Výtvarná tvorba II

Kresba: Výuka navazuje na předmět Výtvarná tvorba I a prohlubuje znalost
studenta, týkající se pozorování okolního prostředí a jeho následného zaznamenání.
Cílem je zvládnout vyjádřit architektonický prostor v širších souvislostech. Tématem
jsou v první části semestru interiéry školních budov, chodby, atria (možno volby
různých slohových období dle budov v areálu Českého vysokého učení technického).
Mimo školní budovu jsou předmětem kresby i záběry v exteriéru, ulice, veřejné
interiéry a studie stromů v různých fázích vegetačního období. Zdařilé zobrazení
staveb a reálného prostředí je podmínkou zpracování následných zadání, která již
vyžadují zkušenost se zaznamenáváním reality a reálných prostorových vazeb
a vztahů. Výuka programově směřuje ke schopnosti studenta vnímat a zobrazit proporční vztahy a uplatnit lineární perspektivu. Výuka je doplněna výkladem
o barvách a jejich působení v prostoru. Postupuje se od vysvětlení principů
perspektivního zobrazování, od jednoduché skici (v perspektivní pomocné síti)
ke komplexní studii, zobrazující architektonický prostor, V pokročilejší fázi se
výuka soustředí na zpracování a vynesení perspektivního zobrazení dle zadání
půdorysného a vlastní invenční doplnění architektonických objektů, stromů, příslušné
stafáže i barevného zpracování. Cílem předmětu je osvojení perspektivního zobrazení
interiéru i exteriéru, zachycení reliéfnosti fasád budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková