Ateliér urbanismus – ATU

Cílem je osvojení schopnosti zpracovat projekt s problematikou urbanistického návrhu v různém měřítku, prostřednictvím praktického používání znalostí a základních pojmů získaných v urbanistických předmětech studia.

V analytické fázi práce pracuje student s informacemi o území. Zabývá se širšími vztahy, fyzickým prostorem a jeho vnímáním, využitím objektů a ploch, toky lidí, materiálů a energií. Výstupem je problémová mapa – zobrazení omezujících prvků a potenciálů.

V koncepční fázi student vytváří vizi – užití, prostorovou strukturu a zrnitost řešeného prostoru – dokladovanou pracovním modelem.

Návrhová fáze řeší pozici řešeného území v kontextu města nebo regionu, půdorysy s vyznačením prostorového uspořádání a využití, celkové řezy nebo řezopohledy osvětlující výškové řešení (zpravidla v měřítku o stupeň až dva podrobnějším nežli půdorysy), vizualizaci celku zpravidla z ptačí perspektivy (může být i axonometrie), několik vizualizací hlavních veřejných prostranství zpravidla z normálního horizontu,
dopravní řešení včetně pěší a veřejné dopravy a dopravy v klidu,postup realizace návrhu - schémata jednotlivých fází. Nedílnou součástí práce je text vysvětlující principy návrhu. Doporučuje se finální model.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková