Lidé

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Smyslem projektu je provedení vzorové dokumentace a srovnání nejstaršího dochovaného horizontu otopných zařízení a jejich vnitřní (funkční) stavby s důrazem na komparaci s typologií mladších otopných zařízení venkovského prostředí a technologických provozů za účelem prohloubení poznání nedochovaných středověkých a raně novověkých situací.
Hlavní řešitel
Uhlík, J.
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Projekt bude hledat odpovědi na otázky týkající se podob vzájemného ovlivňování dobové teorie památkové péče a realizační praxe v mimopražském prostředí na přelomu 19. a 20. století. Rozšíří a doplní stávající kusé znalosti této problematiky a vytvoří předpoklady pro posouzení dopadu nových zjištění na moderní památkovou péči. Nové poznatky umožní obohatit výuku památkové péče na FA ČVUT a přispějí tak ke zkvalitnění výuky v oblasti zacházení se stavebním a urbanistickým dědictvím, poskytnou cenný srovnávací materiál pro disertační práci navrhovatele a přispějí k posílení kulturní paměti ve zkoumaných regionech.
Hlavní řešitel
Poláková, J.
Trvání projektu
2014
Anotace
Úkolem projektu bude oživení diskuze o důležitosti vnímání kontextu historického vývoje krajiny a jeho významu pro současnou podobu a fungování území. Poznáním stavebního vývoje zachovaných samostatně stojících památek získáme podklad pro interpretaci fungování širšího společenství i po zániku osídlení v bezprostřední blízkosti. Zvolili jsme území Černokostelecka pro jeho jedinečný charakter, kdy je možno pozorovat ustrnutí vývoje a pozvolnou destrukci struktury osídlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler