Lidé

doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

vedoucí ateliéru Salzmann

Autoři
Stránský, D. - Kabelková, I. - Salzmann, K. - Vítek, J. - Vacková, M. - Hora, D., - Suchánek, M.
Publikováno v
In: Sborník příspěvků 14. Bienální konference CzWA voda 2021. Brno: Asociace pro vodu ČR, 2021. p. 417-424. ISBN 978-80-11-00385-2.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Příspěvek představuje systém dokumentů, které jsou nezbytné pro koncepční řešení srážkových vod na území obce (HDV). Systém dokumentů potřebných pro začlenění principů HDV do rozhodovacích procesů obce a do městského plánování zahrnuje plán zavádění HDV, standardy HDV a oborové koncepce. Oborovými koncepcemi přímo řešícími HDV jsou generel modrozelené infrastruktury, generel odvodnění a plán odvádění extrémních srážek. Dotčené jsou i další oborové koncepce (uspořádání krajiny, systém sídelní zeleně, koncepce veřejných prostor, koncepce dopravy a inženýrských sítí).
Autoři
Salzmann, K. - Gogolák, I., - Grasse, L.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2020, 23(4), 22-33. ISSN 1212-0855.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Územní studie krajiny (dále ÚSK), jako nástroj územního plánování se zaměřením na multidisciplinární přístup k řešení, má částečně naplnit poměrově nevyváženou koncepci takzvané „volné krajiny“ – nezastavěného území v kontextu zasta- věného území a zastavitelných ploch. Ty spolu tvoří jedno prostředí a je proto nutné hledat kompatibilní plánovací holistické řešení návrhu, které reflektuje dosavadní územně plánovací činnost v kontextu environmentálních výzev. Článek se zamýšlí nad obecnou pozicí tohoto druhu územní studie v rámci územního plánování ve vztahu ke krajině jako jednot- nému celku. Je reflektován zkušenostmi zpracovatelského týmu ze zpracování dokumentace ÚSK ORP Blovice. Ty se promítají do rozpracování některých aspektů v podobě doporučení, formy dokumentace, její implementace a dalších možných postupů.
Autoři
Salzmann, K.
Publikováno v
Zlatý řez. 2017, 2017(40), 74-79. ISSN 1210-4760.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Příběh modelového plánování krajiny obce Vestec u Prahy. Plán krajiny je dnes součástí schváleného územního plánu a připravuje se první velká krajinářská stavba - krajina na dešťovou vodu z celé obce.
Autoři
Salzmann, K. ed.
Publikováno v
Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2695-8.
Rok
2017
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Salzmann, K.
Publikováno v
Moderní obec. 2017, 2017 29-30. ISSN 1211-0507.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Systém sídelní zeleně je součástí okolní krajiny a vytváří podmínky a prostor pro propojení sídla s krajinou. Proto je důležité mluvit nejenom o systému sídelní zeleně, ale o systému sídelní krajiny, která se týká nejenom vlastní zeleně, ale i dalších přírodních fenoménů.
Autoři
Salzmann, K.
Publikováno v
In: Krajina a lidé. Praha: Academia, 2017. p. 122-123. ISBN 978-80-200-2695-8.
Rok
2017
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Kniha je výstupem aktivity Botanického ústavu AV ČR, a Biologického centra AV ČR, v.v.i., Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny v rámci výzkumného programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů.
Autoři
Salzmann, K.
Publikováno v
Pro města a obce. 2017, 2017 14-15.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek informuje o vypracování Plánu krajiny obce Vestec, která leží na jihovýchodním okraji města Prahy. Tato poloha v obci urychluje intenzivní rozvoj a výstavbu. Navržená zelená páteř znamená pro obec systémové řešení nedostatku zelených a rekreačních ploch.
Autoři
Salzmann, K. - Marešová, M., - Ledvina, V.
Publikováno v
In: PECSRL. IGF-Forschungsberichte, Band 7, 2016. p. 71-75. ISBN 978-3-7001-8025-8.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Pribram city green backbone design, important part of green infrastructure of city. Project is based on the mine history of the city. Green backbone is important part of Green system of the city Pribram.
Autoři
Salzmann, K.
Publikováno v
ERA21. 2015, 2015 48-49. ISSN 1801-089X.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek o ideové krajinářské soutěži v obci Výškovice u Chodové Plané. Soutěž je součástí projektu Obnova krajiny česko-německého pohraničí v rámci Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015.
Autoři
Salzmann, K. - Hlaváček, P. - Bukačová, I., - Rottenbacher, Ch.
Publikováno v
Plzeň: Plzeň 2015, 2015. ISBN 978-80-905944-8-7.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Anotace
Cílem projektu je začít mluvit o problému kulturní krajiny v česko-německém pohraničí. Formou mezinárodní architektonické soutěže oslovit zájemce z celého světa, jaký mají názor na osud krajiny Sudet, dědictví poválečné historie v České republice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová