Výtvarná tvorba II

Výuka znalostí lineární obsahuje prohloubení perspektivy, vzdušné perspektivy, kompozice a proporčních vztahů.

Cílem předmětu je naučit studenty pozorovat a následně zaznamenávat výtvarnými kresebnými prostředky vegetační prvky v celku i v detailu, figuru, krajinný i architektonický prostor. Studenti jsou také seznámeni se základními principy teorie barev, barevného vnímání a vhodným užitím barev při vytváření vzdušné perspektivy. Pracují s různorodými barevnými výtvarnými materiály. Jsou vedeni k hledání osobitého výtvarného vyjadřování a k rozvíjení vlastní invence. Výuka navazuje na předmět Výtvarná tvorba I a prohlubuje znalost studenta, týkající se pozorování okolního prostředí a jeho následného zaznamenání. Cílem je zvládnout vyjádřit architektonický prostor v širších souvislostech. Tématem jsou v první části semestru interiéry školních budov, chodby, atria. Mimo školní budovu jsou předmětem kresby i záběry v exteriéru, ulice, veřejné interiéry a studie stromů v různých fázích vegetačního období, studie figury jako součásti zobrazovaného prostoru.


Výuka programově směřuje ke schopnosti studenta zobrazit proporční vztahy a uplatnit lineární perspektivu. Výuka je doplněna výkladem o barvách a jejich působení v prostoru. Cílem předmětu je osvojení perspektivního zobrazení interiéru i exteriéru, zachycení reliéfnosti fasád budov. Student postupuje od konkrétního, reálného k odvozenému. Student se studiem reality postupně dostává k vlastní interpretaci, navrhování konkrétního prostorového řešení či zachycení vnitřního prostoru, který se pokouší barevně i světelně charakterizovat.

Související předměty

511VT1B Výtvarná tvorba I
511VT3 Výtvarná tvorba III
511VT4 Výtvarná tvorba IV
511VT5 Výtvarná tvorba V

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.