Výtvarná tvorba I

Cílem předmětu je naučit studenty zobrazovat výtvarnými kresebnými prostředky vegetaci, základní prostorové geometrické tvary a prostor. Výuka obsahuje seznámení se základy lineární perspektivy, vzdušné perspektivy a kompozice, vede studenty ke správnému vnímání proporčních vztahů. Učí studenty vyjádřit výtvarným způsobem přírodní formy a vegetační prvky, v celku i detailu. Studenti jsou vedeni k hledání osobitého výtvarného vyjadřování a k rozvíjení vlastní invence. Prostřednictvím úkolů zpracovávaných jak během výuky, tak formou domácích prací, si studenti ověří získané informace.

Související předměty

511VT2K Výtvarná tvorba II
511VT3K Výtvarná tvorba III
511VT4K Výtvarná tvorba IV
511VT5K Výtvarná tvorba V

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.