V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

15121

Ústav prostorového plánování

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Řezáč, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2020
Anotace
Pátý ročník mezinárodní konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování opět propojí tématiku plánování, urbanismu a souvisejících ekonomických aspektů. Vzhledem k účasti studentů z International Real Estate Business School z univerzity v Regensburgu a škol z Polska a Maďarska bude mít konference mezinárodní charakter. Cílem konference zůstává prezentace územně plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci dostávají příležitost představit své doktorské práce v rozpracovanosti studenti škol, které se problematice ekonomiky území věnují (FA ČVUT, FSv ČVUT, Česká zemědělská univerzita v Praze, UJEP v Ústí nad Labem, FSv v Brně, FA STU v Bratislavě, VŠE, VŠB v Ostravě, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium University Karlovy institut CERGE-EI). Konferenci doplní přednášky domácích i zahraničních expertů na dané téma (Nikos Karadimitriou (UK), Prof. Tobias Just (GER)). Konference bude pořádána v součinnosti Kat. ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fsv ČVUT a s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku. Nad konferencí již převzali záštitu IPR Praha, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (AUUP ČR).
Hlavní řešitel
Vorel, J.
Trvání projektu
2020-2023
Anotace
Projekt aplikuje ekonomické teorie ocenění netržních statků, zde veřejných statků, a metody odvozených preferencí pro návrh praktických nástrojů územního plánování a nástrojů řízení rozvoje území. Zavádění exaktních, na datech založených metod do pořizování koncepcí rozvoje měst. Teorie preferencí spotřebitelů a zejména teorie hedonických cen bude aplikována pro účely oceňování veřejných statků, určování poptávky po veřejných statcích a odhadování užitných hodnot veřejných statků. V oblasti prostorového plánování je dlouhodbě poukazováno na chybějící ekonomické nástroje analýzy a řízení územního rozvoje. Zejména chybí nástroje hodnotící externality, nástroje internalizace externalit, nástroje vyhodnocující dopady územně plánovacích regulativů a investic do veřejné infastruktury na hodnotu území, nástroje spravedlivého rozdělení nákladů a užitků mezi účastníky územního rozvoje, nástroje vyčíslující kompenzační opatření znevýhodněných územním rozvojem a nástroje vyčíslující zdanění pozemkové renty. Výše uvedené teorie umožní upřesnit dopady veřejných i sokromých rozvojových záměrů v území a mohou nepřímo přispět ke spravedlivému rozdělení nákladů a užitků mezi aktéry v území a zároveň mohou napomoci nalezení takového řešení, které maximalizuje celospolečenský užitek plynoucí z rozvoje území.
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2020
Anotace
Pořádání konference Pojďme dělat město (nebo ves) II je vyvoláno zájmem z řad představitelů obcí vyvolaným předchozí stejnojmennou konferencí konanou 25.4.2017, s podtitulem "Veřejný prostor - hledání potenciálu od zadání k realizaci". Letošní ročník bude zaměřen na aktuální téma role městských / obecních architektů. Na rozdíl od v předchozích letech proběhlých SVK "Politika architektury a stavební kultury ČR" a "Politika architektury: aktuální témata", které se věnovaly problematice architektury a stavební kultury obecně a "shora" jako součásti "Politiky architektury a stavební kultury ČR" schválené vládním usnesením v roce 2015, má být konference "Pojďme dělat město (nebo ves) II" spíše odbornou platformou "zdola" k podchycení aktivních zájemců o téma, a to navíc v ideální době v polovině volebního období komunálních politiků. Konference se zaměří především na menší města a venkov. Zatímco ve větších městech podporují snahu o lepší urbánní prostředí odborníci a politici s širším rozhledem i názory vzdělanější části veřejnosti, malým městům a obcím na venkově mimo centra se věnuje podstatně menší pozornost. Zajímavým zahraničním shrnutím je materiál německé spolkové nadace Baukultur, která se věnuje obdobě Politiky architektury v Německu. V posledním reportu k tématu (Baukultur Report City and Village 2016/17) se věnuje právě tématu kvality prostředí malých měst a venkova. Jedinou obdobnou aktivitou u nás je cyklus Starostové starostům, který organizuje poslanec Parlamentu ČR a bývalý starosta Semil Jan Farský. Pro něj je ale téma prostředí jen jedním z témat, kterým se starosta musí věnovat. Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. O své zkušenosti se s účastníky podělí řada městských architektů a představitelů měst a obcí. K účasti vyzveme doktorandy s příbuznými výzkumy, praktikující architekty, zástupce neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky. Témat
Hlavní řešitel
Řezáč, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019
Anotace
Již čtvrtý ročník mezinárodní konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování propojí tématiku plánování, urbanismu a souvisejících ekonomických aspektů. Letos bude konference doplněna o kulatý stůl přednášejících doktorandů a expertů. Cílem konference je umožnit prezentaci územně plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci dostávají příležitost představit své doktorské práce v rozpracovanosti studenti škol, které se problematice ekonomiky území věnují (FA ČVUT, FSv ČVUT, České zemědělská univerzita v Praze, UJEP v Ústí nad Labem, FSv v Brně, FA STU v Bratislavě, VŠE, VŠB v Ostravě, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium University Karlovy institut CERGE-EI). Letos poprvé potvrdili účast experti i studenti z International Real Estate Business School z univerzity v Regensburgu - vrcholného německého pracoviště v oblasti nemovitostí. Příspěvky budou prezentovány v angličtině a češtině. Konferenci doplní přednášky zahraničních a českých expertů na dané téma (Prof. Sven Bienert, GER, Nikos Karadimitriou, UK a Prof. Jan Frait z ČNB). Konference bude pořádána v součinnosti s Kat. ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fsv ČVUT a s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku. Nad konferencí již převzal záštitu IPR Praha. Spolupracující institucí je Česká národní banka.
Hlavní řešitel
Řezáč, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Třetí ročník mezinárodní konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování opět propojí tématiku plánování, urbanismu a souvisejících ekonomických aspektů. Cílem konference je umožnit prezentaci územně plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci dostávají příležitost představit své doktorské práce v rozpracovanosti studenti škol, které se problematice ekonomiky území věnují (FA ČVUT, FSv ČVUT, České zemědělská univerzita v Praze, UJEP v Ústí nad Labem, FSv v Brně, FA STU v Bratislavě, VŠE, VŠB v Ostravě, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium University Karlovy institut CERGE-EI). Vzhledem k záměru přizvat i studenty z International Real Estate Business School z univerzity v Regensburgu budou příspěvky prezentovány v angličtině. Konferenci doplní přednášky zahraničních expertů na dané téma (Peter Gero (GER), Stefano Wagner (SUI)). Konference bude pořádána v součinnosti Kat. ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fsv ČVUT a s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku. Nad konferencí již převzal záštitu IPR Praha.
Hlavní řešitel
Řezáč, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Výzkum je částí rešeršní a praktické fáze disertační práce na téma Město krátkých vzdáleností - ekonomické souvislosti a územní plánování. Projekt se zaměřuje na získání údajů o velkých rozvojových projektech u nás a v zahraničí a sběru realitních dat, na kterých budou dále v rámci disertace sestaveny modely procesů pro sladění veřejných zájmů s cíli developerů při rozvoji velkých projektů. Klíčové údaje budou získávány též formou interview s představiteli veřejného sektoru a soukromých stavebníků ve vybraných zahraničních případových projektech v Německu, Rakousku, Velké Británii a Francii. Grant by měl sloužit k úhradě cestovních výdajů a pořízení odborné literatury.
Hlavní řešitel
Šilha, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018-2019
Anotace
Výzkumný projekt se zaměřuje na aplikaci analytických dat s geografickou složkou. Zejména jde o realitní informace o nemovitostech vstupujících do hodnotících modelů, které budou praktickou částí disertační práce. To vše, v souladu s posledními výzkumy této problematiky, ve vztahu ke prostorové autokorelaci (vliv cen sousedních nemovitostí) a popřípadě prostorové nestacionaritě (různé chování v různých místech). Tyto geografické (prostorové) aspekty modelů porušují předpoklad pro korektní výzkum pomocí lineárních modelů, které jsou obvykle běžně používány. V rámci modelu budou testovány významnosti vybraných územních charakteristik (například: dostupnost MHD, kvalita ovzduší, dostupnost rekreačních ploch, místní urbanistická struktura, úroveň hluku v místě a dalších) na cenu nemovitosti, to vše na území hlavního města Prahy, popřípadě s rozšířením na metropolitní region. Prostřednictvím ceny bude tedy hodnocen vliv atributů prostředí. Pro zjištění vlivu územních charakteristik na hodnotu bude využito statisticky ověřených metod regresní analýzy rozšířenou o vybrané prostorové šetření, které se pro podobné účely v zahraničních pracích běžně používají.
Hlavní řešitel
Řezáč, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2017
Anotace
Druhý ročník mezinárodně pojaté konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování se bude věnovat ekonomickým aspektům, které provázejí a která přináší územní plánování a urbanismus. V územním plánování se střetávají zájmy mnoha subjektů: zejména obyvatel, investorů a ostatních podnikatelů se zájmy veřejného sektoru, přičemž nezřídka má hledání dohody mezi těmito subjekty svůj ekonomický podtext. Cílem konference je umožnit prezentaci územně-plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci by měli dostat příležitost představit své rozpracované doktorské práce studenti škol, na kterých se problematice ekonomie a území věnují (FSv ČVUT a FSv VUT v Brně, Zemědělská univerzita v Praze, Vysoké škole ekonomická, Vysoká škola báňské v Ostravě, Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium University Karlovy institut CERGE-EI). To vše s důrazem na mezinárodní dosah prezentovaných příspěvků, a proto je se předpokládá prezentace příspěvků v anglickém jazyce. Konferenci doplní přednášky vybraných zahraničních expertů na dané téma. Plánujeme navázat spolupráci s universitou v Regensburgu, kde působí IREBS (International Real Estate Business School), kolem nějž se vytváří think-tank německého realitního businessu.
Hlavní řešitel
Řezáč, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016
Anotace
Mezinárodně pojatá konference s názvem Ekonomika územního plánování se bude věnovat tématům ekonomických aspektů, které provázejí a která přináší územní plánování a urbanismus. V územním plánování se střetávají zájmy mnoha subjektů: obyvatel, investorů, ostatních podnikatelů a územně správních celků; přičemž každý z nich hájí a prosazuje své (respektive svěřené) zájmy, ve většině případů s finančním dopadem. Studováním jednotlivých a agregovaných zájmů je možné dosáhnout porozumění jednotlivým zájmovým skupinám i celku a umožní vytváření míst vhodnějších pro aktivity nejdůležitějších skupin v území. Cílem konference je umožnit prezentaci územně-plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. To vše s důrazem na mezinárodní dosah prezentovaných příspěvků a proto je tedy očekáváno prezentování příspěvků primárně v anglickém jazyce.
Hlavní řešitel
Šilha, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Předkládaný výzkumný projekt je částí praktické fáze disertační práce, který se zabývá tématem Modelů jako metodami posuzování udržitelnosti rozvoje území. Výzkumný projekt se zaměřuje na aplikaci analytických dat, zejména realitních informací o nemovitostech, do hodnotících modelů, které budou praktickou částí disertační práce. V rámci modelu budou testovány významnosti vybraných územních charakteristik (například: dostupnost MHD, kvalita ovzduší, dostupnost rekreačních ploch, místní urbanistická struktura, úroveň hluku v místě a dalších) na cenu nemovitosti, to vše na území hlavního města Prahy, popřípadě s rozšířením na metropolitní region. Prostřednictvím ceny bude tedy hodnocen vliv atributů prostředí. Pro zjištění vlivu územních charakteristik na hodnotu bude využito statisticky ověřených metod regresní analýzy, která se pro podobné účely běžně používá.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.