Děkan a vedení FA

V čele FA je děkan, kterého jmenuje na návrh akadamického senátu fakulty rektor ČVUT. Funkční období děkana je čtyřleté. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani a tajemnice.

Tajemnice fakulty

Proděkani

Proděkanka pro pedagogickou činnost

Proděkan pro rozvoj a výstavbu

Proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost

Proděkan pro vnější vztahy

Proděkanka pro zahraniční vztahy

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.