Děkan a vedení FA

V čele FA je děkan, kterého jmenuje na návrh akadamického senátu fakulty rektor ČVUT. Funkční období děkana je čtyřleté. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani a tajemník.

Tajemník fakulty

Proděkani

Proděkan pro pedagogickou činnost

Proděkanka pro rozvoj a výstavbu

Proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost

Proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.