Lidé

prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D.

zástupce vedoucího Ústavu teorie a dějin architektury

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Kalina, P.
Trvání projektu
2023
Anotace
Popis hlavní činnosti žadatele: Fakulta architektury je největší školící pracoviště oboru architektury v České republice. Ústav teorie a dějin architektury jakožto jeho součást garantuje veškerou výuku v oblasti historického vzdělávání, od standardních kurzů dějin architektury po úzce specializované semináře určené vyšším ročníkům, kde se sledující konkrétní zajímavé a aktuální problémy v oblasti dějin architektury, například právě v souvislosti s tvorbou J. B. Santiniho-Aichla.
Hlavní řešitel
Kalina, P.
Trvání projektu
2022
Anotace
Projekt je zaměřen na inovaci a propagaci výuky dějin raně novověké, zejm. tzv. barokní architektury, a to jak v českojazyčné, tak v anglojazyčné výuce (předměty DAT 3, DAT 5, History of architecture 3 / 4 (III / IV). Projekt je konkrétně zacílen na výzkum a prezentaci díla Jana Blažeje Santiniho-Aichla při příležitosti 345. výročí jeho narození. Práce by zahrnuly různé Santiniho stavby především z oblasti západních Čech. Kromě provedení standardní studentské seminární práce by projekt zahrnoval nejen běžné vedení ze strany vyučujícího, ale také vytvoření komentářů k jednotlivým stavbám a jejich vizualizacím či modelům. Práce by tak kombinovala přímou analýzu architektury (zaměření budov, analýza geometrie) s historickým přístupem.
Hlavní řešitel
Březáčková, P.
Trvání projektu
2017-2018
Anotace
Dvouletý mezinárodní badatelský projekt mezi Čechami a Toskánskem si klade za cíl analyzovat způsob, jakým se v 18. a 19. století uplatňovaly v zahradách toskánských, respektive lotrinsko-habsburských, velkovévodů koncepce a architektonické prvky anglických zahrad a kulturní krajiny. Danému tématu je v českém akademickém prostředí věnovaná okrajová pozornost. Výzkum tudíž hodlá v širším ohledu nejen přispět k řešení otázky současné památkové péče, ale i ke studiu kulturní výměny v kontextu zahradního umění mezi českým a toskánským prostředí, jakožto symbiózy a jedinečnosti těchto dvou kulturních krajin. Projekt se konkrétně zaměřuje na proměny a úpravy pozemků v majetku Petra Leopolda, Ferdinanda III. a Leopolda II. v období mezi léty 1739 a 1849, tedy v době panování habsbursko-Lotrínské dynastie v Toskánsku a období, které současně koresponduje s kulminací módy neformálních zahrad. Chtějí se tedy zkoumat způsoby osvojení filosofické, estetické, ale i politické koncepce anglického zahradního umění jednou z nejvýznamnějších dynastií Evropy, která měla bezprostřední vliv na české prostředí a kde také vlastnila deset velkostatků oplývajících významnými anglickými zahradami. Po metodologické stránce hraje hlavní roli důkladná analýza archivních pramenů přímé i nepřímé povahy, dobová a aktuální bibliografie zahrad a srovnání původního a současného stavu architektonického vybavení neformálních zahrad. Výstupem projektu budou dvě publikace v odborných periodách, jedna v Itálii, druhá v České republice a organizace mezinárodní přednášky na půdě FA ČVUT s přítomností prof. Romby z Universita degli Studi di Firenze.
Trvání projektu
2009-2010
Anotace
Projekt je zaměřen na komplexní analýzu vztahu mezi humanismem a renesancí v Praze. Jeho vžstupem bvy měla být vědecká monografie.
Hlavní řešitel
Kysilková, K.
Trvání projektu
2008
Anotace
Cílem projektu je rozšíření dosavadních znalostí o manuelské architektuře, fotodokumentace nejvýznamnějších staveb tohoto stylu v Portugalsku a formulování vlivu středoevropské pozdní gotiky na manuelskou gotiku. Obsahem projektu je uskutečnění návštěvy a lokálního výzkumu nejen nejvýznamnějších staveb manuelské architektury v Lisabonu, Sintře, Évoře, Setúbalu, Coimbře, Batalhe a Tomaru, ale i zdokumentování méně známých, avšak z hlediska dějin architektury zajímavých staveb ve Viana do Castelo a Barcelos. Předpokládán je i nákup odborné literatury v Čechách nedostupné a studium v knihovně Biblioteca Nacional de Lisboa, a v archivech Museu de Marinha a Arquivo Nacional da Torre do Tombo v Lisabonu, kde jsou soustředěny největší objemy materiálů věnovaných manuelské architektuře.
Trvání projektu
2005-2007
Anotace
Projekt je zaměřen na komplexní zpracování díla Benedikta Rieda, předního architekta rané středoevropské renesance a zároveň dovršitele tradice pozdně gotické architektury. Riedovo dílo bude zkoumáno jak exaktně (nové zaměření detailů, jejich geometrickáanalýza, stavební historické zhodnocení Riedových architektur), tak standardní metodikou dějin architektury jako humanitní disciplíny. To znamená, že bude provedeno zhodnocení jak archivních materiálů, vztahujících se k Riedovým stavbám, tak vizuálníchzdrojů, které mohly sloužit jako inspirace Riedovy tvorby stejně jako zhodnocení dobové moderní" traktátové literatury, přístupné na území Království Českého (Vitruvius, Leon Battista Alberti), tak významu tradičních "gotických" projekčních postupů.Projekt zahrnuje výzkum role intelektuální rádců (Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic) pro vznik renesančních detailů na Riedových stavbách, nové přezkoumání ikonologie Riedovy architektury (organické formy, původní smysl "klasicizuíjících" detailů
Trvání projektu
2000
Anotace
Podpora interdisciplinarity kursu a zároveň soudobé přihlížení zahraničním studentům přednášené látky na internetu, je jedním ze základů přiblížení se standardům EU a ostatního vysokoškolského světa.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.