Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Ing. arch. Jan Tomandl, Ph.D.

Vybrané výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2016-2020
Anotace
Smyslem je vytvoření metodiky a praktické ověření teoretických poznatků o tvorbě a vlivu architektonického prostředí na osoby s Parkinsonovou nemocí, jako jednou z oblastí s velmi specifickými potřebami, které dosud nejsou ve vztahu k tvorbě prostoru zakotveny v žádných materiálech. Projekt bude probíhat ve spolupráci s Institutem intermédií při ČVUT, v jehož prostorách budou simulována prostorová uspořádání za spolupůsobení audiovizuálních technologií. Na základě dosavadního poznání a ve spolupráci s odborníky z oblasti medicíny bude zkoumán a dokumentován vliv různých typů prostoru a jeho zařízení na konkrétní osoby s Parkinsonovou nemocí, jejich možnosti pohybu a orientace. Výsledkem bude zdokumentovaný souhrn modelových situací a principů jejich vhodných řešení včetně návrhů konkrétních prostor. Výsledky projektu se významně promítnou do zásad tvorby prostředí tak, aby se plnohodnotný a samostatný život těchto lidí prodloužil na maximální možnou dobu.
Hlavní řešitel
Tomandl, J.
Trvání projektu
2017
Anotace
Cílem dotazníkového šetření je získat data pro podporu projektu "Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí" řešeného na FA ČVUT. Dotazník bude koncipován tak, aby ověřil dosavadní získané poznatky a průběžné výstupy projektu oslovením samotných pacientů s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí. Dotazník bude vytvořen a vyhodnocen ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK a Všeobecnou fakultní nemocnicí. Výstupy tak budou využitelné i pro vědeckovýzkumné účely v oblasti medicíny. Prostředky budou využity zejména na spolupráci se statistikem/sociologem a na materiálové zajištění dotazníkového šetření.
Hlavní řešitel
Tomandl, J.
Trvání projektu
2015-2016
Anotace
Záměrem projektu je rozšíření odborných a studijních materiálů, poskytujících souhrnné informace o problematice užívání prostředí specifickými skupinami obyvatel. Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v mozku, ty produkují dopamin - přenašeč informací. Vzhledem k chybějícímu dopaminu mozek nedokáže přenést informaci k pohybovému aparátu a dochází tak k postupné ztrátě kontroly nad pohybem. Cílem je ukázat rozdílné potřeby osob s Parkinsonovou chorobou a vliv architektonického a materiálového řešení na jejich orientaci a soběstačnost při minimální nutnosti dodatečně implementovat kompenzační prvky.
Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Předmětem této veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji anebo inovacích v Programu veřejných zakázek pro potřeby státní správy v aplikovaném výzkumu a inovacích BETA2. „Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení“

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2017
Anotace
Cílem dotazníkového šetření je získat data pro podporu projektu "Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí" řešeného na FA ČVUT. Dotazník bude koncipován tak, aby ověřil dosavadní získané poznatky a průběžné výstupy projektu oslovením samotných pacientů s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí. Dotazník bude vytvořen a vyhodnocen ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK a Všeobecnou fakultní nemocnicí. Výstupy tak budou využitelné i pro vědeckovýzkumné účely v oblasti medicíny. Prostředky budou využity zejména na spolupráci se statistikem/sociologem a na materiálové zajištění dotazníkového šetření.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2015-2016
Anotace
Záměrem projektu je rozšíření odborných a studijních materiálů, poskytujících souhrnné informace o problematice užívání prostředí specifickými skupinami obyvatel. Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v mozku, ty produkují dopamin - přenašeč informací. Vzhledem k chybějícímu dopaminu mozek nedokáže přenést informaci k pohybovému aparátu a dochází tak k postupné ztrátě kontroly nad pohybem. Cílem je ukázat rozdílné potřeby osob s Parkinsonovou chorobou a vliv architektonického a materiálového řešení na jejich orientaci a soběstačnost při minimální nutnosti dodatečně implementovat kompenzační prvky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout