Lidé

Mgr. Maroš Volovár

Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
In: Architecture and Sustainable Development 20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 88-95. ISBN 978-80-01-06770-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The paper presents a project of a  small hamlet of traditional timber frame buildings transferred from different places to the greenfield by a village in Lower Zemplín region in south-eastern Slovakia. The complex will serve as community center for studying an development of regional arts, crafts and architectural heritage. Presented outline of the project contains a summary of motivational stimuli and short analysis of germinal trio of buildings – the selected local representatives of ancient frame structures with various wall fillings. The latest examples of such buildings can be sporadically found in the countryside, decaying without use and waiting for the soon vanish. The objects lack any monumental or museum protection and chance for preservation for the future. After being dismantled and transferred to the complex, they will be installed similarly to their original urban situation and restored using traditional techniques. Building substance of the objects will be the essential attraction of the area. Their premises will not serve to an ethnographic presentation of a traditional housing, but to the current cultural activities as are the alternative and folklore events, courses and studios of crafts, exhibitions of traditional structural artefacts as well as the contemporary local artists.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK BULLETIN D ’ETHNOLOGIE. 2020, XVII(supplementum), 64-74. ISSN 1211-8117.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
V 50. rokoch minulého storočia prebiehalo na Slovensku viacero terénnych prieskumov kultúrneho dedičstva, na ktorých sa podieľali i českí odborníci a študenti. Dokumentáciu jednej takejto expedície z r. 1954 uchováva archív Krajského pamiatkového úradu v Prešove: vyše 800 fotografických negatívov prevažne vidieckych stavieb je cenným obrazovým prameňom k poznaniu stavebného obrazu južného a východného Slovenska pred výraznejším nástupom industrializácie. V pätici autorov dokumentácie sa podarilo identifikovať študentov architektúry pražského ČVUT a jedného ich pedagóga.
Autoři
Čurný, M. - Luštíková, L. - Rusnák, R., - Volovár, M.
Publikováno v
Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. 2020, 67(1), 165-212. ISSN 0560-2793.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
This study is primarily focused on an analysis of a collection of finds from the 16th and 17th century which originate from a  single site. The collection, which consists mainly of ceramic and glass vessels, deserves individual attention on the grounds of the range and state of preservation of the artefacts. Only through the presentation of such collections as a  whole can we reach a  fuller understanding of the issues of the material culture of the early modern period. The study will also examine the possible interpretations of the site on which the artefacts were found and attempt to connect the findings obtained through analysis of the artefacts with existing information about the arrangement and ownership relationships of the site within the general context of the economic, political and religious situation in Košice in the period of the 17th century.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
In: Svorník 17/2019.. Praha 6: •Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2019. p. 69-96. ISSN 1802-8128. ISBN 978-80-906326-6-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Príspevok prináša náčrt vývoja vonkajších povrchových úprav stien vidieckej a malomestskej individuálnej bytovej výstavby v najvýchodnejšom regióne Slovenska, na Zemplíne. Ako samotné domy, aj ich fasády prekonali v priebehu 20. storočia dynamický vývoj od starobylých hlinených mazaníc cez rozšírenie vápenných omietok so slohovo odvodeným plastickým priečelím, cez modernistické abstraktné štruktúry, „postmoderný“ rozmach dekoratívnosti, striedmu nečlenenú jednoliatosť podobnú počiatočnému stavu, až po prvé pokusy o „návrat k prírode“. Informačnou bázou príspevku sú predovšetkým samotné omietky. V dobe svojho vzniku neboli bádateľsky reflektované a autorovi sa už nepodarilo zachytiť ani žiadneho majstra omietkára či fasádnika aktívneho koncom 60. rokov, kedy ich vývoj kulminoval. Dnes tieto pozoruhodné povrchové úpravy vidieckych obydlí celého predošlého storočia hromadne zanikajú pod bezohľadnou vlnou zatepľovania a s nimi i doklad o remeselnej zručnosti, fantázii a estetickom vkuse generácií našich bezprostredných predkov.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
In: Dějiny staveb 2019. Plzeň: Ing. Petr Mikota, 2019. p. 155-182. ISSN 1803-0777. ISBN 978-80-87170-70-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Na samom juhovýchodnom okraji Slovenska, v niekdajšej Užskej (či Užhorodskej) stolici a blízko terajších hraníc s Ukrajinou a Maďarskom, sa zachovali dve vzácne pamiatky vidieckeho obytného staviteľstva. Spája ich zhodné dispozícia prízemného šesť¬priestorového dvojtraktu a rovnaká nemurovaná nosná konštrukcia stien – drevený rámový skelet – v jednom prípade s drážkovou, v druhom s vypletanou výplňou. Iný je tvar strechy a a skladba krovu i niekoľko podružných detailov. Ich spoločným znakom je tiež neobývanosť sprevádzaná postupným chátraním a deficit oficiálnej pamiatkovej ochrany. Pravdepodobne ide o dva posledné objekty daného konštrukčno-dispozičného typu na Slovensku.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
Michalovce: Zemplínske múzeum v Michalovciach, 2018. ISBN 978-80-970048-5-9.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Obdobie prvej republiky je na východnom Slovensku vyvrcholením konštrukčného a výtvarného vývoja roľníckeho domu. Obytný štandard, pomaly rastúci už od zrušenia poddanstva, tu prudko rastie vďaka kapitálu Amerikánov – predstaviteľov veľkej vlny pracovnej emigrácie, ktorá zachvátila Uhorsko od konca 19. storočia. Východniari smerovali najmä do USA, kde sa zapájali do spolkového života, národne sa uvedomili a prostredníctvom krajanských spolkov významne zaslúžili o vznik Československa. Keď sa do staronovej vlasti vrátili, svoj na domáce pomery nadštandardný zárobok investovali do nákupu pôdy a do výstavby nebývalo reprezentatívneho obydlia. Staviteľmi domov, dodávaných spravidla „na kľúč“, boli miestni profesionáli, vyškolení v mestskom prostredí a uplatňujúci najmodernejšie dobové materiály a technológie i kreatívne zľudovené dekoratívne koncepty secesie a art deco. Aplikáciou týchto vymožeností na tradičné, zväčša ešte jednotraktové obytno-hospodárske dispozície vznikol jedinečný fenomén tzv. amerikánskych domov. Publikácia predstavuje charakteristické znaky, materiály a prvky týchto pamiatok, ktorých stavebné a výtvarné kvality ako i kultúrnohistorický význam si zaslúžia našu pozornosť. Ich posledné autentické ukážky dnes nenávratne zanikajú.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
In: Príbehy pamiatok a obrazov. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2018. p. 270-288. ISBN 978-80-568-0152-9.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Trebišovský farský kostol je známy najmä výtvarnou symbiózou svojich rokokových fresiek a gotickej sieťovej klenby. Nasledujúci príspevok sa pokúsi začleniť ho do dobových architektonických súvislostí.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK BULLETIN D ’ETHNOLOGIE. 2018, XXXV (77)(1), 94-103. ISSN 1211-8117.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Zachytená fotodokumentácia ľudových stavieb Východoslovenskej nížiny pochádza výhradne z 20. storočia a prevažne z jeho druhej polovice. Spravujú ju významné múzejné, pamiatkové a národopisné inštitúcie na Slovensku a v Českej republike. S fotoaparátom región navštívili osobnosti ako Karel Chotek, Jitka Staňková, Ján Mjartan či Soňa Kovačevičová, prínosní však boli i zanietení lokálni bádatelia, predovšetkým Milan Bohucký. Relatívne neskorý odborný záujem o tunajšie ľudové staviteľstvo vyvažujú mnohé starobylé stavebné prejavy, ktoré táto okrajová oblasť dlhšie konzervovala. V príspevku predstavený archívny fotografický materiál je dôležitým prameňom poznania tradičného staviteľstva a bývania na Východoslovenskej nížine a obohatením pre všetkých záujemcov o hmotnú ľudovú kultúru nížinných oblastí vo všeobecnosti.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
In: Dějiny staveb 2018. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2018. p. 271-288. ISSN 1803-0777. ISBN 978-80-87170-55-7.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Obdobie okolo polovice minulého storočia je bádateľsky nepatrne reflektovaným, a pritom snáď najzásadnejším prelomom vo vývoji ľudového obydlia na Slovensku. Na jeho začiatku stojí tradične sebestačná roľnícka usadlosť a na konci komfortná vilka družstevníka s len doplnkovým hospodárskym zázemím. Ako v tomto období prebiehal stavebný proces? Kto, ako a aké domy staval, z akých materiálov a s akými slohovými ohlasmi?
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
Průzkumy památek. 2017, 24(1), 187-221. ISSN 1212-1487.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Dominikánsky kostol v Košiciach býva laickou i odbornou verejnosťou cenený pre svoj úctyhodný vek. Slovami staršieho dejepisu umenia je „jedinou pamiatkou, ktorá ako architektúra skutočne siaha do prvých počiatkov mesta.“) Nasledujúca štúdia si dovolí túto atraktívnu, no košický rámec nepresahujúcu prestíž obetovať iným hodnotám: vzťahom pamiatky k architektúre svojho širšieho i najužšieho regiónu a jej výpovedi o svetonázore svojich stavebníkov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.