Lidé

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

vedoucí Ústav urbanismu

Autoři
Jehlík, J. - Drdácký, T. - Plos, J. - Zdráhalová, J., - Rýpar, V.
Publikováno v
[Applied Certified Methodology] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Smyslem práce bylo vytvoření metodiky identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Kromě toho může být Metodika dále využívána při prezentaci hodnot historického urbanismu. Je založena na relativně komplexním hodnocení měst, inovativních metodách využívajících počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst za účasti veřejnosti. Významně tak doplňuje a obohacuje výstupy dalších projektů NAKI v oblasti historického urbanismu. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem.
Autoři
Jehlík, J.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2019, 3(3), 292-303. ISSN 1210-5538.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Ambicí textu je pokrýt zásadní témata související s urbanistickou rovinou památkové péče a uspořádat je tak, aby mohla být dále strukturovaně diskutována a zpracovávána. Specifickým tématem je pak téma mapování měst ve smyslu tvorby informačních setů a databází postavených nad příslušnými kartografickými díly.
Autoři
Zdráhalová, J. - Jehlík, J., - Rýpar, V.
Publikováno v
In: Heritage 2018. Editorial Universidad de Granada, 2018. p. 587-600. 10. vol. 1. ISBN 9788433862617.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This paper presents a part of an ongoing research project addressing urban heritage values of settlements with areal heritage protection in the Czech Republic. The aim of the project is to analyse and define the urban dimension of the protected parts of towns.
Autoři
Rýpar, V. ed. - Trejbal, J. ed. - Richtr, T. ed. - Hroncová, K. ed., - Jehlík, J. ed.
Publikováno v
Praha, 2016-10-21. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. Venkov a architektura. vol. 1. ISBN 978-80-01-06110-7.
Rok
2017
Podkategorie
Sborník
Autoři
Jehlík, J.
Publikováno v
Praha: Ausdruck Books, 2016. ISBN 978-80-260-9558-3.
Rok
2016
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Architektura poznávání a navrhování prostředí. Rukověť je koncipována tak, aby bylo možné postupně poznávat problematiku ve spirále: třikrát po sobě se v oddílech „Prostředí“, „Sídlo“ a „Projekt“ zopakují čtyři témata – podmínky, předmět, vlastnosti a výklad. Vždy z jiného úhlu a přiměřeně tématu příslušného oddílu. Od obecného ke konkrétnímu, od narativního k systémovému, od ideje k realizaci. Výslednou informaci je proto možné získat jen průmětem všech těchto vrstev, protože parciální výpověď každé z nich je závislá na celkové matrici.
Autoři
Jehlík, J.
Publikováno v
Zlatý řez 39 / Venkov. 2016, 2016(39), 14-17. ISSN 1210-4760.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Jaká jsou specifika venkova a vesnice ve vztahu k městu, čím se odlišují v té nejobecnější rovině? Co je třeba brát v potaz při architektonických intervencích na venkově? Jaký je vztah kulturních a přírodních prvků na vesnici? Jak zacházet s venkovskou krajinou a veřejným prostorem na venkově?
Autoři
Plos, J. - Jehlík, J.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05703-2.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Anotace
Zadání územního plánu není zdaleka jen (s)právním úkonem, ale klíčovým momentem rozhodujícím nejen o struktuře vlastního plánu, ale především o podstatných momentech rozvoje sídla/sídliště. Proto se jak výzkum, tak návrh metodiky odvíjí od reálných procesů odehrávajících se v soudobém světě v nadčasovém lidském díle – v sídlišti/sídle. Zadání je principiálně otázkou, na kterou chceme dostat jasnou a úplnou odpověď. Respektive je spíše sledem otázek, od obecných a komplexních ke konkrétním a parciálním. Z toho plyne, že okamžik zadávání je vážnou úvahou o požadavku na pro obec podstatnou transakci, úvahou o tom, co vše mohu žádat od příslušného procesu a co již žádat nemohu.
Autoři
Jehlík, J. - Plos, J.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05702-5.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Anotace
Zadání územního plánu není zdaleka jen (s)právním úkonem, ale klíčovým momentem rozhodujícím nejen o struktuře vlastního plánu, ale především o podstatných momentech rozvoje sídla/sídliště. Proto se jak výzkum, tak návrh metodiky odvíjí od reálných procesů odehrávajících se v soudobém světě v nadčasovém lidském díle – v sídlišti/sídle. Zadání je principiálně otázkou, na kterou chceme dostat jasnou a úplnou odpověď. Respektive je spíše sledem otázek, od obecných a komplexních ke konkrétním a parciálním. Z toho plyne, že okamžik zadávání je vážnou úvahou o požadavku na pro obec podstatnou transakci, úvahou o tom, co vše mohu žádat od příslušného procesu a co již žádat nemohu.
Autoři
Jehlík, J. ed. - Landa, F. ed.
Publikováno v
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05768-1.
Rok
2015
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Hlavním cílem výzkumné práce bylo vypracování obecné metodiky kvalitního zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, a vymezení vztahu strategie rozvoje města a metody a metodologie zpracování plánu se zvláštním zřetelem ke specifikaci rozhodujících hodnot sídla/sídliště. Výzkum sledoval podmínky a náležitosti utváření sídla/sídliště, a to jednak z hlediska účasti jednotlivých aktérů, jednak z hlediska nástrojů, jimiž tito aktéři v procesu utváření města disponují.
Autoři
Hainc, J. - Jehlík, J.
Publikováno v
In: UIA 2014 DURBAN CONGRESS PROCEEDINGS. Paris: INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS, 2014, pp. 2000-2008. ISBN 978-0-86970-783-8. Available from: www.uia2014durban.org/get_involved/documents.htm
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Both places and cities have always been shaped by the behaviour of their inhabitants. More than ever, today, we are facing rapid changes in our daily lives through modern technologies and our ability to move, work and communicate in different places simultaneously. Therefore, we search for safety; a feeling of home is very important and we would like to create a linkage with the place. C. Day’s sustainable space is such a place, where people will take care of it. The shape and form of our built environment can contribute to a better understanding and orientation in our space. In the case study of Prague, current residential complexes, the qualities of public space and the city grid will be studied. Several examples of high-quality design show that the space in between matters, that the sense of visibility, accessibility and orientation is important, maybe more than some might think. Examples of newly builtup areas are not properly connected with the surrounded city and often they do not contribute to the existing environment by adding any new qualities. Current residential complexes are studied on a different scale and the analytical method is proven. The qualities of public space, shaping streets and other features are compared with the old examples of good practice. It is evident that the understanding of space is related to its street pattern and shaping of space. The quality of buildings stands in second position. This must be taken into account when designing, but also in the process of decisionmaking. Public space plays an important role in the context of sustainable development and management of our cities.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.