15121

Ústav prostorového plánování

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Řezáč, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019
Anotace
Již čtvrtý ročník mezinárodní konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování propojí tématiku plánování, urbanismu a souvisejících ekonomických aspektů. Letos bude konference doplněna o kulatý stůl přednášejících doktorandů a expertů. Cílem konference je umožnit prezentaci územně plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci dostávají příležitost představit své doktorské práce v rozpracovanosti studenti škol, které se problematice ekonomiky území věnují (FA ČVUT, FSv ČVUT, České zemědělská univerzita v Praze, UJEP v Ústí nad Labem, FSv v Brně, FA STU v Bratislavě, VŠE, VŠB v Ostravě, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium University Karlovy institut CERGE-EI). Letos poprvé potvrdili účast experti i studenti z International Real Estate Business School z univerzity v Regensburgu - vrcholného německého pracoviště v oblasti nemovitostí. Příspěvky budou prezentovány v angličtině a češtině. Konferenci doplní přednášky zahraničních a českých expertů na dané téma (Prof. Sven Bienert, GER, Nikos Karadimitriou, UK a Prof. Jan Frait z ČNB). Konference bude pořádána v součinnosti s Kat. ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fsv ČVUT a s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku. Nad konferencí již převzal záštitu IPR Praha. Spolupracující institucí je Česká národní banka.
Hlavní řešitel
Řezáč, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Třetí ročník mezinárodní konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování opět propojí tématiku plánování, urbanismu a souvisejících ekonomických aspektů. Cílem konference je umožnit prezentaci územně plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci dostávají příležitost představit své doktorské práce v rozpracovanosti studenti škol, které se problematice ekonomiky území věnují (FA ČVUT, FSv ČVUT, České zemědělská univerzita v Praze, UJEP v Ústí nad Labem, FSv v Brně, FA STU v Bratislavě, VŠE, VŠB v Ostravě, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium University Karlovy institut CERGE-EI). Vzhledem k záměru přizvat i studenty z International Real Estate Business School z univerzity v Regensburgu budou příspěvky prezentovány v angličtině. Konferenci doplní přednášky zahraničních expertů na dané téma (Peter Gero (GER), Stefano Wagner (SUI)). Konference bude pořádána v součinnosti Kat. ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fsv ČVUT a s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku. Nad konferencí již převzal záštitu IPR Praha.
Hlavní řešitel
Řezáč, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Výzkum je částí rešeršní a praktické fáze disertační práce na téma Město krátkých vzdáleností - ekonomické souvislosti a územní plánování. Projekt se zaměřuje na získání údajů o velkých rozvojových projektech u nás a v zahraničí a sběru realitních dat, na kterých budou dále v rámci disertace sestaveny modely procesů pro sladění veřejných zájmů s cíli developerů při rozvoji velkých projektů. Klíčové údaje budou získávány též formou interview s představiteli veřejného sektoru a soukromých stavebníků ve vybraných zahraničních případových projektech v Německu, Rakousku, Velké Británii a Francii. Grant by měl sloužit k úhradě cestovních výdajů a pořízení odborné literatury.
Hlavní řešitel
Šilha, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018-2019
Anotace
Výzkumný projekt se zaměřuje na aplikaci analytických dat s geografickou složkou. Zejména jde o realitní informace o nemovitostech vstupujících do hodnotících modelů, které budou praktickou částí disertační práce. To vše, v souladu s posledními výzkumy této problematiky, ve vztahu ke prostorové autokorelaci (vliv cen sousedních nemovitostí) a popřípadě prostorové nestacionaritě (různé chování v různých místech). Tyto geografické (prostorové) aspekty modelů porušují předpoklad pro korektní výzkum pomocí lineárních modelů, které jsou obvykle běžně používány. V rámci modelu budou testovány významnosti vybraných územních charakteristik (například: dostupnost MHD, kvalita ovzduší, dostupnost rekreačních ploch, místní urbanistická struktura, úroveň hluku v místě a dalších) na cenu nemovitosti, to vše na území hlavního města Prahy, popřípadě s rozšířením na metropolitní region. Prostřednictvím ceny bude tedy hodnocen vliv atributů prostředí. Pro zjištění vlivu územních charakteristik na hodnotu bude využito statisticky ověřených metod regresní analýzy rozšířenou o vybrané prostorové šetření, které se pro podobné účely v zahraničních pracích běžně používají.
Hlavní řešitel
Řezáč, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2017
Anotace
Druhý ročník mezinárodně pojaté konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování se bude věnovat ekonomickým aspektům, které provázejí a která přináší územní plánování a urbanismus. V územním plánování se střetávají zájmy mnoha subjektů: zejména obyvatel, investorů a ostatních podnikatelů se zájmy veřejného sektoru, přičemž nezřídka má hledání dohody mezi těmito subjekty svůj ekonomický podtext. Cílem konference je umožnit prezentaci územně-plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci by měli dostat příležitost představit své rozpracované doktorské práce studenti škol, na kterých se problematice ekonomie a území věnují (FSv ČVUT a FSv VUT v Brně, Zemědělská univerzita v Praze, Vysoké škole ekonomická, Vysoká škola báňské v Ostravě, Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium University Karlovy institut CERGE-EI). To vše s důrazem na mezinárodní dosah prezentovaných příspěvků, a proto je se předpokládá prezentace příspěvků v anglickém jazyce. Konferenci doplní přednášky vybraných zahraničních expertů na dané téma. Plánujeme navázat spolupráci s universitou v Regensburgu, kde působí IREBS (International Real Estate Business School), kolem nějž se vytváří think-tank německého realitního businessu.
Hlavní řešitel
Řezáč, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016
Anotace
Mezinárodně pojatá konference s názvem Ekonomika územního plánování se bude věnovat tématům ekonomických aspektů, které provázejí a která přináší územní plánování a urbanismus. V územním plánování se střetávají zájmy mnoha subjektů: obyvatel, investorů, ostatních podnikatelů a územně správních celků; přičemž každý z nich hájí a prosazuje své (respektive svěřené) zájmy, ve většině případů s finančním dopadem. Studováním jednotlivých a agregovaných zájmů je možné dosáhnout porozumění jednotlivým zájmovým skupinám i celku a umožní vytváření míst vhodnějších pro aktivity nejdůležitějších skupin v území. Cílem konference je umožnit prezentaci územně-plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. To vše s důrazem na mezinárodní dosah prezentovaných příspěvků a proto je tedy očekáváno prezentování příspěvků primárně v anglickém jazyce.
Hlavní řešitel
Šilha, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Předkládaný výzkumný projekt je částí praktické fáze disertační práce, který se zabývá tématem Modelů jako metodami posuzování udržitelnosti rozvoje území. Výzkumný projekt se zaměřuje na aplikaci analytických dat, zejména realitních informací o nemovitostech, do hodnotících modelů, které budou praktickou částí disertační práce. V rámci modelu budou testovány významnosti vybraných územních charakteristik (například: dostupnost MHD, kvalita ovzduší, dostupnost rekreačních ploch, místní urbanistická struktura, úroveň hluku v místě a dalších) na cenu nemovitosti, to vše na území hlavního města Prahy, popřípadě s rozšířením na metropolitní region. Prostřednictvím ceny bude tedy hodnocen vliv atributů prostředí. Pro zjištění vlivu územních charakteristik na hodnotu bude využito statisticky ověřených metod regresní analýzy, která se pro podobné účely běžně používá.
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2016
Anotace
Cílem projektu je definování standardů a kapacit pro stavby a zařízení veřejné infrastruktury, zejména pro občanské vybavení a veřejná prostranství.
Hlavní řešitel
Hanson IV, H.
Trvání projektu
2016
Anotace
The aim: multidisciplinary inclusive methodology for the design of social space for reception and detention centers, serving the needs of children, youth and adult refugees (M&F). The methodology will be a result of collective cooperation of V4 partners in interdisciplinary joint-research team of architects and social scientists (sociolog., psycholog., anthrop.,) and will be validated/tested by the architectural concepts. Indirect stakeholders are UNHCR, refugee boards, family, social assistance & reception centers, local & state authorities., professional designers & building refugee infrastructure. By acting small (social research & design thinking) in the Recep. Center in Brno we make big change (universalmethodology of design of relaxation spatial arrangement suitable for V4 region).
Hlavní řešitel
Felcman, J.
Trvání projektu
2015-2016
Anotace
Cílem projektu je vytvoření nástrojů a postupů, pomocí kterých bude možné maximálně objektivně vyhodnocovat potenciál městských lokalit z pohledu dostupnosti základních aktivit obyvatel města. Vývoj nástrojů bude proveden na základě analýzy stávajících měst. Předmětem analýzy budou parametry indikované z předchozí rešerše faktorů atraktivity obytného území, jako je dostupnost krajiny v okolí města a centra města, využití MHD a nabídka veřejné vybavenosti v obytné lokalitě / čtvrti. V podrobnějším měřítku budou prověřovány skutečné potřeby obyvatel města a jejich návyky týkající se cestování za jednotlivými aktivitami. Syntéza získaných dat a jejich statistické zpracování povede k formulaci obecných závěrů, které bude možné aplikovat při návrhu urbanistických zásahů do stávajících lokalit i při návrhu nových rozvojových lokalit. Stejně tak budou v rámci projektu otestovány jednotlivé nástroje hodnocení, které mohou být následně využity v praxi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.