Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Odborný jazyk I

Anglický, francouzský, německý. Základní odborná terminologie oblasti architektonického navrhování, stavitelství, tvorby krajiny a zahrad a s gramatickými strukturami typickými pro odborný styl, a to zejména pro praktickou schopnost ústní a písemné cizojazyčné prezentace vlastního architektonického projektu.
Podmínkou přijetí do kurzu je úspěšné složení povinné zkoušky JZK (JAZYK ZKOUŠKA), ke které se student zapisuje do KOS-u a ke které se předtím připravuje
v přípravných kurzech CŽV (viz kapitola CŽV, lze studovat i více jazyků.) Cílem výuky
je seznámit studenty se základní odbornou terminologií studovaného oboru, t.j. „Architektura a urbanismus“ nebo „Krajinářská architektura“ a poskytnout jim takové znalosti, aby byli schopni v cizím jazyce popsat ústně i písemně svůj projekt vytvořený v ateliéru. Odborná terminologie se týká těchto oblastí: profese architekta, fáze projektu, geometrické tvary, míry a proporce, základní početní úkony, materiály a jejich vlastnosti, typy budov, současná architektura, krajinářská a zahradní architektura. Část výuky je věnována studentským prezentacím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková