou Palmovku! Přihlaste se do modulu Development nebo do předmětu Development I a pojďte s námi řešit optimální výstavbu v budoucím novém centru Prahy 8!

Palmovka je jedním z hlavních rozvojových center hlavního města Prahy, které očekává rozsáhlou stavební činnost zejména v návaznosti na pokračující transformaci Karlína. Cílem městského projektu je vznik kvalitního prostředí s odpovídající vybaveností a kvalitou veřejných prostranství.

Účast na výuce v modulu Development přislíbili i zástupci města, osobně se zúčastní projektu i doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy. Výka bude realizována ve spolupráci s MČ Praha 8, Pražskou developerskou společností a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Výuka bude probíhat souběžně s ateliérem Kohout–Tichý, ateliérem Juha a ateliérem Stempel–Beneš na FA ČVUT v Praze. Volitelný předmět Development I bude vyučován v ZS 2021/2022 vždy pondělí 12.30–14.00 v posluchárně 111. Do magisterského modulu Development je možné se zapsat před zahájením semestru na studijním oddělení u paní Křenové. Garantem modulu je Ústav nauky o budovách (doc. Ing. arch. Petr Hlaváček), koordinátorem Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

„Jde o unikátní příležitost nahlédnout do procesů, které budou formovat novou městkou čtvrť a jejichž součástí bude i diskuse nad parametry nové bytové výstavby v Praze." – prof. Michal Kohout, vedoucí Ústavu nauky o budovách FA ČVUT v Praze, vedoucí Ateliéru Kohout–Tichý, který se do projektu také zapojí.

„Území Palmovky představuje pro město Prahu skvělou příležitost pro zhodnocení, jak z hlediska její polohy, tak významu. Propojení s výukou a ateliér vnímám jako obohacující příležitost pro všechny zúčastněné." – Petr Urbánek, vyučující developmentu na FA ČVUT v Praze, ředitel Pražské developerské společnosti, příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou.

„Palmovka je jedním z mála brownfiledů, kde Praha disponuje majetkem v klíčovém místě a příprava zadání je plně v jejích rukou. Možnost podílet se na takovémto projektu je pro studenty skvělá příležitost." – Dr. Jaromír Hainc, vyučující developmentu na FA ČVUT v Praze, ředitel Sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, p. o., člen představenstva ČKA.

Palmovka představuje významné centrum s podílem celoměstských funkcí stanovené Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR) a je i přirozeným metropolitním centrem s významným potenciálem celoměstských vazeb a zároveň těžiště celé spodní části údolí potoka Rokytky. Palmovka je místo významné nejen v kontextu současné městské struktury, ale i historicky. Jedná se o křižovatku historických cest vedoucích do Prahy a krajinnou bránu do údolí řeky Vltavy, přičemž do této brány směřují i moderní dopravní stavby, ať už železnice (včetně pražského diametru) nebo Libeňský most. Množstvím transformujících se ploch a ploch určených k transformaci představuje oblast Palmovky mimořádnou příležitost k rozvoji širšího centra Prahy. Oblast představuje významný územní potenciál pro vytvoření plnohodnotné městské čtvrti s umístěním některých významných celoměstských funkcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.