Lidé

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2015-2017
Anotace
Projekt kvalitativně vyhodnocuje vzniklý a vznikající architektonicko-stavební fond. Zkoumá, jakou měrou se podílí ústřední vstupní determinanty na konečné podobě architektonického díla. Vstupními determinantami jsou jednak veřejný zájem, který je reprezentován stavebními předpisy a postojem státu vůči architektonicko-stavební tvorbě, a jednak životní styl, který je nositelem kulturních hodnot a proměnlivého vkusu reagujícího na širší společensko-kulturní události. Výzkum je časově rozprostřen od počátku 20. století do současnosti díky čemuž zohledňuje měnící se sociálně-politický systém, inovaci stavebních technologií a vývoj architektonicko-uměleckých směrů dané doby.
Trvání projektu
2014
Anotace
Tématem konference je srovnání rozdílných přístupů uživatele a tvůrce, analýza podílu jejich vlivu na konečnou podobu architektonického nebo urbanistického díla a zachycení dynamiky vývoje spolupráce těchto dvou subjektů v různých historických obdobích a v současnosti. Téma není omezeno pouze na špičkovou architekturu, naopak jsou vítány příspěvky zabývající se stavbami průměrnými a podprůměrnými, které mohou být rovněž velmi podnětné. Konference má přímou návaznost na výzkumný projekt Architektura mezi uživatelem a tvůrcem, podpořený grantem SGS. Konference je pořádána v posledním roce výzkumu a jejím cílem je prezentace výsledků tříletého výzkumu jednotlivými členy řešitelského týmu a konfrontace těchto výsledků s poznatky dalších účastníků z ČVUT i z jiných univerzit (dle přihlášek). Výzva k účasti na konferenci bude zveřejněna formou plakátů v prostorách Fakulty architektury a Stavební fakulty ČVUT, na webových stránkách FA a bude rozeslána studentům postgraduálního studia formou hromadného emailu. O konání konference budou informovány další (zejména technické) univerzity v České republice a na Slovensku. Jednotlivé příspěvky budou publikovány elektronicky (na webu).
Trvání projektu
2013
Anotace
Tématem konference je poznávání a analýza dynamiky vztahu mezi architektem a uživatelem architektonického díla, jeho proměny v historické perspektivě, problematika tzv. "vysoké" a "nízké" kultury v architektuře, proměny podmínek produkce a recepce architektury v době globalizace. Konference navazuje na výzkumný projekt SGS Architektura mezi uživatelem a tvůrcem. Cílem konference je jednak prezentace dosavadních poznatků členů výzkumného týmu, jednak rozšíření debaty o témata, která přinesou další účastníci konference. Předpokládáme šíření výzvy k účasti na webu FA ČVUT, na plakátech v prostorách školy a emailem mezi doktorandy. Příspěvky konference budou publikovány na doprovodné webové aplikaci.
Hlavní řešitel
Ing. arch. Eva Bortelová Ph.D.
Trvání projektu
2012-2014
Anotace
Projekt konfrontuje rozdílné přístupy uživatele a tvůrce a jejich vliv na finální podobu architektonického díla. Výzkum je zaměřen na zkoumání "vysoké" architektury ve třech rozdílných obdobích 20. století: 1918-1938, 1948-1989 a dobu po roce 1989. Paralelním tématem výzkumu bude ochrana a využití novějších vrstev architektonické produkce. Předmětem zkoumání bude způsob, jakým vstupují do procesu tvorby a recepce architektonického díla jeho tvůrce na straně jedné a klient nebo uživatel na straně druhé.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.