Lidé

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Zdráhalová, J.
Trvání projektu
2019
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče, Design. Konference se koná každoročně. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již poosmé. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery jsou každoročně publikované na webu http://kolokvium.fa.cvut.cz Postery doktorandů jsou každoročně vystavené v prostorách FA ČVUT. Týden vědy a výzkumu se skládá z dvoudenního doktorského workshopu a z prezentace posterů. Doktorandi prvního a druhé ročníku povinně prezentují svůj výzkum na doktorském workshopu. Studenti se za prvé přihlašují na workshop zasláním abstraktu. Do konce srpna odevzdávají short paper (3 normostrany textu). Před vlastním workshopem odevzdávají prezentaci a poster. Poster vyvěšují první den Týdne vědy a výzkumu na panely umístěné v atriu FA, postery jsou vyvěšené do konce Týdne VaV. Týden vědy a výzkumu proběhne ve dvou základních sekcích: 1/ konference doktorandů 2/ výstava posterů Termíny: Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31. 3. 2019 Termín odevzdání konferenčních příspěvků: 31. 8. 2019 Termín konání konferencí: 3. 10. 2019 a 4. 10. 2019 Výstava posterů: 3. 10. - 18. 10.2019
Hlavní řešitel
Zdráhalová, J.
Trvání projektu
2018
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče, Design. Konference se koná každoročně. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již posedmé. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery jsou každoročně publikované na webu http://kolokvium.fa.cvut.cz Postery doktorandů jsou každoročně vystavené v prostorách FA ČVUT. Týden vědy a výzkumu se skládá z dvoudenního doktorského workshopu a z prezentace posterů. Doktorandi prvního a druhé ročníku povinně prezentují svůj výzkum na doktorském workshopu. Studenti se za prvé přihlašují na workshop zasláním abstraktu. Do konce srpna odevzdávají short paper (3 normostrany textu). Před vlastním workshopem odevzdávají prezentaci a poster. Poster vyvěšují první den Týdne vědy a výzkumu na panely umístěné v atriu FA, postery jsou vyvěšené do konce Týdne VaV. Týden vědy a výzkumu proběhne ve dvou základních sekcích: 1/ konference doktorandů 2/ výstava posterů Termíny: Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31. 3. 2018 Termín odevzdání konferenčních příspěvků: 31. 8. 2018 Termín konání konferencí: 4. 10. 2018 a 5. 10. 2018 Výstava posterů: 4. 10. - 19. 10.2018
Hlavní řešitel
Zdráhalová, J.
Trvání projektu
2017
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče. Konference se koná každoročně. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již pošesté. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery budou publikovány na doprovodné webové aplikaci. Týden vědy a výzkumu proběhne ve dvou základních sekcích: 1/ konference doktorandů 2/ výstava posterů Termíny: Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31. 3. 2017 Termín odevzdání konferenčních příspěvků: 31. 8. 2017 Termín konání konferencí: 5. 10. 2017 a 6. 10. 2017 Výstava posterů: 5. 10. - 19. 10.2017
Hlavní řešitel
Zdráhalová, J.
Trvání projektu
2016
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče. Konference se koná každoročně. V letošním roce bude navíc obohacena o prezentací vědeckých výsledků fakulty veřejnosti v rámci evropské Noci vědců, která se koná 30. 9. 2016. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již popáté. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Tento ročník budou doktorandi poprvé odevzdávat v předstihu i písemné příspěvky, tzv. short papers, kde strušně představí teoretická východiska svého výzkumu, výzkumný cíl, zvolenou metodiku a případně dílčí závěry. Tento postup pomůže doktorandům přesně formulovat své myšlenky, navíc umožní oponentům kvalifikovaněji reagovat na představené teze. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery budou publikovány na doprovodné webové aplikaci. V době Týdne vědy a výzkumu a výstavy posterů proběhne též velká celoevropská akce Noc vědců, které se FA zúčastní potřetí. Ta se koná poslední pátek v září. Na všechny výše uvedené akce bude pozvaná i odborná veřejnost prostřednictvím webových stránek Fakulty architektury ČVUT a architektonických serverů. Laická veřejnost bude pozvána na Noc vědců. Ta právě způsobuje cca 50% navýšení rozpočtu oproti minulým ročníkům. Její samostatné pořádání by však na základě letošní zkušenosti vyšlo dráž. Týden vědy a výzkumu proběhne ve čtyřech základních sekcích: 1/ konference nových doktorandů 2/ konference starších doktorandů 3/ výstava posterů 4/ Noc vědců Termíny: Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31. 3.
Hlavní řešitel
Zdráhalová, J.
Trvání projektu
2011-2013
Anotace
Cílem projektu je popsat vliv sémantiky a prostorových vlastností městského prostředí na chování a postoje lidí. Výzkum bude ověřen na případové studii Holešovic v Praze. Vliv prostředí bude zkoumán na dvou skupinách respondentů – na residentech a na studentech, kteří Holešovice nenavštívili v uplynulých 9 měsících. Lokalita bude analyzovaná metodou Space syntax. Dále budou zohledněna 3D data – jako je výška budov nebo terén. V posledním stupni se začlení další vlastnosti jako materiál fasád nebo architektonický výraz. Korelací výsledků z obou skupin šetření bude vyhodnocen vliv konkrétních vlastností prostředí na chování lidí.
Hlavní řešitel
Zdráhalová, J.
Trvání projektu
2010
Anotace
Předkládaný projekt si klade za cíl inovaci cvičení ze studijního předmětu Urbanismus I, který je určen studentům bakalářského studijního programu Fakulty architektury ČVUT. V rámci inovace předmětu budou pracovní bloky obohaceny o krátká cvičení z teorie urbanismu a urbanistické typologie, probírané na přednáškách.
Hlavní řešitel
Zdráhalová, J.
Trvání projektu
2010

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.