Filosofie, sociologie a psychologie I

Sociologie, jež se prosadila jako vědní obor s nástupem modernity, je klíčově dána výzkumem modernity. Odhodláme-li se k určité zkratce a pochopení modernity primárně jako věku města a urbanizace, směřování k sociologii města je tím nejpřirozenějším krokem charakterizujícím obsahovou sekvenci tohoto kurzu. 

Kurz, vedle uvedení základních modernizačních procesů, identifikuje primární dichotomie, s nimiž se v sociologické teorii setkáváme. Takto rozlišením pozitivisticko-empirického východiska v odlišení od interpretativistických a konstruktivistických východisek nám bude v mnohém implikovat na úrovni metodologie dichotomii kvantitativních a kvalitativních metod. Již volněji související dichotomií je klasické dělení předmětu sociologie na zpravidla statičtěji chápaný problém sociální struktury v odlišení od problému sociální dynamiky, často v přehledech sociologie podceňovaném.

Pro kurz směřující od obecnější sociologické teorie k sociologii města či sociologii architektury je ovšem sociální dynamika tím stěžejním, s tím jak architekturu a architektonické utváření města lze chápat jako bezprostřední reakci na sociální proměny či vlastní materializaci těchto sociálních proměn a dynamiky. Reprezentovaných na konci dne i v individualistické psychologické a sociálně-psychologické perspektivě a na úrovni praktické aplikace v projektové práci architekta nebo designéra.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.