Lidé

Mgr. Maroš Volovár

doktorand Ústavu teorie a dějin architektury

Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
Národopisný věstník. 2023, XL (82)(supplementum), 25-40. ISSN 1211-8117.
Rok
2023
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Nateraz posledným pokusom o zachovanie aspoň jednotlivej ukážky stavebnej tradície hrazdených domov na Východoslovenskej nížine bola pamiatková ochrana a obnova roľníckej usadlosti č. 45 v Žbinciach. V príspevku priblížime podrobnejšie jeho dispozíciu, konštrukciu, vývoj obývania a stavebných úprav, ako aj vyhlásenie domu za národnú kultúrnu pamiatku, jeho neúspešnú pamiatkovú obnovu a následné upustenie od pamiatkovej ochrany.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
In: Dějiny staveb 2022. Plzeň: Ing. Petr Mikota, 2023. p. 173-190. ISBN 978-80-87170-88-5.
Rok
2023
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
V nížinných a nízkohorských obciach východného Slovenska dnes možno nájsť posledné príklady tradičných hrazdených dreveníc, aké tu dávnejšie dominovali. Vo viacerých dedinách ešte dožívajú 1–2 zväčša už neobývané chátrajúce domy z prelomu 19.–20. storočia a niekoľko menších hospodárskych budov. V stále početnejších obciach sa pamiatka na ich kedysi charakteristický stavebný ráz už nenájde žiadna, v poniektorých je ich výnimočne i viac. K takým patrili donedávna i Plechotice. Dostatok dreva z blízkych Slanských vrchov tu umožnil dlhšie pretrvanie stavebnej tradície a preto i neskorší zánik relatívne mladých posledných objektov. Príspevok predstavuje tri bližšie preskúmané plechotické drevenice postavené technikou hrazdenia s vývojovo rozličnými typmi stenových výplní: od pletenia cez drážkovú výplň po rôzne druhy murív.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
Scientific Herald of Uzhhorod University, Series: History. 2021, 44(1), 238-249. ISSN 2523-4498.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Timber-framed structures are of particular cultural significance. Their wide global and historical occurrence is proved from the oldest prehistory era recorded by archaeological finds to its actual boom in contemporary residential architecture. From ancient times until today, the reasons for their popularity are the low financial costs and fast construction process, and, in some regions, earthquake and flood resistance. The predominance of stone or brick-walled buildings we are surrounded with is relatively recent compared with the historical prevalence of timber structures. In this paper, the traditional construction nature of settlements in the lowland and hilly countryside of the upper Tisa region basin will be illustrated by the example of already a rare residential monument preserved on the eastern edge of Slovakia, close to the current borders with Ukraine, in the former Ung County. Single-storied cellar-less house Nr. 114 in Koromľa (Sobrance District, Košice Region) has timber-framed construction with post and plank infill, a double-wide floor plan, and six rooms. In addition to the walls' technological uniqueness, the house is the last remembrance of the once considerable Jewish minority of the village and a broader region. The object is relatively recent, built at the end of the 19th century, but represents the characteristic wall construction of the previous centuries in the lowland and hilly countryside of the upper Tisa basin region spreading at the confines of Slovakia, Ukraine, Romania, and Hungary. Last objects with similar wall construction still can be found in some villages of the multicultural region. They are most often in a similar, poor state of decay. However, in three countries, except for Slovakia, several such buildings are registered as architectural monuments or protected in open-air museums.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
In: Architecture and Sustainable Development 20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 88-95. ISBN 978-80-01-06770-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The paper presents a project of a  small hamlet of traditional timber frame buildings transferred from different places to the greenfield by a village in Lower Zemplín region in south-eastern Slovakia. The complex will serve as community center for studying an development of regional arts, crafts and architectural heritage. Presented outline of the project contains a summary of motivational stimuli and short analysis of germinal trio of buildings – the selected local representatives of ancient frame structures with various wall fillings. The latest examples of such buildings can be sporadically found in the countryside, decaying without use and waiting for the soon vanish. The objects lack any monumental or museum protection and chance for preservation for the future. After being dismantled and transferred to the complex, they will be installed similarly to their original urban situation and restored using traditional techniques. Building substance of the objects will be the essential attraction of the area. Their premises will not serve to an ethnographic presentation of a traditional housing, but to the current cultural activities as are the alternative and folklore events, courses and studios of crafts, exhibitions of traditional structural artefacts as well as the contemporary local artists.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK BULLETIN D ’ETHNOLOGIE. 2020, XVII(supplementum), 64-74. ISSN 1211-8117.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
V 50. rokoch minulého storočia prebiehalo na Slovensku viacero terénnych prieskumov kultúrneho dedičstva, na ktorých sa podieľali i českí odborníci a študenti. Dokumentáciu jednej takejto expedície z r. 1954 uchováva archív Krajského pamiatkového úradu v Prešove: vyše 800 fotografických negatívov prevažne vidieckych stavieb je cenným obrazovým prameňom k poznaniu stavebného obrazu južného a východného Slovenska pred výraznejším nástupom industrializácie. V pätici autorov dokumentácie sa podarilo identifikovať študentov architektúry pražského ČVUT a jedného ich pedagóga.
Autoři
Čurný, M. - Luštíková, L. - Rusnák, R., - Volovár, M.
Publikováno v
Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. 2020, 67(1), 165-212. ISSN 0560-2793.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
This study is primarily focused on an analysis of a collection of finds from the 16th and 17th century which originate from a  single site. The collection, which consists mainly of ceramic and glass vessels, deserves individual attention on the grounds of the range and state of preservation of the artefacts. Only through the presentation of such collections as a  whole can we reach a  fuller understanding of the issues of the material culture of the early modern period. The study will also examine the possible interpretations of the site on which the artefacts were found and attempt to connect the findings obtained through analysis of the artefacts with existing information about the arrangement and ownership relationships of the site within the general context of the economic, political and religious situation in Košice in the period of the 17th century.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
In: Svorník 17/2019.. Praha 6: •Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2019. p. 69-96. ISSN 1802-8128. ISBN 978-80-906326-6-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Príspevok prináša náčrt vývoja vonkajších povrchových úprav stien vidieckej a malomestskej individuálnej bytovej výstavby v najvýchodnejšom regióne Slovenska, na Zemplíne. Ako samotné domy, aj ich fasády prekonali v priebehu 20. storočia dynamický vývoj od starobylých hlinených mazaníc cez rozšírenie vápenných omietok so slohovo odvodeným plastickým priečelím, cez modernistické abstraktné štruktúry, „postmoderný“ rozmach dekoratívnosti, striedmu nečlenenú jednoliatosť podobnú počiatočnému stavu, až po prvé pokusy o „návrat k prírode“. Informačnou bázou príspevku sú predovšetkým samotné omietky. V dobe svojho vzniku neboli bádateľsky reflektované a autorovi sa už nepodarilo zachytiť ani žiadneho majstra omietkára či fasádnika aktívneho koncom 60. rokov, kedy ich vývoj kulminoval. Dnes tieto pozoruhodné povrchové úpravy vidieckych obydlí celého predošlého storočia hromadne zanikajú pod bezohľadnou vlnou zatepľovania a s nimi i doklad o remeselnej zručnosti, fantázii a estetickom vkuse generácií našich bezprostredných predkov.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
In: Dějiny staveb 2019. Plzeň: Ing. Petr Mikota, 2019. p. 155-182. ISSN 1803-0777. ISBN 978-80-87170-70-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Na samom juhovýchodnom okraji Slovenska, v niekdajšej Užskej (či Užhorodskej) stolici a blízko terajších hraníc s Ukrajinou a Maďarskom, sa zachovali dve vzácne pamiatky vidieckeho obytného staviteľstva. Spája ich zhodné dispozícia prízemného šesť¬priestorového dvojtraktu a rovnaká nemurovaná nosná konštrukcia stien – drevený rámový skelet – v jednom prípade s drážkovou, v druhom s vypletanou výplňou. Iný je tvar strechy a a skladba krovu i niekoľko podružných detailov. Ich spoločným znakom je tiež neobývanosť sprevádzaná postupným chátraním a deficit oficiálnej pamiatkovej ochrany. Pravdepodobne ide o dva posledné objekty daného konštrukčno-dispozičného typu na Slovensku.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
Michalovce: Zemplínske múzeum v Michalovciach, 2018. ISBN 978-80-970048-5-9.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Obdobie prvej republiky je na východnom Slovensku vyvrcholením konštrukčného a výtvarného vývoja roľníckeho domu. Obytný štandard, pomaly rastúci už od zrušenia poddanstva, tu prudko rastie vďaka kapitálu Amerikánov – predstaviteľov veľkej vlny pracovnej emigrácie, ktorá zachvátila Uhorsko od konca 19. storočia. Východniari smerovali najmä do USA, kde sa zapájali do spolkového života, národne sa uvedomili a prostredníctvom krajanských spolkov významne zaslúžili o vznik Československa. Keď sa do staronovej vlasti vrátili, svoj na domáce pomery nadštandardný zárobok investovali do nákupu pôdy a do výstavby nebývalo reprezentatívneho obydlia. Staviteľmi domov, dodávaných spravidla „na kľúč“, boli miestni profesionáli, vyškolení v mestskom prostredí a uplatňujúci najmodernejšie dobové materiály a technológie i kreatívne zľudovené dekoratívne koncepty secesie a art deco. Aplikáciou týchto vymožeností na tradičné, zväčša ešte jednotraktové obytno-hospodárske dispozície vznikol jedinečný fenomén tzv. amerikánskych domov. Publikácia predstavuje charakteristické znaky, materiály a prvky týchto pamiatok, ktorých stavebné a výtvarné kvality ako i kultúrnohistorický význam si zaslúžia našu pozornosť. Ich posledné autentické ukážky dnes nenávratne zanikajú.
Autoři
Volovár, M.
Publikováno v
In: Príbehy pamiatok a obrazov. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2018. p. 270-288. ISBN 978-80-568-0152-9.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Trebišovský farský kostol je známy najmä výtvarnou symbiózou svojich rokokových fresiek a gotickej sieťovej klenby. Nasledujúci príspevok sa pokúsi začleniť ho do dobových architektonických súvislostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.