Lidé

doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

vedoucí ateliéru Salzmann

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Salzmann, K.
Trvání projektu
2023
Anotace
Rozhraní/Transition Navržená konference navazuje na minulý ročník konference Ústavu krajinářské architektury"Mezi krajinami" s tématem "Prostupnost" (SVK 20/22/15). Druhým ročníkem upevňujemepozici krajinářských konferencí na ÚKA s cílem vytvořit každoroční tradici výzkumných setkání s aktuálním tématem v oboru. Pro druhý ročník je navrženo téma "Rozhraní". V krajinářské architektuře, urbanismu, v plánování měst i volné krajiny definujeme místa uvnitř a vně, nacházíme rozhraní a přechodové zóny. Vnímáme hranice fyzické i mentální, pevné i prostupné. Často je proměnlivé, podléhá změnám, vyvíjí se - nebo je pevné a stabilní. Rozhraní může být místem rozdělujícím i spojujícím. Rozhraní může být chápáno jako oddělující prostor, ale i jako svébytná oblast s určitými charakteristikami. Některé výzkumné práce na FA ČVUT (např. výzkum rozhraní města ve smyslu příměstské krajiny, výzkum rozhraní ve smyslu ekotonu) a dalších univerzitách jsou zaměřená přímo na toto téma. Ostatní mohou ve svých výzkumných tématech rozhraní hledat, pojmenovávat a definovat tak, abychom s nimi mohli pracovat na společném workshopu. Konference je rozdělena do dvou bloků - první část ve formě konference je určena pro studenty, odborné pracovníky z FA ČVUT i z jiných škol i pro veřejnost. Součástí konference bude výstava posterů. Druhá část, ve formě workshopu a exkurze je určena doktorandům a jejich školitelům ze škol s výukou krajinářské architektury, urbanismu a architektury. Konference si dlouhodobě klade za cíl především výměnu informací napříč obory pomocí mezioborové diskuze. Ta je nesmírně cenná pro vědecké pracovníky, aby mohli rozšířit spektrum svého vědění, ale aby také rozšířili dosah své práce. Odborná diskuze umožňuje také najít možná východiska k problematice prostupnosti nazírané optikou různých profesí. Naopak může také upozornit na doposud neřešené otázky, které vyžadují další pozornost. Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce, s překladem.
Hlavní řešitel
Salzmann, K.
Trvání projektu
2022
Anotace
Téma letošní konference je určeno jako Prostuonost - mezi krajinami. Prostupnost je aktuálním tématem pro krajinářskou architekturu (prostupnost krajinami, přírodní, produkční i městskou krajinou), pro urbanisty (plánování měst a prostorové uspořádání území), pro architekty (veřejná prostranství, přístupnost budov, propojenost). Je to téma soudobé, prolíná se mezi obory - v komplexním přístupu, navrhování zelené infrastruktury měst, systému mobility, problémů příměstské krajiny a suburbií, sociální prostupnosti, udržitelnosti a uhlíkové neutrality, kvality veřejných prostor. Konference si klade za cíl především výměnu informací napříč obory pomocí mezioborové diskuze. Ta je nesmírně cenná pro vědecké pracovníky, aby mohli rozšířit spektrum svého vědění, ale aby také rozšířili dosah své práce. Odborná diskuze umožňuje také najít možná východiska k problematice prostupnosti nazírané optikou různých profesí. Naopak může také upozornit na doposud neřešené otázky, které vyžadují další pozornost. Konference má ambici se pravidelně každý rok opakovat (s různými tématy spojujícími profese) a pravidelně tak rozšiřovat poznání napříč profesemi. Ústav krajinářské architektury svým profesním záběrem pak dokáže propojit jak technické, tak humanitní i ekologické přístupy. Konference je určena především doktorandy, školitele, studenty a další odborné pracovníky z FA ČVUT a dalších škol krajinářské architektury, a na odbornou veřejnost. Výzkumy jednotlivých pracovníků se tak mohou navzájem obohatit a dokonce i propojovat. První ročník konference bude probíhat v českém jazyce, u dalších ročníků se předpokládá účast zahraničních odborníků. Forma prezentace: Přihláška na konferenci bude obsahovat abstrakt o délce 500 znaků. Forma prezentace je zvolena jako dvacetiminutový příspěvek (prezentace), po kterém následuje desetiminutová diskuze. Příspěvky budou uspořádány do jednotlivých bloků, po kterých bude následovat závěrečná diskuze. Vybrané příspěvky a všechny abstrakty přijatých

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta