Lidé

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

vedoucí Ústav urbanismu

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Jehlík, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019
Anotace
Konference navazuje na témata úspěšných SVK "Politika architektury a stavební kultury ČR" (2017) a "Politika architektury - aktuální témata" (2018). Řada evropských zemí formuluje a používá dokumenty věnované politice architektury a Baukultur jako účinné nástroje k zvyšování kvality prostředí a staveb, a to jak na národní, tak na regionální úrovni. Naplňování cílů těchto politik není představitelné bez široké spolupráce řady aktérů. V roce 2015 schválila vláda ČR nelegislativní strategický dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky. Naplnění jednotlivých cílů dokumentu má vést ke kvalitnějšímu vystavěnému prostředí (nebo lépe krajinnému, urbánnímu a architektonickému prostředí), v obecném pojetí k péči o naše historické a kulturní dědictví a jeho rozvíjení a doplňování současnou vrstvou. Vyhodnocování prvního období (2015 - 2020) zahájilo MMR v loňském roce. I přes pečlivou přípravu, významnost a ambici dokumentu není u nás jeho existence ani naplňování součástí širšího povědomí. Ze zahraničních zkušeností víme, že při správně zvolené formě zapojení širší veřejnosti do procesu přípravy a naplňování politiky architektury je možné z "formálního" dokumentu vytvořit účinný nástroj pro vytváření společné znalostní báze a širšího konsenzu na správě a formování prostředí, ve kterém žijeme. Konference shrnuje příbuzná témata výzkumů na několika ústavech FA ČVUT a čerpá z aktuálních pramenů, jakými jsou zejména mezinárodní odborné konference a workshopy, kterých se doktorandi v předchozích letech účastnili nebo je přímo organizovali. Konference je zacílena na studenty doktorského studia a jejich výzkumy dotýkající se spolupráce státní správy, politické reprezentace a odborné veřejnosti na poli správy území. Tomu odpovídá výběr keynote speakers. Na předchozích konferencích vystoupili zástupci ministerstev (MMR, MK), samospráv (starostové, zástupci Svazu měst a obcí), osobnosti akademické sféry, ČKA, nadací, městských architektonických spolků. Význa
Hlavní řešitel
Jehlík, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Cílem tohoto projektu je především vytvoření přehledu o vzájemných vazbách mezi jednotlivými ne-architektonickými profesemi, které mohou spolupracovat s autorizovanými architekty. Impulsem k tomuto projektu je aktuálně vydávaná kniha od JUDr.PhDr. Jiřího Plose - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů z nakladatelství Wolters Kluwer, vědecko-výzkumná činnost některých studentů doktorského studia na Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT a v neposlední řadě také novela zákona z roku 2016 o zadávání veřejných zakázek. Důvodem pro uskutečnění tohoto projektu je prostý fakt, že v rámci ČR zatím neproběhl žádný relevantní výzkum - diskuze mezi autorizovanými architekty o stávajících limitech a přínosech mezioborové spolupráce v rámci tvorby různých stupňů územně-plánovací dokumentace a strategických dokumentů. Průběh konference a průběžné výstupy budou směřovat ke vzniku sborníku - případového manuálu s obecným shrnutím, ve kterém bude odborné veřejnosti představen ucelený výstup ohledně spolupráce s ne-architektonickými profesemi vybraných urbanistických ateliérů z ČR i okolních zemí. Projekt navazuje na výzkumy proběhlé na Ústavu urbanismu ČVUT, jako byl projekt Metodika zadávání územních plánů (2013-2015), na některé z konferencí (např. Inventura urbanismu 2015 - Jak učit architekty venkovu, 2017 - Kdo to vlastně řídí) a další příslušné konference. Na základě rešerše (zajišťuje Jan Trejbal - Březen 2018), prezentace případových studií (výstava v termínu konference) a také již existujících teoretických prací se pokusíme ve třech různorodých tematických okruzích nalézt přístupy, které mohou pozitivně ovlivnit stávající praxi především v prostředí venkova a malých měst. Konference bude tematicky rozdělena do tří diskuzních panelů: 1. Typy českých a zahraničních územně-plánovacích dokumentací z pohledu optimální a dnes provozované spolupráce autorizovaných urbanistů s externími profesemi - vedení panelu: Jiří Plos, Jan Jehlík a Jan Trejbal 2. Stávající pr
Hlavní řešitel
Jehlík, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2017
Anotace
Konference se zaměřuje na umění a jeho estetické a etické kvality, které se projevují v tvorbě, užívání a významu veřejných prostranství a architektury. Je otevřena tématům výtvarného i divadelního umění, vztahu umění a architekutury, umění a designu, krajiny a veřejného prostoru. Konference si klade za cíl prezentovat téma umění v souvislosti s aktuálními otázkami veřejného prostoru a architektury a tak poukázat na vzájemnou provázanost a společné otázky. Konference umožňuje prezentovat témata a výsledky výzkumu doktorandů FA a FS ČVUT a na dalších českých a slovenských školách se zaměřením na architekturu a umění (FA a FS ČVUT, UMPRUM, AVU, FA a FaVU VUT, FA STU, etc. ). Je otevřená veškerým metodologickým postupům včetně "research by design" a "research by creative practice". Vítá projekty mezioborové spolupráce studentů magisterských programů.
Hlavní řešitel
Jehlík, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016-2020
Anotace
Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky
Hlavní řešitel
Jehlík, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016
Anotace
Cílem studentské vědecké konference je především vytvoření přehledu a vzájemných vazeb mezi probíhajícími výzkumy venkova v rámci FA ČVUT i ostatních vysokých škol v České republice. Značná šíře tématu konference pokrývající teoretický, historický i praktický výzkum v architektuře, urbanismu i územním plánování odpovídá rozsahu práce architekta v oblasti venkova a je proto nezbytná. Konference navazuje na stávající výzkum výuky venkova na školách architektury, který probíhá na FA ČVUT od 2. pololetí 2015, jehož součástí byla konference Inventura urbanismu. Po jejím vzoru si tato studentská vědecká konference klade za cíl pokračovat a posilovat interinstitucionální spolupráci, která je ve výzkumu na tomto poli nezbytná. Je pokračováním dlouhodobé snahy o vytvoření tematicky zaměřeného pracoviště přímo na Fakultě architektury ČVUT. Třetím cílem konference je popsání možných rolí architekta v oblasti rozvoje venkova. Na základě praktických postřehů i teoretických studií se pokusíme ve třech různorodých tematických okruzích nalézt přístupy, které mohou pozitivně ovlivnit stávající architektonicko-urbanistickou praxi v prostředí venkova a malých měst. Konference bude proto tematicky rozdělena do tří okruhů: a. Plánování a rozvoj venkova b. Současné intervence ve venkovském prostředí a případové studie c. Pozorování a hodnocení historických proměn venkova Jednacím jazykem konference bude čeština, slovenština a angličtina. Předpokládaný formát konference předpokládá intenzivní odbornou diskuzi nad jednotlivými příspěvky s důrazem na vzájemnou korekci výzkumných metod. Za tímto účelem budou pro účast na konferenci osloveni nejen studenti doktorských stupňů studia, ale i vybraní praktici, akademičtí a další výzkumní pracovníci.
Hlavní řešitel
Jehlík, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2013-2015
Anotace
Hlavním cílem výzkumu je vypracování obecné metodiky kvalitního zadávání územních plánů ( jejich veřejných a formálních stránek, vymezení fenoménu obrazu města a strategie vývoje města, definování případů s potřebou dvojvrstevného územního plánu a přechod od funkčního vymezení k vymezení území města podle urbánního charakteru).
Hlavní řešitel
Jehlík, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2009

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.