V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Výtvarná tvorba I

Cílem předmětu je naučit studenty zobrazovat výtvarnými kresebnými prostředky
vegetaci, základní prostorové geometrické tvary a prostor. Výuka obsahuje seznámení
se základy lineární perspektivy, vzdušné perspektivy a kompozice, vede studenty
ke správnému vnímání proporčních vztahů. Učí studenty vyjádřit výtvarným
způsobem přírodní formy a vegetační prvky, v celku i detailu.
Studenti jsou vedeni k hledání osobitého výtvarného vyjadřování a k rozvíjení vlastní
invence. Prostřednictvím úkolů zpracovávaných jak během výuky, tak formou
domácích prací, si studenti ověří získané informace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková