V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Nauka o přírodě III

Předmět zajišťuje Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (FAPZZ ČZU).

Aplikovaná hydrologie

Cílem je porozumění hydrologickým procesům v podmínkách povodí ovlivněných činností člověka a základním postupům používaným při jejich kvantifikaci a hodnocení. Studenti si osvojí pojmy povodí, hydrologické
a vodohospodářské bilance a pravděpodobnosti hydrologických jevů. Seznámí se s procesy tvorby a metodami hodnocení povodňových i nízkých průtoků, principy oběhu podzemních vod a jejich interakce s povrchovými vodami, s mechanismy eroze a transportu splavenin, s vlivy na jakost vod a se základními interakcemi mezi vodami a ekosystémy. Získají základní informace o metodách měření a zpracování řad hydrologických veličin, o informačních zdrojích, odkud lze tyto řady získat a o metodách ekohydrologického průzkumu a revitalizace vodních toků. Naučí se pracovat s těmito informacemi v kontextu funkce vodních útvarů a na ně navázaných ekosystémů ve venkovské i městské krajině, hodnocení vlivu staveb a opatření
na životní prostředí a v kontextu globální klimatické změny, to vše se zřetelem k úloze krajinného architekta.

Související předměty

Nauka o přírodě I
Nauka o přírodě II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková