Lidé

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

vedoucí Ústav urbanismu

Vzdělání

2017 jmenování profesorem
2010 habilitace na FA ČVUT v Praze
1981–1985 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1980–1981 ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství,

Odborná činnost

od 1996 soukromá firma Jan Jehlík architektonická kancelář, vedoucí projektant
1991–1996 magistrát města Ústí n. L., vedoucí odboru rozvoje města a stavebního odboru
1985–1991 Krajský projektový ústav a Stavoprojekt Ústí nad Labem, projektant

Pedagogická činnost

od 2008 školitel doktorandů
2010 workshop „Urban Project Workshop and Responsible Design Torino“, lektor
2008 workshop City Development, lokalita „Hradčanská“, vedoucí lektor
2008–15 vedení diplomů
2007–15 vedoucí ateliéru FA ČVUT
od 2008 předmět U4 – Urban design
od 2008 předmět U IV – Navrhování, přednášky
2007–2008 předmět U III - Sídla a stavby na venkově, přednášky
2007–2008 předmět CPA - Country planning and architecture, přednášky
2007–2008 předmět U I – Technika stavby měst, přednášky
1996–1997 UJEP v Ústí n.L. Fakulta sociálně ekonomická, přednášky „Urbanismus“
1994 TU Liberec, Fakulta architektury, „Letní škola architektury“, lektor

Profesní aktivity

od 2016 člen Odborné rady Kanceláře architekta města Brna
od 2015 člen Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
od 2010 hlavní organizátor každoročních konferencí Inventura urbanismu
2006 člen Poradního sboru pro aplikaci stavebního práva MMR ČR
1998–2013 člen Autorizační rady České komory architektů
1997–1998 městský architekt města Roudnice n. L.
od 1993 člen, většinou i předseda porot 35 architektonických soutěží

Akademické aktivity

od 2017 člen Vědecké rady Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze
od 2014 člen Vědecko-umělecké rady Fakulty architektury ČVUT v Praze
od 2013 člen Akademického senátu Fakulty architektury ČVUT v Praze

Vybrané publikace

  • JEHLÍK, Jan. Česká architektura 2003-2004. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2005. 224 s. ISBN 80-903257-5-0
  • JEHLÍK, Jan. Obec a sídlo: O krajině, urbanismu a architektuře. Praha: Ausdruck Books, 2013. 159 s. ISBN 978-80-260-5399-6
  • JEHLÍK, Jan a kol. Metodika zadávání územních plánů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. 5 svazků A, B, C, D, E. ISBN 978-80-01-05701-8.
  • JEHLÍK, Jan. Rukověť urbanismu. Praha: Ausdruck Books, 2015. 131 s. ISBN 978-80-260-9558-3

Vybrané vědecké a výzkumné práce

2016–2022 NAKI II - DG16P02R025: Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky, hlavní řešitel
2013–2015 Programový projekt hl.m. Prahy 2013–15 SKHP 201211223/MHMPP05SMPIF: Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města, hlavní řešitel
2011 FRVŠ 2011: Metodika analýzy sídla - prohloubení výuky předmětu Urbanismus – navrhování, hlavní řešitel
2009 FRVŠ 2009: Inovace výuky urbanismu, hlavní řešitel

Vybrané projekty a realizace

2008 výrobní hala Materialise, Ústí n. L. - Předlice, realizace
2008 palác Zdar. Ústí n. L., Mírové náměstí, spoluautor Ivan REIMANN, realizace
2008 bydlení pod Dlouhým Vrchem, Pohořany u Litoměřic, projekt
2004 polyfunkční dům, Ústí nad Labem, Mírové náměstí, realizace
2004 rodinný dům, Přerov nad Labem, realizace
2003 integrovaná zóna Teplice – Ústí nad Labem, studie
2002 rekonstrukce Mírového a Husova náměstí, Roudnice n. L., projekt
2000 rodinný dům, Vonoklasy, realizace
2000 rodinný dům, Ústí nad Labem, Hanzlíčkova, realizace
2000 regulační plán, Ústí n. L. - Nové Všebořice
1993 aktualizace územního plánu Ústí n. L., Odbor rozvoje města

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.