Lidé

Ing. arch. Magdaléna Biedermanová

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2019-2020
Anotace
Smyslem práce je prohloubení poznání historických kuchyní, důležitých, ale dosud opomíjených technických památek z hlediska jejich funkčních a konstrukčních aspektů. Projekt je zaměřený na průzkum, dokumentaci a vytvoření schémat prostorového a konstrukčního uspořádání středověkých a raně novověkých kuchyní zpracovávaných v rámci disertační práce navrhovatelky "Kuchyně ve středověku a raném novověku". Pro zpracování v rámci projektu budou vybírané kuchyně, které jsou velmi dobře dochované jako celek nebo mají dochovaný určitý typický nebo naopak výjimečný konstrukční prvek. U vytipovaných kuchyní bude vyhodnocená jejich existující dokumentace. Podle její kvality a podle charakteru konkrétní kuchyně bude zvolený způsob nově provedené dokumentace. Předpokládáme, že se bude vybírat mezi geodetickým zaměřením (totální stanicí), digitálním 3D modelem zpracovaným na základě výsledků laserového skenování (mračna bodů) a digitálním 3D modelem s texturou zpracovaným fotogrammetricky na základě digitálních fotografií. Pro nejméně jednu vybranou lokalitu budou provedeny všechny způsoby dokumentace a budou zhodnocené jejich vypovídací možnosti. Výstupem budou popis, dokumentace a vyhodnocení prostorového a konstrukčního uspořádání kuchyní, které budou použité v rámci pasportů jednotlivých objektů, při vyhodnocení stavebního vývoje a typologie kuchyní a při publikaci výsledků práce (disertační práce navrhovatelky a některých členů řešitelského týmu, články v odborném tisku o jednotlivých objektech i souborné).
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Smyslem projektu je provedení vzorové dokumentace a srovnání nejstaršího dochovaného horizontu otopných zařízení a jejich vnitřní (funkční) stavby s důrazem na komparaci s typologií mladších otopných zařízení venkovského prostředí a technologických provozů za účelem prohloubení poznání nedochovaných středověkých a raně novověkých situací.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.